3.2.2 Ansvar og oppgaver i HMS-arbeidet

Godkjent av Universitetsdirektøren 26.10.2001.

1. Ansvar og medvirkning

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved Universitetet i Bergen (UiB) er et lederansvar på alle nivå. Aktiv medvirkning fra ansatte og studenter, klar ansvarsfordeling og tydelig organisering av HMS-arbeidet er en forutsetning for å etablere gode arbeids- og læringsmiljø. Ansatte har plikt til å følge de krav som er satt for det systematiske HMS-arbeidet. Verneombudene har en tilsynsfunksjon, er de ansattes representanter i arbeidsmiljøsaker og er samarbeidspartnere for ledelsen.

2. Ansvar og oppgaver i linjen

Linjeledere (ledere på alle nivå) ved UiB har ansvar for at bestemmelsene gitt i Arbeidsmiljøloven (AML) (§ 2-1, § 3-1, § 3-2, § 2-3 (3)) og øvrig lovgivning innen HMS, blir overholdt. Ansvaret kan ikke overføres til andre, men HMS-oppgaver kan delegeres.

2.1 Universitetsstyret

Universitetsstyret vedtar overordnede mål, strategier og handlingsplaner for arbeidet med HMS, fører tilsyn gjennom årlig rapportering slik at disse følges opp og sørger for at det avsettes ressurser til å følge opp de mål, strategier og handlingsplaner som er vedtatt (jf. Lov om universiteter og høyskoler § 9-2).

2.2. Rektor

Rektor er ansvarlig for at de HMS-oppgaver som er tillagt Universitetsstyret blir utført (jf. Lov om universiteter og høyskoler § 10-1).

2.3 Universitetsdirektøren

Universitetsdirektøren har fått delegert avgjørelsesmyndighet fra Universitetsstyret til å etablere, utvikle og vedlikeholde det systematiske HMS-arbeidet ved universitetet (jf. Lov om universiteter og høgskoler § 9 (2), § 10-3).

Universitetsdirektøren skal, i tråd med myndighetskrav og UiBs interne HMS-regler, sørge for at nødvendig opplæring og bistand til enhetene blir gitt, legge fram årlige rapporter over HMS-status ved UiB, påse at det gjennomføres tiltak slik at Universitetsstyrets mål og myndighetenes krav for HMS-arbeidet nås.

2.4 Fakultetsstyret, styret ved Universitetsmuseet i Bergen og styret ved Universitetsbiblioteket

Fakultetstyret mv. skal, i tråd med myndighetskrav, Regelsamlingens Del 1. punkt 1.3. Regler for styringsorganene, UiBs interne HMS-regler, sentral HMS-handlingsplan og lokale utfordringer:

 • Vedta HMS-mål, strategier og handlingsplaner.

 • Sørge for at nødvendige midler blir stilt til disposisjon.

 • Foreta årlig internkontroll og behandle HMS-status.

2.5 Instituttråd og avdelingsstyrer ved Universitetsmuseet i Bergen

Instituttråd mv. skal, i tråd med myndighetskrav, Regelsamlingens Del 1. punkt 1.3. Regler for styringsorganene, UiBs interne HMS-regler, overordnede HMS-handlingsplaner og lokale utfordringer:

 • Vedta HMS-mål, strategier og handlingsplaner.

 • Sørge for at nødvendige midler blir stilt til disposisjon.

 • Foreta årlig internkontroll og behandle HMS-status

 • Være et rådgivende informasjons- og kontaktorgan mellom linjeleder, alle ansatte og studentene i øvrige HMS-saker.

 • Ikke behandle saker som omhandler enkeltpersoner.

2.6 Linjeleder (ledere på alle nivå)

Linjeleder har ansvar for HMS-arbeidet innenfor eget ansvarsområde og skal, i tråd myndighetskrav, Regelsamlingens Del 1. punkt 1.3. Regler for styringsorganene, UiBs interne HMS-regler, overordnede HMS-handlingsplaner og lokale utfordringer planlegge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Linjeleders ansvar og oppgaver er beskrevet i Retningslinje for systematisk HMS-arbeid.

2.7 Arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere

Personer som har fått delegert HMS-oppgave til å lede eller kontrollere andre arbeidstakere eller studenter (for eksempel prosjektleder, HMS-koordinator, miljøkontakter, strålevernskoordinator, arbeid i laboratorier), skal påse at hensynet til sikkerhet og helse blir ivaretatt under planleggingen og utførelsen av de arbeidsoppgaver som hører under eget ansvarsområde (jf. AML § 2-3 (3) og UiBs interne HMS-regler).

2.8 Arbeidstakere og eksternt lønnet personale

En arbeidstaker er enhver som utfører arbeid i en annens tjeneste. Dette er fast eller midlertidig ansatte i vitenskapelig, teknisk eller administrative stillinger ved UiB.

