Retningslinje for årlig kontroll av avtrekkskap

Godkjent av Universitetsdirektøren 23.06.2010.

1. Formål

Retningslinjen skal bidra til at ansatte og studenter ved Universitetet i Bergen ikke pådrar seg skader eller sykdom ved arbeid med farlige kjemikalier.

2. Forankring

Retningslinjen er en del av universitetets regelsamling (Del 3. Personal og HMS) og er forankret i Arbeidsmiljøloven.

3. Omfang

Retningslinjen gjelder avtrekkskap i universitetets bygninger og i leiet areal der avtale med huseier tilsier dette.

4. Ansvar

Eiendomsavdelingen (EiA) er ansvarlig for at den årlige kontrollen blir utført på en faglig forsvarlig måte og i tråd med denne retningslinjen.

Linjeleder er ansvarlig for å tilrettelegge for gjennomføring av årlig kontroll og sørge for at ikke godkjente avtrekkskap blir utbedret.

Ansatte og studenter plikter å følge denne retningslinjen og melde fra om feil og mangler ved avtrekkskap.

5. Definisjoner

  • Avtrekkskap er en verneinnretning for å hindre innånding eller sprut av farlige flyktige og eller etsende kjemikalier. Avtrekkskap skal inneslutte og fjerne flyktige forurensninger på en effektiv måte og hindre at det oppstår en eksplosiv atmosfære av brannfarlig damp.

  • Kontroll skal omfatte kontroll av luftmengder og lufthastigheter, visuell kontroll av glasset i luken på avtrekkskapet, lukens heve- og senkefunksjon og kontroll av alarmer montert på innretningen. Kontrollen skal gjennomføres årlig.

6. Gjennomføring

  1. EiA varsler linjeledere ved aktuelle enheter i god tid før kontroll utføres.

  2. Linjeleder ved enheten varsler aktuelle brukere. Kontaktperson oppnevnes og meldes til EiA før kontrollen.

  3. Kontaktpersonen sørger for at aktuelle skap blir ryddet og klargjort for kontroll.

  4. Etter gjennomført kontroll merkes hvert skap med: Dato for utført kontroll, signatur av kontrollør og godkjent eller ikke-godkjent, avhengig av resultat av kontrollen.

  5. Resultat av kontrollen føres inn i en elektronisk oversikt, slik at avtrekkskapenes funksjon kan følges over tid. Denne informasjonen oppbevares av EiA og skal kunne legges fram for internrevisjonen ved universitetet og for eksterne tilsynsmyndigheter.

  6. EiA utarbeider en samlet rapport etter utførte kontroller. Rapporten oversendes aktuelle enheter, med kopi til aktuelle verneombud, Arbeidsmiljøutvalget og HMS-seksjonen.

  7. Dersom et avtrekksskap ikke godkjennes er det linjeleders ansvar å få utbedret avtrekksskapet og dekke kostnadene dette vil medføre.

7. Referanser

Utarbeidet av Eiendomsavdelingen og HMS-seksjonen, HR-avdelingen

Dato

Kommentar

Lagt inn av

  1. oktober 2022

Oppdatering av 7. Referanser

Mona Viksøy

07. januar 2019 13:28:37

Oppdatering av 7. Referanser

Olaug Eiksund

19. mai 2017 07:32:46

Oppdatering av avdelingsnavn: HR-avdelingen

Olaug Eiksund

31. mars 2016 10:09:42

Oppdatering av avdelingsnavn: HR-avdelingen

Olaug Eiksund

15. juni 2015 13:31:59

Oppdatering av avdelingsnavn: HR-avdelingen

Olaug Eiksund

16. januar 2015 13:17:31

Presisering i punkt 4 og 6. Linjeleder er ansvarlig for å utbedre avtrekkskap som ikke funger.

Olaug Eiksund

24. september 2013 07:44:12

Oppdatering av url i punkt 7. Referanser

Olaug Eiksund

11. januar 2013 11:08:07

Revidert etter nye arb eidsmiljøforskrifter fra 1.1.13. Retningslinje for årlig kontroll av avtrekkskap publiseres.

Torunn Gjøringbø Saunes

03. februar 2011 14:43:14

Legges over fra HMS-håndboken, Del 6. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling.

Olaug Eiksund

03. februar 2011 14:42:33

Legges over fra HMS-håndboken, Del 6. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling.

Olaug Eiksund

06. januar 2011 14:20:14

Legges over fra HMS-håndboken, Del 6. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling.

Olaug Eiksund