Retningslinjer for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og verneombud

Godkjent av Universitetsdirektøren 13.02.2012

1. Formål

Universitetet i Bergen (UiB) vil sikre at det på alle nivå er satt av tilstrekkelig tid til å utføre verneombudsarbeid på en forsvarlig måte og sikre regelmessige møtepunkt mellom verneombud og linjeleder slik at det legges til rette for et aktivt samarbeid mellom linjeleder og verneombud i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) ved UiB.

2. Forankring

Retningslinjen er del av universitetets Regelsamling (Del 3. Personal og HMS), 3.2.2 Ansvar og oppgaver i HMS-arbeidet og er knyttet til Retningslinje for systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, hjemlet i Arbeidsmiljøloven og Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

3. Omfang

Retningslinjen omfatter hele universitetet, alle nivå og enheter ved universitetet.

4. Ansvar

Linjeleder er ansvarlig for å iverksette og følge opp retningslinjen.

5. Definisjoner

 • Linjeleder: universitetsdirektør, fakultetsdirektør, avdelingsdirektør eller ansatt dekan og instituttleder

 • Verneombud: universitetets hovedverneombud (UHVO), hovedverneombud (HVO) og verneombud (VO)

 • Varaverneombud: Vara-UHVO, vara-HVO, vara-VO.

6. Tilrettelegging og samarbeid

6.1 Organisering

Linjeleder skal innenfor sitt ansvarsområde:

 • Sørge for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og verneombud.

 • Følge opp eventuelle samordningsavtaler med andre arbeidsgivere (jf. internkontrollforskriften § 6).

 • Sørge for at verneombud har tilstrekkelig HMS-kompetanse til å utføre vervet.

Verneombud skal innenfor sitt verneområde:

 • Være kjent med retningslinjen.

 • Påse at arbeidsgiver ivaretar sitt ansvar etter myndighetskrav og universitetets interne regler.

 • Delta i planlegging og gjennomføring av det systematiske HMS-arbeidet

For øvrig skal verneombudet gjøre seg kjent med bestemmelsene om verneombudets taushetsplikt (jf. Forskrift om organisasjon, ledelse og medvirkning § 3- 17).

UHVO og HVO har i tillegg ansvar for å samordne verneombudenes virksomhet innenfor sitt verneområde (jf aml § 6-1 (3), Forskrift om organisasjon, ledelse og medvirkning § 1-5 og § 1-6).

Varaverneombud skal innenfor sitt verneområde:

 • Være kjent med retningslinjen og skal kunne tre inn dersom verneombud er forhindret i å utføre sitt verv. I de situasjonene varaverneombud trer inn, gjelder de samme reglene for varaverneombud som for verneombud.

6.2 Gjennomføring

Tid til å utføre vervet som verneombud
Linjeleder og verneombud skal sikre at verneombudet får tilstrekkelig tid til å utføre vervet. Begge parter skal i fellesskap vurdere hvilke eventuelle konsekvenser vervet får for verneombudets ordinære oppgaver og vurdere konkrete løsninger.

Følgende møter mellom universitetets verneombud er fastlagt:

 • Møte UHVO og HVO: Minimum 1 gang pr kvartal

 • Møte UHVO, HVO og VO: Minimum 1 gang pr kvartal

 • Møte HVO og VO: Minimum 1 gang pr måned

Dersom det oppstår uventede situasjoner som medfører at vernearbeid må utføres utover alminnelig arbeidstid etter aml. § 10-4, skal det godtgjøres som overtid (jf aml § 6-5 (3)). Om det oppstår uventede situasjoner som krever at verneombudet griper inn, har verneombudet rett til å forlate arbeidsplassen. Skjer det, skal verneombudet orientere linjeleder.

Faste møter
Linjeleder skal sikre og legge til rette for regelmessige møter mellom verneombud og linjeleder. Verneombud, varaverneombud og linjeleder skal møtes minimum kvartalsvis.

De faste møtene mellom linjeleder og verneombud skal brukes til å diskutere arbeidsmiljøsituasjonen ved verneområdet. Dersom det oppstår særskilte forhold mellom de faste møtene som kan ha betydning for arbeidsmiljøet, skal linjeleder innkalle til møte så raskt som mulig.

Verneombud skal møte i følgende utvalg ved UiB:

 • Arbeidsmiljøutvalget (AMU), UHVO medlem: Minimum 4 ganger i året

 • Forhandlingsutvalget: UHVO skal møte når det er planer som gjelder rasjonalisering (omstilling) og spørsmål om arbeidstidsordninger jf. universitetets tilpasningsavtale til Hovedavtalen for arbeidstakere i staten, kapittel 5.

 • Informasjons- og drøftingsutvalget (IDU): HVO skal møte når det er planer som gjelder rasjonalisering (omstilling) og spørsmål om arbeidstidsordninger jf. universitetets tilpasningsavtale til Hovedavtalen for arbeidstakere i staten, kapittel 5.

6.3 Evaluering

Tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og verneombud skal evalueres årlig som del av Retningslinje for årlig gjennomgang av det systematiske HMS-arbeidet (internkontroll).

7. Referanser

Utarbeidet av: Seksjon for HMS, beredskap og BHT, HR-avdelingen
Behandlet av Arbeidsmiljøutvalget: 08.12.2011

Dato

Kommentar

Lagt inn av

02. oktober 2017 09:07:16

Oppdatering av avdelingsnavn: HR-avdelingen

Olaug Eiksund

29. september 2017 12:48:15

Oppdatering av avdelingsnavn: HR-avdelingen

Olaug Eiksund

15. juni 2015 13:29:21

Oppdatering av avdelingsnavn: HR-avdelingen

Olaug Eiksund

10. februar 2015 07:46:04

Korrigeringer i punkt 7. Referanser.

Olaug Eiksund

10. februar 2015 07:45:05

Korrigeringer i punkt 7. Referanser.

Olaug Eiksund

19. mars 2013 09:14:21

Redigering etter nye ar beidsmiljøforskifter fra 1.1.13. Retningslinje for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og verneombud publiseres.

Torunn Gjøringbø Saunes

19. mars 2013 09:09:13

Redigering etter nye ar beidsmiljøforskifter fra 1.1.13. Retningslinje for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og verneombud publiseres.

Torunn Gjøringbø Saunes

19. mars 2013 09:04:50

Redigering etter nye ar beidsmiljøforskifter fra 1.1.13. Retningslinje for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og verneombud publiseres.

Torunn Gjøringbø Saunes