Retningslinjer for stoffkartoteket

Godkjent av Universitetsdirektøren 05.05.2010.

1. Formål

Retningslinjene skal bidra til at alle ved Universitetet i Bergen (UiB) som arbeider med, eller på annen måte kan bli eksponert for, kjemikalier eller helsefarlige biologiske faktorer får tilgang til informasjon for å kunne ivareta egen helse og sikkerhet, samt gi linjeledelsen grunnlag for kartlegging og vurdering av risiko med hensyn til helse, miljø og sikkerhet.

2. Forankring

Retningslinjene er en del av UiBs Regelsamling (Del 3. Personal og HMS) og er forankret i HMS-lovgivingen (se referanse).

3. Omfang

Retningslinjene gjelder alle enheter ved UiB, eller aktiviteter i regi av UiB, hvor kjemikalier og helsefarlig biologisk materiale blir fremstilt, pakket, brukt eller oppbevart.

4. Ansvar

Linjeledelsen har ansvar for at retningslinjene og blir iverksatt og fulgt opp.

5. Definisjoner

 • Lokalt stoffkartotek: En samling av sikkerhetsdatablader og informasjonsblad for farlige kjemikalier og helsefarlig biologisk materiale.

 • Sikkerhetsdatablad: Et følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av et farlig stoff.

 • Informasjonsblad: Et følgeskriv som inneholder mindre informasjon om stoffene enn det sikkerhetsdatabladet gir.

 • Kjemikalier: Grunnstoffer (væske, fast stoff eller gass) og deres kjemiske forbindelser med andre grunnstoffer og/eller stoffblandinger.

 • Helsefarlige biologiske faktorer: Levende og døde mikroorganismer, cellekulturer, endoparasitter og prioner som kan fremkalle infeksjoner, allergi eller giftvirkning hos mennesker.

 • Sentralt stoffkartotek: UiBs sentrale elektroniske stoffkartotek som skal brukes for å dokumentere forekomsten av kjemikalier og helsefarlige biologiske faktorer. Primær kilde for kartlegging og vurdering av risiko for helse, miljø og sikkerhet, samt viktig for vurdering av risikoreduserende tiltak.

6. Roller og oppgaver

Linjeledelsen

 • Skal sørge for at det oppnevnes lokal koordinator for stoffkartoteket.

 • Skal sørge for at enheten benytter stoffkartoteket som utgangspunkt for vurdering av risiko knyttet til arbeid med farlige kjemikalier og helsefarlige biologiske faktorer.

 • Skal se til at lokale stoffkartotek plasseres lett tilgjengelig for brukere og at stoffkartoteket holdes oppdatert.

 • Skal sørge for nødvendig opplæring i bruk av stoffkartoteket.

Lokal koordinator

 • Skal sørge for at kjemikalier og helsefarlig biologiske faktorer registreres i stoffkartoteket og at registeret til enhver tid er oppdatert.

 • Skal være enhetens ressursperson med hensyn til opplæring og informasjon, herunder opplæring av studenter og nytilsatte i bruk av stoffkartoteket.

 • Skal gi brukere av kjemikalier, biologiske faktorer og verneombud tilgang til stoffkartoteket.

Sentral koordinator

 • Er systemansvarlig for stoffkartoteket og skal sørge for at registeret er operativt og oppdatert.

 • Skal tilby lokale koordinatorer opplæring i stoffkartoteket.

 • Skal gi løpende informasjon til stoffkartotekets ressurspersoner.

 • Skal bistå linjeledelsen med rapporter og statistikk.

7. Referanser

Utarbeidet av: HMS-seksjonen, HR-avdelingen

Erstatter: ”Retningslinjer for etablering og oppdatering av stoffkartotek for farlige stoffer og biologiske faktorer” av 25.06.2001.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

31. august 2020 07:47:23

Oppdatering av kap. 6. Roller

Olaug Eiksund

31. august 2020 07:46:49

Oppdatering av kap. 6. Roller

Olaug Eiksund

06. november 2017 10:50:34

Oppdatering av kap. 7 Referanser

Olaug Eiksund

03. oktober 2017 17:30:30

Oppdatering av kap. 7 Referanser

Olaug Eiksund

03. oktober 2017 17:17:07

Oppdatering av kap. 7 Referanser

Olaug Eiksund

 1. mars 2016 10:31:14

Oppdatering av definisjoner

Olaug Eiksund

 1. mars 2016 10:28:23

Oppdatering av definisjoner

Olaug Eiksund

 1. juli 2015 08:43:41

Oppdatering av avdelingsnavn: HR-avdelingen

Olaug Eiksund

 1. juni 2015 13:26:41

Oppdatering av avdelingsnavn: HR-avdelingen

Olaug Eiksund

16. januar 2015 13:19:33

Korrigering av tittel.

Olaug Eiksund