Retningslinje for håndtering og avlevering av farlig avfall og problemavfall, radioaktivt avfall og eksplosivt avfall

English version

Godkjent av Universitetsdirektøren 10.12.2020.

1. Formål

Retningslinjen skal bidra til at farlig avfall, problemavfall, radioaktivt avfall og eksplosivt avfall, heretter kalt spesialavfall, generert ved Universitetet i Bergen (UiB) håndteres og avleveres på en sikker og forsvarlig måte, i henhold til interne regler og myndighetskrav.

2. Omfang

Retningslinjene gjelder alt arbeid som omfatter spesialavfall ved og i regi av UiB. Der ansatte med forskjellige arbeidsgivere deler lokasjon eller deltar i felles aktivitet, skal virksomhetene samordne HMS-arbeidet for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for begge parters ansatte (Arbeidsmiljøloven § 2-2)

3. Ansvar

Eiendomsavdelingen (EIA) skal inngå avtaler med godkjente transportører og slutt-behandlere av avfall, og påse at tilfredsstillende lagerrom for mellomlagring av spesialavfall blir stilt til disposisjon.

HR-avdelingen har ansvar for opplæring og faglig støtte.

Linjeleder ved hver enhet har ansvar for å utpeke lokal koordinator/kontaktperson for spesialavfall, og påse at spesialavfall blir håndtert i tråd med retningslinjen.

Ansatte, studenter og gjesteforskere plikter å rette seg etter retningslinjen og sentrale prosedyrer.

4. Definisjoner

Spesialavfall: Avfall som omsluttes av farlig avfall, problemavfall, radioaktivt avfall eller eksplosivt avfall.

 • Farlig avfall og problemavfall: Avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker, dyr, jf. kapittel 11 om farlig avfall i Avfallsforskriften

 • Problemavfall: Alt laboratorieavfall som kan inneholde biologiske faktorer eller rester av kjemikalier. Avfallet kan være sikkende/skjærende.

 • Radioaktivt avfall: Løsninger, gjenstander eller stoffer som består av eller er forurenset med radioaktivt stoff som overstiger grenseverdiene.

 • Eksplosivt avfall: Avfall som ved ytre påvirkning, eller feil oppbevaring, kan reagere varmeutviklende og/eller eksplosjonsartet.

5. Avlevering av spesialavfall

5.1 Oppgaver

Eiendomsavdelingen

Skal:

 • På vegne av UIB, og i samarbeid med HR-avdelingen, inngå avtaler med godkjente transportører og slutt-behandlere av spesialavfall.

 • Påse at tilfredsstillende lagerrom for mellomlagring av spesialavfall blir stilt til disposisjon.

 • Skal videreføre behov fra lokal koordinator til godkjent transportør eller sluttbehandler.

Sentral koordinator for spesialavfall ved HR avdelingen

Skal:

 • Utarbeide og revidere retningslinjen og sentrale prosedyrer.

 • Bistå lokal koordinator/kontaktperson med veiledning og rådgivning rundt håndtering og avlevering av spesialavfall.

 • Sørge for nødvendig opplæring.

Linjeleder

Skal utpeke lokal koordinator for spesialavfall, publisere dette til enheten og påse at lokal koordinator får nødvendig opplæring. Dersom enheten benytter avfallsrom ved en annen enhet, skal det istedenfor en lokal koordinator utnevnes en eller flere kontaktpersoner for spesialavfall.

Skal påse at:

 • Sentrale prosedyrer for håndtering og avlevering av spesialavfall følges.

 • Lokal instruks for avhending av spesialavfall utarbeides og holdes oppdatert.

 • Ansatte, studenter og gjesteforskere får nødvendig instruksjon og opplæring.

Lokal koordinator for spesialavfall

Skal:

 • Revidere lokal instruks for håndtering og avlevering av spesialavfall.

 • Melde fra til Eiendomsavdelingen ved driftsområdet ved behov for henting av spesialavfall, og bestilling av emballasje eller annet forbruksmateriell.

 • Påse at spesialavfall blir emballert, registrert og merket i henhold til sentrale prosedyrer.

Kontaktperson for spesialavfall

Skal:

 • Bistå ansatte ved spørsmål angående spesialavfall og være hovedkontakt opp mot lokal koordinator for avfallsrommet som benyttes.

 • Revidere eventuelle tilpasninger ved enheten, disse må samsvare med lokal instruks for avfallsrommet som benyttes.

Ansatte, studenter og besøkende

Skal:

 • Følge de lokale instruksene for håndtering og avlevering av spesialavfall ved enheten.

 • Skal kontakte lokal koordinator eller kontaktperson ved spørsmål om spesialavfall.

5.2 Gjennomføring

Alt spesialavfall skal håndteres og avleveres i samsvar med sentrale prosedyrer, som finnes på HMS-portalen, og gjeldende lokal instruks.

6. Referanser

Dato

Kommentar

Lagt inn av

 1. juni 2023

Punkt 4. Spesifisering av problemavfall.

Mona Viksøy

 1. februar 2021

Oppdatering av retningslinje.

Mona Viksøy

03. oktober 2017 17:31:45

Oppdatering kap. 7. Referanser

Olaug Eiksund

03. oktober 2017 17:19:16

Oppdatering kap. 7. Referanser

Olaug Eiksund

 1. juni 2015 13:28:19

Oppdatering av avdelingsnavn: HR-avdelingen

Olaug Eiksund

06. oktober 2014 13:08:17

Oppdatering av punkt 7. Referanser.

Olaug Eiksund

06. oktober 2014 12:53:43

Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling.

Olaug Eiksund

 1. april 2011 15:57:30

Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling.

Olaug Eiksund

03. februar 2011 14:36:17

Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling.

Olaug Eiksund

03. februar 2011 14:33:06

Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling.

Olaug Eiksund

03. februar 2011 14:30:07

Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling.

Olaug Eiksund