Retningslinjer for håndtering av vold og trusler

English version

Godkjent av Universitetsdirektøren 22.05.2014

1. Formål

Retningslinjene skal bidra til å forebygge og sikre god håndtering av vold og trusler knyttet til ansattes arbeidsmiljø. Retningslinjene gjelder håndtering av vold og trusler fra tredjepart.

2. Forankring

Retningslinjene er en del av Universitetet i Bergens (UiB) Regelsamling (Del 3. Personal og HMS) og er forankret i arbeidsmiljøloven § 4-3(4), Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), Forskrift om utførelse av arbeid og Beredskapsplan for UiB.

3. Omfang

Retningslinjene gjelder vold og trusler utøvd av tredjepart og omfatter hele virksomheten og alle ansatte ved UiB.

Med tredjepart menes i denne sammenheng personer som ikke er ansatt ved UiB og som truer og utøver vold mot en UiB-ansatt i dennes arbeidssituasjon.

Vold og trusler mellom ansatte og/eller leder håndteres i henhold til UiBs Retningslinjer for konflikthåndtering og Retningslinjer for varsling.

4. Definisjoner

 • Vold: Fysisk eller psykisk skade på ansatt i dennes arbeidssituasjon.

 • Trussel: Et verbalt angrep eller handling som tar sikte på å ramme den ansattes helse, velvære og sikkerhet.

 • Linjeleder: Universitetsdirektør, ansatt dekan, fakultets-/avdelingsdirektør og instituttleder.

 • Tredjepart: Andre personer enn UiB-ansatte.

5. Ansvar

Linjeleder har innenfor sitt ansvarsområde ansvar for å:

 • iverksette og følge opp retningslinjene

 • forebygge, håndtere og følge opp vold og trusler som en del av det kontinuerlige og systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Ansatte skal:

 • medvirke i utformingen av tiltak for å forebygge vold og trusler

 • rette seg etter sikkerhetsrutiner og lokale tilpasninger av tiltak mot vold og trusler

 • informere linjeleder så snart som mulig dersom hun/han er utsatt for vold og trusler

 • informere linjeleder så snart som mulig dersom kollega har blitt utsatt for vold og trusler og ikke selv er i stand til å informere om dette

 • melde vold og trusler i UiBs HMS-avvikssystem.

6. Håndtering av vold og trusler

6.1 Forebygging

Å forebygge vold og trusler er en del av det systematiske HMS-arbeidet. Det innebærer å kartlegge farer, vurdere risiko, utarbeide planer og prioritere tiltak, og iverksette tiltak for å redusere risikofaktorene.

Kartlegging og risikovurdering
Linjeleder skal sørge for at risikoforhold kartlegges og vurderes. I kartleggingen skal aktiviteter som kan medføre risiko for vold og trusler identifiseres. Verneombud og representanter for de ansatte skal delta sammen med linjeleder i dette arbeidet.

Når risikoforholdene er kartlagt og vurdert, skal linjeleder utarbeide planer og sikre iverksetting av tiltak for å redusere risikofaktorene.

Informasjon og opplæring
Linjeleder har ansvar for at de ansatte får nødvendig informasjon og tilpasset opplæring knyttet til gjennomført risikovurdering, som gjør ansatte i stand til å håndtere vold og trusler på en best mulig måte.

6.2. Håndtering

Ansatte skal følge Råd ved trusselsituasjoner og Råd ved voldssituasjoner.

En ansatt som har vært utsatt for, eller har observert vold og trusler mot ansatt, skal snarest mulig kontakte linjeleder og informere om hendelsen.

Linjeleder skal om nødvendig varsle beredskapsledelsen i linjen.

Linjeleder skal sørge for at den/de som blir utsatt blir ivaretatt og henvist til helsepersonell/bedriftshelsetjenesten.

Linjeleder skal påse at vold og trusler meldes i UiBs HMS-avvikssystem og følges opp ved å iverksette tiltak.

6.3. Etterarbeid

Hendelser knyttet til vold og trusler skal evalueres. Evaluering skal inngå som en integrert del av universitetets systematiske HMS-arbeid, interne planer og regelverk.

7. Referanser

For ytterligere henvisinger til aktuelle lover, forskrifter, retningslinjer, veiledninger og hjelpemidler, se HMS-portalen.

Utarbeidet av: Seksjon for HMS, beredskap og BHT, HR-avdelingen
Behandlet av: Arbeidsmiljøutvalget 07.05.2014

Dato

Kommentar

Lagt inn av

14.10.2022

Lenker under pkt 3 og 6.2 rettet opp

Mona Viksøy

10.10.2022

Lenke under pkt 7 rettet opp

Mona Viksøy

 1. juli 2019 09:32:51

Oppdatering av lenker for råd ved trussel- og voldssituasjoner.

Olaug Eiksund

07. januar 2019 12:16:21

Oppdatering av lenker for råd ved trussel- og voldssituasjoner.

Olaug Eiksund

 1. juni 2018 14:20:49

Oppdatering av lenker for råd ved trussel- og voldssituasjoner.

Olaug Eiksund

 1. juni 2018 14:18:13

Oppdatering av lenker for råd ved trussel- og voldssituasjoner.

Olaug Eiksund

 1. mai 2018 14:08:28

Mindre tekstlige justeringer

Olaug Eiksund

 1. mai 2018 14:07:32

Mindre tekstlige justeringer

Olaug Eiksund

16. november 2017 12:39:33

Mindre tekstlige justeringer

Olaug Eiksund

16. november 2017 12:36:52

Mindre tekstlige justeringer

Olaug Eiksund

16. november 2017 10:41:00

Mindre tekstlige justeringer

Olaug Eiksund

16. november 2017 10:25:11

Mindre tekstlige justeringer

Olaug Eiksund