Retningslinje for systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Godkjent av Universitetsdirektøren 23.10.2009, sist endret 06.12.2023, arkivref. 2009/13049.

1. Formål

Retningslinjen skal bidra til at Universitetet i Bergen (UiB) når sine virksomhetsmål og sikre at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) er i tråd med interne regler og myndighetskrav. Retningslinjen beskriver hvordan HMS-arbeidet ved UiB skal organiseres, gjennomføres og dokumenteres. Det systematiske HMS-arbeidet skal være forebyggende og skadebegrensende med hensyn til HMS og legge til rette for et aktivt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

2. Forankring

Retningslinjen er en del av UiBs Regelsamling (Del 3. Personal og HMS) og er forankret i Arbeidsmiljøloven og Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften).

3. Omfang

Retningslinjen omfatter hele virksomheten, alle enheter på alle nivå og all aktivitet i regi av UiB.

Der det er flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass skal det være avtalt hvilken arbeidsgiver som er hovedbedrift med samordningsansvar for HMS-arbeidet.

4. Ansvar

Linjeleder har innenfor sitt ansvarsområde:

 • Ansvar for at retningslinjen blir iverksatt og fulgt opp.

 • Ansvar for at det systematiske HMS-arbeidet er planlagt, organisert, gjennomført og dokumentert i tråd med interne regler og myndighetskrav.

5. Definisjoner

 • Systematisk HMS-arbeid: Planlegging, organisering, gjennomføring og dokumentering av aktivitet ved UiB, i henhold til krav fastsatt i eller i medhold av HMS-lovgivningen.

 • Linjeleder: Universitetsdirektør, dekan, fakultets-/avdelingsdirektør og instituttleder, eller tilsvarende som har det overordnete HMS-ansvaret ved enheten.

6. Systematisk HMS-arbeid

6.1 Organisering

Linjeleder/linjeleders representant skal innenfor sitt ansvarsområde:

 • Sørge for at det foreligger en oversikt over all aktivitet og interne regler og myndighetskrav som følger med disse.

 • Påse at det foreligger skriftlig oversikt av delegerte HMS-oppgaver og etterse at HMS-oppgavene utføres.

 • Utarbeide HMS-mål og -handlingsplan i tråd med lokale utfordringer og overordnede HMS-mål og -handlingsplaner.

 • Sørge for at ansatte, studenter og gjester har tilstrekkelig HMS-kompetanse for å utføre aktiviteter på en trygg og forsvarlig måte.

 • Påse at HMS-kartlegging og risikovurdering blir gjennomført og fulgt opp.

 • Følge opp meldinger om HMS-avvik.

 • Foreta årlig gjennomgang av det systematiske HMS-arbeidet (Internkontroll) i samarbeid med verneombud og rapportere HMS-resultater i linjen.

 • Sørge for at nødvendig HMS-informasjon formidles til brukerne.

 • Påse at ansatte medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

 • Samarbeide med verneombud på samme nivå.

 • Sørge for at enhetens HMS-arbeid koordineres med eventuelt andre arbeidsgivere (arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere, aml § 2-2).

Verneombud skal innenfor sitt verneområde:

 • Påse at arbeidsgiver ivaretar sitt ansvar etter UiBs interne regler og Arbeidsmiljøloven.

 • Delta i planlegging og gjennomføring av det systematiske HMS-arbeidet.

Ansatte:

 • Har medvirkningsplikt i det systematiske HMS-arbeidet.

6.2 Gjennomføring

UiB skal ved alle nivå årlig:

 • Gjennomføre HMS-kartlegging, risikovurdere/ajourføre, iverksette tiltak og vurdere om tiltak har oppnådd/ønsket effekt.

 • Utarbeide/revidere HMS-mål og -handlingsplan.

 • Gjennomgå elementene i det systematiske HMS-arbeidet og rapportere i linjen (internkontroll).

7. Krav til HMS-dokumentasjon

I henhold til Internkontrollforskriften skal UiB ved alle nivå skriftlig dokumentere:

 • HMS-målsetting.

 • Ansvar og oppgavefordeling på HMS-feltet.

 • HMS-kartlegging og risikovurdering.

 • HMS-handlingsplan.

 • HMS-avvik.

 • Årlig gjennomgang av enhetens systematiske HMS-arbeid (Internkontroll).

8. Referanser

Utarbeidet av: HR-avdelingen

Dato

Kommentar

Lagt inn av

 1. desember 2023

Mindre språklige justeringer

Mona Viksøy

 1. oktober 2022

Rettet lenke i pkt 8

Mona Viksøy

16. november 2017 11:04:37

Mindre tekstlig justering.

Olaug Eiksund

18. oktober 2017 07:57:17

Oppdatering av navn: Seksjon for HMS, beredskap og kap. 7

Olaug Eiksund

15. juni 2015 13:16:42

Oppdatering av avdelingsnavn: HR-avdelingen

Olaug Eiksund

10. februar 2015 10:16:46

Språklig korrigering.

Olaug Eiksund

27. juni 2013 09:33:50

Språklig justering.

Olaug Eiksund

11. januar 2013 12:57:40

Retningslinje for systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid publiseres.

Torunn Gjøringbø Saunes

12. januar 2012 08:09:03

Legges over fra HMS-håndboken, Del 6. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling.

Olaug Eiksund

06. april 2011 15:41:18

Legges over fra HMS-håndboken, Del 6. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling.

Olaug Eiksund

28. mars 2011 11:12:32

Legges over fra HMS-håndboken, Del 6. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling.

Olaug Eiksund

03. februar 2011 13:52:49

Legges over fra HMS-håndboken, Del 6. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling.

Olaug Eiksund