Arbeidstaker har medvirkningsplikt. Dette innebærer at ansatte skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av UiBs systematiske HMS-arbeid. Ifølge AML § 2-3 og § 2-4 skal alle arbeidstakere:

 • Vise ansvar for egen og andres sikkerhet.

 • Ta initiativ og være en pådriver i HMS-arbeidet på eget arbeidssted.

 • Holde seg orientert om arbeidsmiljøsituasjonen på egen arbeidssted.

 • Melde fra når farlige forhold oppdages.

 • Melde fra om skader eller sykdom vedkommende blir påført og som han/hun mener har sin grunn i arbeidet eller forholdet på arbeidsstedet.

 • Varsle om kritikkverdige forholdt i virksomheten.

Ved opphold på universitetets eiendom og under tokt- og feltarbeid (jf. samordningsavtaler, Forskrift om systematisk HMS-arbeid og Retningslinje for HMS ved feltarbeid og tokt) har også eksternt lønnet personale tilsvarende plikt som arbeidstakere.

2.9 Student

Studentene plikter å innrette seg i henhold til de mål og planer som gjelder for HMS-arbeid ved UiB, og som angår dem.

Arbeid som utføres, som praktisk opplæring av studenter med undervisning eller forskning som formål, skal være underlagt Arbeidsmiljølovens bestemmelser når arbeidet foregår under forhold som kan innebære fare for liv og helse f. eks. i laboratoriefag, undervisning på verksted og feltarbeid/tokt. Studentenes rettigheter og plikter i det systematiske HMS-arbeid blir i disse tilfellene som for ansatte, jf. 2.8 Arbeidstakere og eksternt lønnet personale (jf. AML § 1-6 og Forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse for personer som ikke er arbeidstakere).

I studiesituasjonen for øvrig (lesesaler, auditorier, datalab. osv.) gjelder ikke Arbeidsmiljølovens bestemmelser for studentene. Lov om Universitets- og høyskoler § 4-3 beskriver hvordan læringsmiljøet for studentene skal utformes.

3. Vernetjenesten ved UiB

Vernetjenesten skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudene har en tilsynsplikt og skal holde øye med arbeidsgivers plikter etter AML Kap. 6. Vernetjenesten ved UiB består av Universitetets hovedvernombud (UHVO), hovedverneombud (HVO) og verneombud (VO).

Verneombud velges for to år av gangen. Verneombud forholder seg til linjeleder på samme nivå. Linjeleder skal sørge for at verneombud får nødvendig opplæring, slik at vervet kan utføres på en forsvarlig måte. Verneombudet skal gjøre seg kjent med verneregler, instrukser, pålegg og henstillinger som er gitt av ledelsen eller tilsynsmyndigheter innen HMS.

3.1 Universitetets hovedverneombud (UHVO)

Universitetets hovedverneombud (UHVO) er valgt av hovedverneombudene og blant verneombudene eller andre ansatte som har eller har hatt tillitsverv ved virksomheten, og har ansvar for å koordinere hovedverneombudene sine aktiviteter. UHVO er fristilt 100 % av sin arbeidstid til arbeid som UHVO. UHVO er arbeidstakerrepresentant i Arbeidsmiljøutvalget, og representerer arbeidstakerne i arbeidet med etablering og vedlikehold av det sentrale HMS-systemet ved universitetet. UHVO samarbeider med og melder til Universitetsdirektøren.

3.2 Hovedverneombud (HVO)

Hovedverneombudene (HVO) er valgt av verneombudene og blant verneombudene eller andre ansatte som har eller har hatt tillitsverv ved virksomheten. HVO representerer arbeidstakerne i arbeidet med etablering og vedlikehold av HMS-systemet på fakultets-/avdelingsnivå og har ansvar for å samordne verneombudenes virksomhet i sitt område. HVO samarbeider med og melder til linjeleder på fakultets-/avdelingsnivå.

3.3 Verneombud (VO)

Det er valgt verneombud (VO) ved hvert verneområde ved universitetet. Disse velges blant ansatte og eventuelt eksternt lønnet personale i samme verneområde i tråd med samordningsavtaler (jf. Forskift om systematisk HMS-arbeid § 6). VO skal ivareta arbeidstakernes interesser i verneområdet i saker som angår arbeidsmiljøet. VO representerer arbeidstakerne i arbeidet med etablering og vedlikehold av det lokale HMS-arbeidet ved verneområdet. VO samarbeider og melder til linjeleder på instituttnivå, eller tilsvarende.

4. Sentraladministrasjonens ansvar og oppgaver innen HMS og beredskap

Universitetsdirektøren har delegert og fordelt oppgaver innen HMS og beredskap til Fagruppen for HMS, beredskap og BHT, HR-avdelingen, Eiendomsavdelingen og Sekretariat for universitetsledelsen.

