Retningslinjer for bruk og håndtering av kjemikalier

English version

Godkjent av universitetsdirektøren 24.06.2013

1. Formål

Retningslinjene skal bidra til at alle som bruker og håndterer kjemikalier ved Universitetet i Bergen (UiB) gjør dette på en sikker og forsvarlig måte.

2. Forankring

Retningslinjene inngår i universitetets regelsamling (Del 3. Personal og HMS) og er forankret i HMS-lovgivingen (se referanse).

3. Omfang

Retningslinjene gjelder alt arbeid med kjemikalier ved og i regi av UiB med unntak av de prosjektene og aktivitetene som i medhold til samordningsavtaler skal følge andre retningslinjer for HMS-arbeid.

4. Ansvar

Linjeleder er ansvarlig for at retningslinjene gjøres kjent og følges opp ved enheten.
Ansatte, studenter og gjester som bruker og håndterer kjemikalier skal følge retningslinjene.

5. Definisjoner

 • Linjeleder: Instituttleder, eller tilsvarende som har overordnet ansvar ved enheten

 • Linjeleders representant: Ansatt som har fått delegert oppgaver fra linjeleder (som prosjektleder, HMS-koordinator, gruppeleder, romansvarlig).

 • Stoffkartoteket: Universitetets sentrale, elektroniske stoffkartotek, ECOonline, som skal brukes for å dokumentere forekomsten av kjemikalier og helsefarlige biologiske faktorer. Stoffkartoteket er et verktøy i kartlegging og vurdering av risiko for helse, miljø og sikkerhet, samt viktig for vurdering av risikoreduserende tiltak av kjemikalier.

 • Sikkerhetsdatablad: Et følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av en kjemikalie.

 • Bestiller: Ansatt med ansvar for å bestille i det elektroniske bestillingssystem Basware

6. Bruk og håndtering av kjemikalier

6.1 Organisering

Linjeleder / linjeleders representant:

 • Skal utarbeide arbeidsinstrukser og prosedyrer for bruk, transport og avhending og gjøre disse kjent

 • Skal før oppstart av arbeidet, sørge for at tilstrekkelig opplæring av og kunnskap om kjemikalie, kjemikaliehåndtering og eventuell prosedyre blir gitt

 • Skal sørge for at påbudt verneutstyr er tilgjengelig og brukes

 • Skal på bakgrunn av en risikovurdering sørge for at arbeidstakere som utsettes for farlige kjemikalier blir informert om og gjennomgår egnet helseundersøkelse

 • Skal sørge for at det utnevnes ansvarlig for rom hvor kjemikalier brukes eller oppbevares

 • Sørge for at ansatte/studenter som er eller kan bli eksponert for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier registreres i eksponeringsregisteret.

 • Skal sørge for at alle oppbevaringsskap og lagerrom er ventilerte og merket i henhold til Deklareringsforskriften 1

6.2 Anskaffelse

Ansatte, studenter og gjester:

 • Skal vurdere behov, mengde og substitusjon før innkjøp

 • Skal gjennom sikkerhetsdatabladet finne informasjon om bruk, håndtering oppbevaring og praksis ved søl og avhending av kjemikalie

Bestiller:

 • Skal foreta bestillinger av kjemikalier

Lokal ECOonline-kontakt:

 • Skal ved ankomst til enheten føre kjemikalie inn i UiBs stoffkartotek. Her skal kjemikalie også risikovurderes i henhold til «Retningslinjer for stoffkartoteket»2

6.3 Bruk, håndtering og oppbevaring

Ansatte, studenter og gjester:

 • Skal gjennomføre risikovurdering av prosedyre / prosjekt i henhold til «Retningsliner for risikovurdering knyttet til helse, miljø og sikkerhet»3

 • Skal lese og forstå sikkerhetsdatabladet før arbeidets start

 • Skal anvende påbudt verneutstyr

 • Skal følge aktuelle arbeidsinstrukser, det være seg sentrale 4 og / eller lokale arbeidsinstrukser

 • Skal benytte avtrekksskap, sikkerhetsbenker klasse IIB2 eller III ved arbeid med farlige kjemikalier

 • Skal sørge for at inkompatible kjemikalier ikke oppbevares sammen.

 • Skal sørge for at giftskap holdes låste

 • Skal lagre kjemikalier i avlåste kjemikalierom

 • Skal melde avvik, nestenulykker og ulykker som oppdages i henhold til «Retningslinjer for melding og oppfølging av HMS-avvik»7

6.4 Avhending

Ansatte, studenter og gjester:

 • Skal avhende kjemikalier i tråd med «Retningslinje for avhending av farlig avfall og problemavfall, ioniserende strålekilder og eksplosivt avfall»8

7. Referanser

Utarbeidet av: HMS-seksjonen, HR-avdelingen
Behandlet i Arbeidsmiljøutvalget: 08.05.2013

Dato

Kommentar

Lagt inn av

 1. oktober 2022

Oppdatere 7. Referanser

Mona Viksøy

 1. januar 2019 13:25:08

Oppdatere 7. Referanser

Olaug Eiksund

 1. januar 2019 13:24:44

Oppdatere 7. Referanser

Olaug Eiksund

 1. november 2017 10:49:58

Oppdatere punktliste i kap. 6.3

Olaug Eiksund

 1. oktober 2017 12:53:36

Oppdatere punktliste i kap. 6.3

Olaug Eiksund

 1. oktober 2017 12:52:52

Oppdatere punktliste i kap. 6.3

Olaug Eiksund

 1. oktober 2017 07:35:57

Oppdatering av kap. 7. Referanser

Olaug Eiksund

 1. oktober 2017 07:35:35

Oppdatering av kap. 7. Referanser

Olaug Eiksund

 1. oktober 2017 17:43:13

Oppdatering av kap. 7. Referanser

Olaug Eiksund

 1. oktober 2017 17:41:55

Oppdatering av kap. 7. Referanser

Olaug Eiksund

 1. oktober 2017 17:39:43

Oppdatering av kap. 7. Referanser

Olaug Eiksund