Retningslinjer for håndtering av avhengighet ved UiB (AKAN-retningslinjer)

Som et ledd i trepartssamarbeidet mellom partene i norsk arbeidsliv, er Akans formål å forebygge risikofylt rusmiddelbruk og spill atferd. Akan utvalget ved UiB er et partssammensatt underutvalg av AMU.

1. Innledning

Retningslinjens innhold handler om hvordan rus- og avhengighetsrelaterte problemstillinger skal håndteres.

2. Definisjoner

Avhengighet som påvirker arbeidsforholdet i forhold til:

 • Alkohol

 • Illegale rusmidler

 • Medikamentavhengighet

 • Spillavhengighet

Med spillavhengighet menes:

 • Pengespill

 • Dataspill

0-toleranse:

 • Rusmiddel påvirkning i arbeidstiden

 • Spillavhengighet somg går utover jobbutførelsen

 • Penge- eller nett spilling i arbeidstiden

3. Forebygging

Det forebyggende arbeidet utføres i mange ledd. Alle ansatte er ansvarlige for å medvirke til et rusfritt og godt arbeidsmiljø. Det er et lederansvar å sørge for at medarbeiderne kjenner rusmiddelpolitikken og at denne etterleves. Det er også leders ansvar å snakke med medarbeidere som har en atferd som gir grunn til uro, bekymring eller mistanke om underliggende forhold.

Akan utvalget har ansvar for rådgivning, drive informasjons- og holdningsskapende arbeid, utarbeide handlingsplaner og policy for det systematiske forebyggings arbeidet innen avhengighets spørsmål.

Forebygging starter med en policy som legger til rette for en konstruktiv ruskultur. Informasjon finner du på nettsiden; Rusforebyggende arbeid Handlingsplan 2019-2021

4. Hvordan ta kontakt

Alle ansatte kan søke råd hos nærmeste leder, akan kontaktene, vernetjenesten, tillitsvalgt eller Bedriftshelsetjenesten (BHT).

Dette gjelder både om en selv har et avhengighets problem eller om en opplever problematisk rusmiddel bruk eller avhengighets tegn hos andre i arbeidssituasjonen. BHT kan henvise til spesialisthelsetjenesten ved behov.

5. Håndtering - Roller og ansvar

Ledere

Ledere er nøkkelpersoner og viktige signalgivere i et arbeidsmiljø, og har et særlig ansvar for å skape et arbeidsmiljø og en bedriftskultur preget av trygghet og tillit. Følgelig har ledere et særskilt ansvar for å etterleve virksomhetens policy. Lederes ansvar for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er beskrevet i Arbeidsmiløloven kap. 2.

Ved brudd på arbeidsreglementet har nærmeste leder med personalansvar plikt til å reagere og følge opp. Ved usikkerhet rundt det enkelte forhold, kan en tredje person for eksempel verneombud, en annen leder, en akan kontakt eller BHT trekkes inn. Dersom det videre blir utarbeidet en individuell Akan-avtale, skal dette gjøres i samarbeid med leder og BHT.

HR-avdelingen

HR-avdelingen har et spesielt ansvar for arbeidsmiljø¸- og organisasjonsutvikling i virksomheten. HR-avdelingen kan også gi generell veiledning og råd til ledere om framgangsmåte i enkeltsaker uten at den ansattes situasjon behandles som en formell personalsak.

Verneombud

Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet og har et særskilt ansvar for å påse at forebyggende arbeid settes i sammenheng med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Tillitsvalgt

Tillitsvalgte har som oppgave å fremme et godt arbeidsmiljø, medvirke til at intensjonene i policyen ivaretas og at ledere reagerer i henhold til vedtatt policy. Samtidig skal de se til at den berørte arbeidstaker sikres bistand og saklig oppfølging. Forutsatt at arbeidstakeren Ønsker det, anbefales det at tillitsvalgt er til stede under samtaler forbundet med advarsler.

Bedriftshelsetjenesten (BHT)

Bedriftshelsetjenesten har en fri og uavhengig rolle i arbeidsmiljøspørsmål (jf. arbeidsmiljølovens § 3.3 og Forskrift om verne- og helsepersonell). I samarbeid med de øvrige i Akan utvalget eller AMU, skal BHT gi ledelse og ansatte veiledning, informasjon og bistand ved tegn på at noen har problematisk avhengighet i forhold til rusmiddel-, penge- og dataspill. Det er også viktig at BHT er oppmerksom på rusmiddelspørsmål når det foretas ordinær kartlegging og oppfølging av arbeidsmiljø. BHT har også en rolle som virksomhetens medisinske sakkyndige ved inngåelse av individuelle Akan-avtaler. Det er viktig at BHT tydelig informerer om sin rolle overfor den ansatte i slike sammenhenger.

Akan-utvalg

Akan-utvalget utpekes av AMU og har følgende sammensetning:

 • 1 representant fra Akademikerne

 • 1 representant fra Unio

 • 1 representant fra Parat

 • 1 representant fra NTL

 • 1 representant fra arbeidsgiver

 • 1 representant fra Bedriftshelsetjenesten

Ved UiB er det ønskelig at universitetets hovedverneombud også med i utvalget.

Hovedoppgaver for Akan utvalget er å:

 • Trekke opp retningslinjer for det forebyggende avhengighets området, på ulike måter gi informasjon og rådgivning innen områder som faller inn under utvalgets ansvarsområde.

 • Legge forholdene til rette for at det finnes et godt behandlings-, støtte- og omsorgstilbud som bistand til personer som har behov for oppfølging.

 • Våre faginstans i spørsmål om Akan arbeid ved UiB.

Medlemmene i Akan utvalget er ressurspersoner i det forebyggende arbeidet og har god kompetanse og kunnskap om akan-modellen.

Utvalgets medlemmer skal ikke delta i eventuell behandling av enkeltpersoner.

Akan utvalget rapporterer årlig til AMU om utvalgets aktiviteter.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

 1. mai 2021

Reviderte retnings- linjer

Mona Viksøy

18. desember 2019 10:28:55

Oppdatering kontaktinformasjon

Olaug Eiksund

 1. juni 2015 13:24:38

Oppdatering av avdelingsnavn: HR-avdelingen

Olaug Eiksund

12. september 2013 09:55:35

Oppdatering av url under punkt 2. Omfang.

Olaug Eiksund

13. oktober 2011 12:22:08

Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling.

Olaug Eiksund

 1. juli 2011 10:49:08

Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling.

Olaug Eiksund

 1. mai 2010 14:17:47

Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø¸ og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling.

Olaug Eiksund

 1. mai 2010 14:17:25

Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling.

Olaug Eiksund

 1. april 2010 13:26:47

Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling.

Olaug Eiksund

 1. april 2010 10:43:17

Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø¸ og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling.

Olaug Eiksund

 1. april 2010 15:56:31

Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø¸ og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling.

Olaug Eiksund