4.1 Fagruppe for HMS og beredskap

Fagruppe for HMS og beredskap er UiBs fagenhet innen helse, miljø og sikkerhet (HMS), beredskap og ytre miljø. Fagruppen bistår arbeidsgiver og arbeidstakerne på alle nivå, arbeidsmiljøutvalg og verneombud og arbeider målrettet for å fremme trygge og gode arbeidsmiljø. Faggruppen er en del av HR-avdelingen.

Faggruppen har følgende ansvarsområder innen HMS, beredskap og ytre miljø:

 • Overordnet systemansvar, kvalitetssikring og internkontroll.

 • HMS-kartlegginger og risikovurderinger.

 • Utredning og rådgivning.

 • Kompetanseutvikling, opplæring og informasjon.

Fagruppens arbeidsfelt er: Beredskap, organisatorisk arbeidsmiljø, risikofylt arbeidsmiljø, systematisk HMS-arbeid, kvalitetssikring og internkontroll, og ytre miljø.

4.2 Bedriftshelsetjenesten

UiBs Bedriftshelsetjeneste (BHT) er en del av HR-avdelingen. BHT bistår ved ulike arbeidsmiljøutfordringer, gjennomfører befaringer og kartlegginger ved enhetene og gir individuelle vurderinger innen fagfeltene arbeidshelse, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, ergonomi og yrkeshygiene.

BHT har en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål, og tar hensyn til personvern og taushetsplikt. BHT er godkjent av Arbeidstilsynet.

4.3 HR-avdelingen

HR-avdelingen er en fagavdeling i sentraladministrasjonen. HR-avdelingen bistår og rådgir universitetets ledere og tilsatte i personal- og organisasjonsfaglige spørsmål. Avdelingen har blant annet ansvar for utvikling og utøvelse av UiBs personalpolitikk og arbeider systematisk med å utvikle gode rammer for rekrutteringsarbeidet, tilby hensiktsmessig kompetanseutvikling for medarbeiderne og styrke lederutvikling gjennom hele organisasjonen, gi lederstøtte på personalfeltet og sikre og utvikle arbeidsmiljøet.

Avdelingens arbeidsfelt er: Internasjonalisering, juridiske spørsmål, kompetanse- og lederutvikling, likestilling og mangfold, medbestemmelse, organisasjonsutvikling, personalpolitikk og personaladministrasjon, rekruttering og språk.

4.4 Eiendomsavdelingen

Eiendomsavdelingen har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av den samlede bygningsmassen til UiB, inkludert brannvern og vakthold. Avdelingen er også ansvarlig for planlegging og gjennomføring av nye byggeprosjekt, drift av bygningene, utearealer og post- og transporttjenester.

4.5 Sekretariat for universitetsledelsen

Sekretariat for universitetsledelsen, Universitetsdirektørens kontor har hovedansvaret for sekretariatsfunksjonene for universitetsstyret og en rekke andre utvalg, og har det overordnede ansvaret for universitetets Regelsamling og er tillagt tilsyns- og koordineringsoppgaver innenfor intern revisjon, personvern og etikk.

5. Referanser:

Dato

Kommentar

Lagt inn av

15.februar 2023

4.1.Seksjon HMS.. endret til fagruppe HMS …

Mona Viksøy

 1. juli 2020 09:40:01

Oppdatering av url

Olaug Eiksund

 1. mars 2020 11:00:04

Oppdatering av kapittel 4. Bedriftshelsetjenesten legges inn som en egen enhet

Olaug Eiksund

09. august 2019 13:38:23

Oppdatering av url i kap. 3.

Olaug Eiksund

07. januar 2019 12:18:05

Mindre justering i 2.9. Studenter

Olaug Eiksund

 1. juni 2018 14:13:43

Oppdatering av 2.7. «Miljøkontakt» lagt inn som eksempel.

Olaug Eiksund

 1. juli 2017 09:26:45

Oppdatering av seksjonsnavn og ansvar for: Seksjon for HMS, beredskap og BHT, samt oppdatert navn for Sekretariat for universitetsledelsen

Olaug Eiksund

 1. juli 2017 09:23:58

Oppdatering av seksjonsnavn og ansvar for: Seksjon for HMS, beredskap og BHT, samt oppdatert navn for Sekretariat for universitetsledelsen

Olaug Eiksund

 1. juli 2017 13:21:07

Oppdatering av seksjonsnavn og ansvar for: Seksjon for HMS, beredskap og BHT, samt oppdatert navn for Sekretariat for universitetsledelsen

Olaug Eiksund

 1. juli 2017 13:18:49

Oppdatering av seksjonsnavn og ansvar for: Seksjon for HMS, beredskap og BHT, samt oppdatert navn for Sekretariat for universitetsledelsen

Olaug Eiksund

 1. juli 2017 13:16:03

Oppdatering av seksjonsnavn og ansvar for: Seksjon for HMS, beredskap og BHT, samt oppdatert navn for Sekretariat for universitetsledelsen

Olaug Eiksund