Retningslinje for brannvern

Godkjent av Universitetsdirektøren 15.12.2008, sist endret 07.10.2022, arkivreferanse 2008/15384.

1. Formål

Alle bygg og tekniske anlegg ved Universitetet i Bergen (UiB) skal være sikret mot brann og branntilløp. Dette for å ivareta studenter, ansatte, besøkende og leietakere sin sikkerhet, og sikre at Universitetet kan opprettholde primærvirksomhetene; undervisning forskning og formidling.

2. Forankring

Retningslinjen er en del av UiBs regelsamling (Del 3. Personal og HMS) og er forankret i regelverket (se punkt 7).

3. Omfang

Gjelder alle ansatte ved UiBs enheter, både i eide og leide bygg.

4. Ansvar

Linjeleder har hovedansvar for internkontroll (brann) ved egen enhet.

Eiendomsavdelingen (EIA) ved eiers representant har det sentrale ansvaret for at brannvernarbeidet ved UiB til enhver tid har en oppgavetilpasset og operativ brannvernorganisasjon.

Brukers representant har ansvar for at interne instrukser blir fulgt opp.

Plassansvarlig har ansvar for at interne instrukser blir fulgt opp.

Foreleser/undervisningsansvarlig har ansvar for evakuering av undervisningslokalet.

Ansatte, studenter og besøkende plikter å følge gjeldene retningslinje, samt de instrukser som måtte bli gitt av ansvarshavende i en eventuell evakueringssituasjon.

5. Definisjoner

 • Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse, miljø og sikkerhetslovgivningen.

 • Linjeleder: Universitetsdirektør, dekan (ved prøveordning), fakultets-/avdelingsdirektør og institutteder, eller tilsvarende som har det overordnete ansvaret ved enheten.

 • Enhet: Fakultet, avdeling, institutt og sentre ved UiB.

 • Eier: Den som har grunnbokshjemmel til et bygg.

 • Bruker: Den som i egenskap av eier, eller i henhold til avtale med eier har total eller partiell bruksrett til et bygg.

 • Særskilt brannobjekt: - Bygninger til opphold for et større antall mennesker hvor brann kan medføre mer enn alminnelig fare for tap av menneskeliv: Auditorier, møtelokaler, kantiner, skoler o.l. - Bygninger, anlegg, opplag som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for brann, eller hvor brann kan medføre store konsekvenser. - Bygninger som har kulturhistorisk eller lignende samfunnsmessig verdi: Museer, samlinger og vernede bygninger.

6. Brannvern

Brannvern skal gjennomføres ved alle UiBs eide og leide bygg, slik at brannsikkerheten til enhver tid blir ivaretatt.

6.1. Organisering

Eier representant

 • Skal påse at alle branntekniske innretninger blir kontrollert og dokumentert, enten via eksternt firma eller egne fagfolk en gang i året.

 • Skal ha oppfølging og samarbeid med brukers representant iht. informasjon, rådgivning og veiledning. De byggene som er særskilt brannobjekt vil i tillegg bli ført tilsyn med av det lokale brannvesenet.

 • Har det daglige ansvaret for brannvernarbeidet, og rapporterer til bygningssjef på kontor for drift.

 • Har ansvar for å utarbeide og revidere den branntekniske dokumentasjonen, herunder ligger også kontroll av bruker sin dokumentasjon.

 • Sørge for at brannsikkerhetsutstyret til enhver tid er tilstrekkelig, operativt og tilfredsstillende vedlikeholdt.

 • Representerer UiB som byggeier ovenfor brannvesenet. Følger opp tilsynsrapporter fra brannvesenet på eiers side.

 • Skal bistå brukere i planlegging, organisering og gjennomføring av brannvernarbeid og brannøvelser.

Driftsleder

 • Skal foreta internkontroll på byggene.

 • Skal følge opp avvik som blir avdekket ved internkontroll og som blir innmeldt.

Universitetsdirektøren (eller den Universitetsdirektøren bemyndiger)

 • Skal iverksette UiBs beredskapsplan ved behov.

Linjeleder

 • Skal oppnevne brukers representant og plassansvarlig for de bygg enheten har brukeransvar for.

 • Skal sørge for nødvendig brannvernopplæring ved egen enhet.

