Retningslinjer for registrering, måling og utvikling av miljøindikatorer

Godkjent av Universitetsdirektøren 24.11.2008

1. Formål

Universitetet i Bergen(UiB) er, som ledende kunnskapsorganisasjon, forpliktet til å dokumentere sitt miljøengasjement blant annet ved å redusere negativ miljøpåvirkning knyttet til egen drift (1). Formålet med retningslinjen er å ansvarliggjøre de avdelinger og enheter som besitter kompetanse og informasjon innen de ulike miljøområdene.

2. Forankring

Retningslinjen er forankret i UiBs Regelsamling (del 3. Personal og HMS) (2), Lov og miljøinformasjon i virksomheter (3), Forurensingslovgivningen (4), Miljøverndepartementets krav om innføring av miljøledelse i alle offentlige virksomheter (5) og Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) (6).

3. Omfang

Retningslinjen gjelder for alle enheter ved UiB, med unntak av de enheter som er samordnet ved Haukeland universitetssykehus.

4. Ansvar

Universitetsdirektøren/universitetsdirektørens representant har ansvaret for at registrering, måling og utvikling av miljøindikatorer i tråd med retningslinjene blir iverksatt og fulgt opp innenfor sitt myndighetsområde. Se punkt 6.1 for konkretisering og utdyping av oppgaver.

5. Definisjoner

 • Indikatorer eller ”nøkkeltall”: Utvalgte data eller konstruerte indekser som benyttes til å belyse et ofte komplekst fenomen eller problemområde. Valg av indikatorer vil langt på vei være basert på faglig skjønn.

 • Enhet: Omfatter i denne sammenheng ulike grunnivå ved UiB, for eksempel fakultet, avdeling, institutt, seksjon, senter o.l.

 • Miljøsekretariatet: Skal koordinere arbeidet med det ytre miljø ved UiB.

6. Beskrivelse

Enheter (punkt 6.1) skal sette mål, iverksette tiltak, registrere og vurdere resultater for miljøindikatorer (punkt 6.2) knyttet til nevnte miljøområde (punkt 6.1). Enhetene skal løpende vurdere kvaliteten på og nytteverdien av miljøindikatorene, samt foreslå korrigeringer og eventuelt nye indikatorer.

6.1 Oppgaver:

 • Universitetsdirektørens kontor og Formidlingsavdelingen er ansvarlig for informasjon knyttet til bruk av videokonferanser.

 • Kontor for innkjøp ved Økonomiavdelingen er ansvarlig for indikatorer knyttet til innkjøp.

 • Kontor for drift ved Eiendomsavdelingen er ansvarlig for indikatorer knyttet til energi, avfall og vannforbruk.

 • Fakultetene, Bergen Museum, Universitetsbiblioteket, Forskningsavdelingen, Utdanningsavdelingen og Formidlingsavdelingen er ansvarlige for indikatorer knyttet til forskning, undervisning og formidling.

 • Ledere ved enhetene er ansvarlig for rapportering av resultatene av enhetens egen innsats. Status i miljøarbeidet rapporteres årlig i linjen som integrert del av HMS-rapporteringen.

 • Miljøsekretariatet ved Helse-, miljø- og sikkerhetsseksjonen skal på bakgrunn av innmeldte data formidle resultater til enhetene og utarbeide årlige miljøregnskap som del av miljørapporteringen til Styret og Departementet.

6.2 Retningslinjen gjelder miljøindikatorer knyttet til:

 • Innkjøp og forbruk av varer og tjenester

 • Energiforbruk

 • Transport

 • Avfall og utslipp

 • Vannforbruk

 • Indikatorer knyttet til primærvirksomheten (indirekte påvirkning)

7. Referanser

 1. Protokoll fra møte i Universitetsstyret 15.02.2007 - sak 18

 2. Regelsamlingen ved UiB, Del 3.2 Helse, miljø og sikkerhet

 3. Lov om miljøinformasjon

 4. Lov om vern mot forurensning og om avfall (Forurensningsloven)

 5. Grønn stat: Innføring av miljøledelse i statlige virksomheter

 6. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Utarbeidet av: Miljøsekretariatet ved UiB

Dato

Kommentar

Lagt inn av

19. januar 2018 14:36:38

Endring av tittel

Olaug Eiksund

12. desember 2017 10:41:15

Endring av tittel

Olaug Eiksund

03. oktober 2017 18:38:41

Oppdatering av punkt 7. Referanser

Olaug Eiksund

03. oktober 2017 18:33:47

Oppdatering av punkt 7. Referanser

Olaug Eiksund

24. september 2013 07:40:54

Oppdatering av punkt 7. Referanser

Olaug Eiksund

 1. april 2011 15:59:48

Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling.

Olaug Eiksund

03. februar 2011 14:40:16

Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling.

Olaug Eiksund

06. januar 2011 14:19:07

Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling.

Olaug Eiksund

 1. mai 2010 14:18:56

Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling.

Olaug Eiksund

 1. april 2010 13:27:32

Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling.

Olaug Eiksund