Retningslinje for årlig gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (internkontroll)

English version

Godkjent av Universitetsdirektøren 28.01.2009, sist endret 06.12.2023, arkivreferanse 2008/14884.

1. Formål

Formålet med retningslinjen er å se til at elementene i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) ved Universitetet i Bergen (UiB) stemmer overens med myndighetskrav og interne regler, vurdere om aktivitetene i HMS-arbeidet er hensiktsmessige i forhold til UiBs virksomhetsmål og avdekke forbedringspotensialer, slik at tiltak kan vurderes og prioriteres.

2. Forankring

Retningslinjen inngår i UiBs regelsamling (Del 3. Personal og HMS) og er forankret i Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5. andre ledd punkt 8.

3. Omfang

Retningslinjen omfatter alle enheter ved UiB.

4. Ansvar

Linjeleder er ansvarlig for å iverksette og følge opp retningslinjen.

5. Definisjoner

 • Linjeleder: Universitetsdirektør, dekan, fakultets-/avdelingsdirektør og instituttleder, eller tilsvarende som har det overordnete HMS-ansvaret ved enheten.

 • Enhet: Fakultet, avdeling, institutt og sentre ved UiB.

 • Verneombud: Universitetets hovedverneombud, hovedverneombud og verneombud.

 • Årsrapport – Helse, miljø og sikkerhet (HMS): Rapportering av HMS-arbeid. Gjennomføres av alle UiBs enheter.

6. Årlig gjennomgang av det systematiske HMS-arbeidet

6.1. Organisering

Linjeleder gjennomgår det systematiske HMS-arbeidet og rapporterer videre i linjen. Dersom forbedringspotensialer blir avdekket skal korrigerende tiltak vurderes og prioriteres.

Verneombud skal sammen med linjeleder gjennomgå det systematiske HMS-arbeidet.

6.2. Gjennomgang

Følgende elementer i det systematiske HMS-arbeidet gjennomgås:

 • Vurdere om HMS-mål er nådd og sette nye HMS-mål.

 • Ansvar og oppgavefordeling i HMS-arbeidet.

 • HMS-handlingsplan.

  • Resultater fra HMS-kartlegging, som HMS-møter og HMS-runder, risikovurdering og iverksetting av tiltak.

 • Innrapporterte HMS-avvik.

 • Se til at eksisterende rutiner og planer er hensiktsmessige og i samsvar med regelverk.

 • Etterse at nye aktiviteter/prosesser utføres på en forsvarlig måte.

 • Kartlegge HMS-opplæringsbehov for neste år.

 • Utføre nødvendig oppdatering av HMS-dokumenter.

6.3. Rapportering

Universitetsdirektøren ber årlig om rapportering av status for lokalt HMS-arbeid:

 • Skjemaet ”Årsrapport – Helse, miljø og sikkerhet (HMS)” fylles ut av linjeleder i samarbeid med verneombud og returneres i linjen.

 • Linjeleder ved fakultetene, Universitetsmuseet i Bergen og Universitetsbiblioteket med respektive hovedverneombud utarbeider samlet HMS-årsrapport for enheten. Rapporten styrebehandles og oversendes universitetsdirektøren.

 • UiBs HMS-årsrapport, der ”Årsrapport – Helse, miljø og sikkerhet (HMS)” er et viktig element, behandles av Universitetsstyret, som gjennom rapport får innspill til styrende vedtak for HMS-arbeidet ved UiB.

6.4. Oppfølgning

 • Universitetsdirektøren gjennomgår HMS-årsrapporter, gir nødvendige tilbakemeldinger, og foretar «en ledelsens gjennomgang» ved hvert fakultet/avdeling som skal følges opp ved lokal enhet og ved fakultet/avdeling.

7. Referanser

Utarbeidet av: HR-avdelingen
Erstatter: ”Retningslinjer for internt tilsyn (revisjon) med det systematiske HMS-arbeidet ved UiB” av 19.11.2003.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

6.12.2023

Språklige justeringer i pkt. 5, 6.2, og 6.3

Mona Viksøy

6.10.2022

Rettet lenke - instruks for internrevisjon

Mona Viksøy

07. januar 2019 12:34:08

Kulepunkt i 6.3. Rapportering lagt inn som delkapittel 6.4 Oppfølging

Olaug Eiksund

07. januar 2019 12:28:45

Kulepunkt i 6.3. Rapportering lagt inn som delkapittel 6.4 Oppfølging

Olaug Eiksund

16. november 2017 12:34:13

Oppdatering av url

Olaug Eiksund

16. november 2017 11:14:32

Oppdatering av url

Olaug Eiksund

07. november 2017 13:45:58

Oppdatering av url

Olaug Eiksund

06. februar 2017 10:56:02

Oppdatering av url

Olaug Eiksund

06. februar 2017 10:53:45

Oppdatering av url

Olaug Eiksund

 1. juni 2015 13:17:38

Oppdatering av avdelingsnavn: HR-avdelingen

Olaug Eiksund

10. februar 2015 08:02:30

Endring av navn i punkt 6.3 Rapportering

Olaug Eiksund

 1. juni 2014 08:10:49

Retningslinje for årlig gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (internkontrollen) publiseres.

Olaug Eiksund