Retningslinjer for biologiske risikofaktorer

English version

Godkjent av Universitetsdirektøren 10.12.2020

1. Formål

Retningslinjene skal bidra til at alle som bruker og håndterer biologiske risikofaktorer ved Universitetet i Bergen (UiB) gjør dette på en sikker og forsvarlig måte.

2. Omfang

Retningslinjene gjelder alt arbeid med biologiske risikofaktorer ved og i regi av UiB. Der ansatte med forskjellige arbeidsgivere deler lokasjon eller deltar i felles aktivitet, skal virksomhetene samordne HMS-arbeidet for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for begge parters ansatte (Arbeidsmiljøloven §2-2) .

3. Ansvar

 • Linjeleder er ansvarlig for at retningslinjene gjøres kjent og følges opp ved enheten.

 • Ansatte, studenter og gjesteforskere som bruker og håndterer biologiske risikofaktorer skal følge retningslinjene.

4. Definisjoner

Linjeleder: Instituttleder, avdelingsleder eller tilsvarende som har overordnet ansvar ved enheten.

Biologiske risikofaktorer: Levende eller dødt biologisk materiale (som bakterier, sopp, parasitter, cellekulturer, virus, prioner, toksiner og allergener) som kan gi skadevirkninger (som infeksjoner, allergi eller giftvirkninger) for menneske eller miljø (som dyr eller planter).

Mikroorganismer: Enhver cellulær eller ikke-cellulær mikrobiologisk enhet som er i stand til å formere seg eller til å overføre genetisk materiale, herunder også virus, viroider, dyre- og planteceller i kultur.

Smitterisikogruppe: Klassifisering av levende biologiske risikofaktorer etter den infeksjonsfare de representerer i henhold til forskrift om tiltaks- og grenseverdier § 6-1.

Inneslutningstiltak: Tiltak eller barrierer som anvendes for å unngå at den biologiske risikofaktorer kommer i kontakt, eller gir skadevirkninger, hos mennesker eller for miljø. Dette kan være fysiske barrierer (f.eks. undertrykk i laboratoriet) eller biologiske barrierer (tilstander som gjør at den aktuelle biologisk risikofaktoren ikke kan gi skade utenom innesluttet område, eksempelvis en organisme som ikke kan formere utenfor laboratoriet på grunn av for lav temperatur.

5. Organisering og godkjenninger

5.1 Godkjenning

Komite for biosikkerhet:

 • Er rådgivende organ ved UiB for innførsel og bruk av biologiske risikofaktorer inkludert genmodifiserte organismer.

Linjeleder skal:

 • Påse at det gis melding til Arbeidstilsynet minst 30 dager før enheten begynner å bruke biologiske risikofaktorer i smitterisikogruppe 2, 3 og 4, og at arbeidsplassen har tilstrekkelig inneslutningsnivå.

 • Hensikten med meldingene er at Arbeidstilsynet skal kunne vite at det er gjort en risikovurdering, og at det er planlagt å sette i verk tiltak for å beskytte arbeidstakerne.

5.2 Organisering

Linjeleder skal påse at:

 • Alt arbeid med biologiske risikofaktorer risikovurderes.

 • Arbeidstakere som kan bli eksponert for helsefarlige biologiske risikofaktorer blir informert om og gjennomgår egnet helseundersøkelse.

 • Det utarbeides arbeidsinstrukser, prosedyrer og rutiner for oppbevaring, håndtering, transport og avfallshåndtering og at disse gjøres kjent.

 • Det før oppstart av arbeid med biologiske risikofaktorer blir gitt tilstrekkelig opplæring og kunnskap. Opplæringen må dokumenteres.

 • Nødvendige vernetiltak og hensiktsmessig verneutstyr er tilgjengelig og brukes korrekt.

 • Hygienetiltakene blir ivaretatt.

 • Det utarbeides beredskapsplan ved uforutsett eksponering av biologiske risikofaktorer.

 • Det føres register over arbeidstakere som er eller har vært eksponert for biologiske risikofaktorer i smitterisikogruppe 3 eller 4.

 • Alvorlige personskader og sykdom man mistenker skyldes arbeidet meldes til Arbeidstilsynet.

5.3 Anskaffelser

 • Før anskaffelse (kjøp, import og/eller innhenting) må godkjenning under pkt 5.1 være på plass.

5.4 Registrering

Biologiske risikofaktorer skal registreres:

 • Biologiske risikofaktorer

  • Skal registreres i stoffkartotek i henhold til Retningslinjer for stoffkartoteket.

  • For helsefarlig biologisk materiale skal det utarbeides informasjonsblad som minst skal inneholde følgende opplysninger:

   • navn,

   • opplysninger om produsent, importør og/eller omsetter,

   • helseskadelige egenskaper/toksikologiske data,

   • opplysninger om smittefare,

   • risikomomenter,

   • forebyggende vernetiltak og

   • førstehjelpsbehandling.

  • Dersom det ikke er relevant eller teknisk mulig å gi en eller flere av de opplysningene som kreves etter denne bestemmelsen, skal begrunnelsen fremgå av opplysningene i stoffkartoteket.

5.5 Bruk, håndtering og oppbevaring

Linjeleder skal påse at ansatte, studenter og gjesteforskere oppfyller følgende:

5.6 Avfallshåndtering av biologisk avfall:

6. Referanser

Dato

Kommentar

Lagt inn av

 1. oktober 2021

Fjernet tekst i pkt 5.1.

Mona Viksøy

 1. mai 2021

Ny forskrift

Mona Viksøy