 • Skal iverksette lokal beredskapsplan ved behov.

 • Har ansvar for at enhetens forelesere/undervisningsansvarlige kjenner til innholdet i retningslinje for brannvern.

Brukers representant

 • Informere brannvesenet og motta tilbakemelding fra plassansvarlig ved evakuering av bygget ved brannalarm/gassalarm. Bruke plassansvarlig som vakt ved innganger når det er behov for avstenging av bygg.

 • Dokumentere iht. skjema - brannorganisasjonen (plassansvarlige), øvelser, rømningsveier, informere nyansatte (og plassansvarlig) og avvik.

 • Til enhver tid være kjent med hvor rømningsveier og slokkeutstyr finnes, og være kjent med hvordan dette utstyret brukes.

 • Gjennomføre øvelser (ikke ved eksamen).

 • Representere bruker ved tilsyn fra brannvernmyndighetene på Særskilt brannobjekt- § 13. Bygg hvor brannvesenet fører tilsyn. Legge frem dokumentasjon på brannøvelser, brannvernopplæring, risikoanalyse, ettersyn av rømningsveier, lover og eventuelle interne rutiner.

Plassansvarlig

 • Påse at evakueringen fra eget ansvarsområde iverksettes umiddelbart ved brann/brannalarm/gassalarm, og sørge for hjelp til evakueringen av personer med funksjonsnedsettelse. Melde fra til brukers representant. Være tilgjengelig for brukers representant ved behov vakthold.

 • Gjennomføre ettersyn av rømningsveiene, selvlukkede dører, loggføre ettersyn og rapportere til brukers representant for brann.

 • Skal rapportere til brukers representant om forhold som kan ha betydning for brannsikkerheten.

 • Etter en brannalarm/evakuering bygget, sende rapport til brukers representant for brann innen 24 timer.

Foreleser/undervisningsansvarlig

 • Skal påse at evakuering av lokalet iverksettes umiddelbart ved brann/brannalarm.

 • Skal gjøre seg kjent med rømmingsplan/evakueringsplan i lokalet.

Ansatte, studenter og besøkende

 • Skal gjøre seg kjent med branninstruks og rømningsveier.

6.2. Gjennomføring

Forebyggende
Forebyggende brannvern skal integreres i det daglige HMS-arbeidet ved lederne, brukerne og driftsorganisasjon. Enkelte av Universitetets bygninger er definert som særskilt brannobjekt, dette stiller krav til organisering av brannvernet, opplæring, brannsikring og branndokumentasjon.
Brannvernopplæring
Ansatte ved UiB skal ha brannvernopplæring, og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet. Nyansatte, vikarer og gjester skal ha tilstrekkelig informasjon om opptreden i en brannsituasjon.
Dokumentasjon
Eier og bruker skal ha samarbeid slik at det blir en heltlig dokumentasjon av brannvernarbeidet ved enheten. De byggene som er særskilte brannobjekt vil i tillegg bli ført tilsyn med av det lokale brannvesenet.

7. Referanser

Utarbeidet av: Eiendomsavdelingen

Dato

Kommentar

Lagt inn av

 1. oktober 2022

Punkt 7. rettet feil i lenke

Mona Viksøy

06. februar 2018 09:14:42

Oppdaterte forskrift og veiledning

Olaug Eiksund

06. februar 2018 09:13:38

Oppdaterte forskrift og veiledning

Olaug Eiksund

06. februar 2018 09:11:36

Oppdaterte forskrift og veiledning

Olaug Eiksund

17. februar 2017 12:54:56

Oppdaterte forskrift og veiledning

Olaug Eiksund

17. februar 2017 12:49:16

Oppdaterte forskrift og veiledning

Olaug Eiksund

 1. juni 2016 10:54:22

Korrigerte url.

Olaug Eiksund

 1. juni 2014 08:05:33

Korrigerte url.

Olaug Eiksund

 1. mai 2014 13:37:33

Oppdaterte instrukser for brukers representant og plassansvarlig

Olaug Eiksund

12. september 2013 09:48:02

Oppdatering av url under punkt 7. Referanser.

Olaug Eiksund

12. januar 2012 08:12:22

Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 6. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling.

Olaug Eiksund