Retningslinjer for risikovurdering knyttet til helse, miljø og sikkerhet

English version

Godkjent av Universitetsdirektøren 18.12.15

1. Formål

Retningslinjene skal sikre at risikovurdering innen helse, miljø og sikkerhet ved Universitetet i Bergen (UiB) gjennomføres og dokumenteres i henhold til myndighetskrav og interne regler.

2. Forankring

Retningslinjene inngår i UiBs Regelsamling (Del 3. Personal og HMS) og er forankret i HMS-lovgivingen (se referanse).

3. Omfang

Retningslinjene gjelder arbeid/aktiviteter i regi av UiB. Dersom det er en samordningsavtale om helse, miljø og sikkerhet med annen virksomhet, skal gjeldende samordningsavtale følges.

4. Ansvar

Linjeleder er ansvarlig for at retningslinjene gjøres kjent og følges opp innenfor sitt ansvarsområde.

5. Definisjoner

Uønsket hendelse: Hendelse eller tilstand som kan medføre skade på / problemer for menneske, materielle verdier eller miljø.

Risikovurdering: Identifisering av uønskede hendelser, etterfulgt av en systematisk gjennomgang av hva som kan forårsake uønskede hendelser og hvilke konsekvenser dette kan få i arbeids- og læringsmiljøet. Risikovurderingen skal identifisere risikoreduserende tiltak og gi et grunnlag for beredskapsarbeidet.

Risikoakseptkriterier: Forhåndsdefinerte kriterier som legges til grunn for beslutninger om akseptabel risiko.

CIM: Digitalt støtteverktøy for risikovurdering og beredskap.

Linjeleder: Universitetsdirektør, ansatt dekan, fakultets-/avdelingsdirektør og instituttleder, eller tilsvarende som har det overordnete HMS-ansvaret ved enheten.

6. Organisering og gjennomføring

Linjeleder/linjeleders representant skal innenfor sitt ansvarsområde:

 • Oppnevne en eller flere ressursperson/er som bistår i arbeidet med risikovurderinger.

 • Sørge for at risikovurderingen dokumenteres.

 • Sørge for at risikovurderingen gjennomføres før aktiviteten igangsettes og oppdateres regelmessig eller ved endringer som kan ha betydning for risikoforholdene.

 • Være med på og gjennomføre risikovurdering bestående av:

1) Planlegging

 • Identifisering og beskrivelse av områder som skal risikoanalyseres.

 • Medvirkning fra brukerrepresentanter (ansatte, studenter og verneombud).

2) Risikoanalyse

 • Identifisering av uønskede hendelser som kan oppstå innen valgte områder.

 • Kartlegging av årsaker til og konsekvenser av de uønskede hendelsene.

3) Evaluering og håndtering

 • Sammenligning av funn med risikoakseptkriterier.

 • Vurdere eksisterende tiltak

 • Identifisere nye sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak.

 • Tiltakene skal prioriteres, inngå i enhetens HMS-handlingsplan og gjennomføres.

Ressursperson for risikovurdering:

 • Skal være pådriver og veileder ved risikovurderinger.

Brukerrepresentant:

 • Skal medvirke ved risikovurderinger og ved utarbeiding og gjennomføring av tiltak.

HMS-seksjonen:

 • Kan ved behov bistå ved risikovurdering.

7. Referansar

For veiledninger, metoder og hjelpemidler, se HMS-portalen.

Utarbeidet av: HMS-seksjonen ved HR-avdelingen

Behandlet av: Arbeidsmiljøutvalget 02.12.2015

Erstatter: «Retningsline for kartlegging og vurdering av risiko knytt til helse, miljø og tryggleik (HMT) med tilhøyrande risikoreduserande tiltak» av 18.11.2008

Dato

Kommentar

Lagt inn av

 1. oktober 2022

Lenke i punkt 7 rettet opp

Mona Viksøy

21. november 2019 14:38:01

Mindre justering

Olaug Eiksund

21. november 2019 14:37:34

Mindre justering

Olaug Eiksund

06. november 2017 10:47:46

Oppdatering av kap. 7

Olaug Eiksund

03. oktober 2017 17:46:41

Oppdatering av kap. 7

Olaug Eiksund

03. oktober 2017 17:45:57

Oppdatering av kap. 7

Olaug Eiksund

17. februar 2016 12:53:44

Publisering av reviderte retningslinjer.

Olaug Eiksund

17. februar 2016 12:47:26

Publisering av reviderte retningslinjer.

Olaug Eiksund

17. februar 2016 12:25:59

Publisering av reviderte retningslinjer.

Olaug Eiksund

17. februar 2016 12:24:57

Publisering av reviderte retningslinjer.

Olaug Eiksund

17. februar 2016 12:22:05

Publisering av reviderte retningslinjer.

Olaug Eiksund