Retningslinje for årlig kontroll av avtrekkskap

English version

Godkjent av Universitetsdirektøren 13.04.2023.

1. Formål

Retningslinjen skal bidra til at ansatte og studenter ved Universitetet i Bergen ikke pådrar seg skader eller sykdom ved arbeid med farlige kjemikalier.

2. Omfang

Retningslinjen gjelder avtrekkskap i universitetets bygninger og i leiet areal der avtale med huseier tilsier dette. UiB har et ansvar overfor egne brukere å påse at dette gjennomføres i bygg der UiB er leietaker. Mikrobiologiske sikkerhetskabinett og andre sterilbenker betraktes som brukerutstyr og må ivaretas av den enkelte enhet.

3. Ansvar

Eiendomsavdelingen (EiA) er ansvarlig for at den årlige kontrollen blir utført på en faglig forsvarlig måte og i tråd med denne retningslinjen.

Linjeleder eller linjeleders representant er ansvarlig for å tilrettelegge for gjennomføring av årlig kontroll og sørge for at ikke godkjente avtrekkskap blir utbedret.

Ansatte og studenter plikter å følge denne retningslinjen og melde fra om feil og mangler ved avtrekkskap.

4. Gjennomføring

EiA varsler linjeledere eller linjeleders representant ved aktuelle enheter i god tid før kontroll utføres.

Linjeleder eller linjeleders representant ved enheten varsler aktuelle brukere. Kontaktperson oppnevnes og meldes til EiA før kontrollen. Kontaktpersonen sørger for at aktuelle skap blir ryddet og klargjort for kontroll.

Kontroll skal omfatte kontroll av luftmengder og lufthastigheter, visuell kontroll av glasset i luken på avtrekkskapet, lukens heve- og senkefunksjon og kontroll av alarmer montert på innretningen. Kontrollen skal gjennomføres årlig.

Etter gjennomført kontroll merkes hvert skap med: Dato for utført kontroll, signatur av kontrollør og godkjent eller ikke-godkjent, avhengig av resultat av kontrollen.

Resultat av kontrollen føres inn i en elektronisk oversikt, slik at avtrekkskapenes funksjon kan følges over tid. Denne informasjonen oppbevares av EiA, og EiA oversender nødvendig informasjon til aktuelle enheter. Informasjonen skal kunne legges fram for internrevisjonen ved universitetet og for eksterne tilsynsmyndigheter.

Dersom et avtrekkskap ikke godkjennes er det linjeleders ansvar, i samarbeid med Eiendomsavdelingen, å påse at avtrekkskapet blir utbedret. Eiendomsavdelingen skal sikre riktig funksjon og følge opp kvaliteten i UiBs areal innenfor tilgjengelig kapasitet og det som er mulig innenfor gitte rammer og begrensninger. Mangler på selve avtrekkskapet er brukers ansvar.

5. Referanser

Utarbeidet av: Eiendomsavdelingen og Faggruppe for HMS og beredskap, HR-avdelingen.
Behandlet av: Arbeidsmiljøutvalget 16.02.2023
Erstatter: «Retningslinje for årlig kontroll av avtrekkskap» av 23.06.2010

Dato

Kommentar

Lagt inn av

  1. mai 2023

Oppdatert retningslinje

Mona Viksøy

  1. oktober 2022

Oppdatering av 7. Referanser

Mona Viksøy

07. januar 2019 13:28:37

Oppdatering av 7. Referanser

Olaug Eiksund

19. mai 2017 07:32:46

Oppdatering av avdelingsnavn: HR-avdelingen

Olaug Eiksund

31. mars 2016 10:09:42

Oppdatering av avdelingsnavn: HR-avdelingen

Olaug Eiksund

15. juni 2015 13:31:59

Oppdatering av avdelingsnavn: HR-avdelingen

Olaug Eiksund

16. januar 2015 13:17:31

Presisering i punkt 4 og 6. Linjeleder er ansvarlig for å utbedre avtrekkskap som ikke funger.

Olaug Eiksund

24. september 2013 07:44:12

Oppdatering av url i punkt 7. Referanser

Olaug Eiksund

11. januar 2013 11:08:07

Revidert etter nye arb eidsmiljøforskrifter fra 1.1.13. Retningslinje for årlig kontroll av avtrekkskap publiseres.

Torunn Gjøringbø Saunes

03. februar 2011 14:43:14

Legges over fra HMS-håndboken, Del 6. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling.

Olaug Eiksund

03. februar 2011 14:42:33

Legges over fra HMS-håndboken, Del 6. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling.

Olaug Eiksund

06. januar 2011 14:20:14

Legges over fra HMS-håndboken, Del 6. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling.

Olaug Eiksund