Retningslinjer for strålevern og bruk av stråling ved UiB

English version

Godkjent av Universitetsdirektøren 04.10.2018.

1. Formål

Retningslinjene skal sikre at strålevern og bruk av strålekilder ved Universitetet i Bergen gjennomføres og dokumenteres i henhold til myndighetskrav og interne regler.

2. Forankring

Retningslinjene inngår i UiBs Regelsamling (del 3. Personal og HMS) og er forankret i HMS-lovgivingen.

3. Omfang

Retningslinjene gjelder alt arbeid/aktivitet i regi av UiB der strålekilder blir håndtert. Enhetens strålevernsarbeid skal samordnes med eventuelt andre arbeidsgivere, i tråd med arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere, aml § 2-2. Eventuelt inngåtte samordningsavtaler skal her følges.

4. Ansvar

Linjeleder er ansvarlig for at retningslinjene gjøres kjent og følges opp innenfor sitt ansvarsområde.

5. Definisjoner

Stråling: Ioniserende og ikke-ioniserende stråling.

Ioniserende stråling: Stråling som har tilstrekkelig energi, i form av partikler eller elektromagnetisk stråling, til å slå bort elektron fra atom og/eller molekyl som blir truffet, slik at man får dannet ion. Det vil si stråling med en bølgelengde på 100 nm eller kortere (energi over 12,6 eV)

Ikke-ioniserende stråling: Elektromagnetisk stråling med energi som ikke er tilstrekkelig til å ionisere atom og/eller molekyl den kolliderer med. Det vil si stråling med en bølgelengd lengre enn 100 nm (energi under 12,6 eV), samt elektriske og magnetiske felt.

Strålekilder: Radioaktive forbindelser, varer eller utstyr som inneholder slike forbindelser, samt anlegg, apparat eller utstyr som kan avgi stråling.

Risikovurdering: Identifisering av uønskede hendelser, etterfulgt av en systematisk gjennomgang av hva som kan forårsake uønskede hendelser og hvilke konsekvenser dette kan få i arbeids- og læringsmiljøet. Risikovurderingen skal identifisere risikoreduserende tiltak og gi et grunnlag for beredskapsarbeidet.

Linjeleder: Universitetsdirektør, ansatt dekan, fakultets-/avdelingsdirektør og instituttleder, eller tilsvarende som har det overordnete HMS-ansvaret ved enheten.

6. Organisering og gjennomføring

6.1 Organisering

Universitetsdirektøren skal:

 • Oppnevne sentral strålevernkoordinator.

 • Påse i samarbeid med sentral strålevernkoordinator at årsmelding og andre krav fra Direktorat for strålevern og atomsikkerhet følges opp.

Sentral strålevernkoordinator:

 • Skal administrere UiB sitt systematiske arbeid med strålevern.

 • Skal som minimum ha tre-dagers kurs i strålevern med bestått kursprøve og minst to års erfaring fra arbeid med strålekilder.

 • Har på vegne av Universitetsdirektøren myndighet til å stanse arbeid som er i strid med gjeldende lover og regler.

Linjeleder/linjeleders representant skal innenfor sitt ansvarsområde:

 • Oppnevne lokal strålevernkoordinator.

 • Sørge for at alt arbeid med strålevern og bruk av stråling følger lover og forskrifter.

 • Påse at det utføres risikovurdering før bruk av strålekilder, og før oppstart av nye aktiviteter der strålekilder benyttes.

Lokal strålevernkoordinator skal:

 • administrere det lokale strålevernsarbeidet.

 • påse at alt arbeid med radioaktive kilder, inkludert innkjøp og avfallsbehandling følger de til enhver tid gjeldende lover og regler.

 • rapportere til sentral strålevernkoordinator.

 • som et minimum ha tre-dagers kurs i strålevern med bestått kursprøve og minst to års erfaring fra arbeid med radioaktive kilder.

Bruker:

 • Skal sette seg inn i og forstå gjeldende retningslinjer, prosedyrer og rutiner.

 • Skal som et minimum ha opplæring av lokal strålevernkoordinator før arbeidet starter, og så snart som mulig gjennomføre strålevernkurs:

  • Fast tilsette, ph.d., prosjektansatte eller studenter som jevnlig bruker strålekilder skal gjennomføre tre-dagers kurs med bestått kursprøve. Med jevnlig menes her månedlig eller hyppigere.

  • Fast tilsette, ph.d., prosjektansatte, studenter og gjester som bruker strålekilder i en kort periode skal gjennomføre dagskurs i strålevern.

  • Opplæringen skal omfatte interne prosedyrer, instrukser, risiko, verne- og måleutstyr, avfallshåndtering og avvikshåndtering.

 • Skal før arbeidet starter sette seg inn i utførte risikovurderinger.

6.2 Gjennomføring

 • All strålebruk skal være berettiget. Med det menes at strålebruken skal være nødvendig og medføre så små doser og så lav eksponering til omgivelsene som praktisk mulig.

 • Alt arbeid med strålekilder skal utføres av kompetent person. Med kompetent menes her person som har gjennomgått nødvendig opplæring.

 • Alt arbeid med strålekilder skal risikovurderes.

 • Alle grenseverdier for arbeid med radioaktive kilder og røntgenstråling gitt i Strålevernforskriften, Veileder 2, Veileder 14 og Forskrift om tiltaks- og grenseverdier skal overholdes.

 • Dersom en risikovurdering viser at en person kan bli utsatt for mer enn 6 mSv/12 måneder skal personen ha helseundersøkelse.

 • Dersom en risikovurdering viser at en person kan bli utsatt for mer enn 1 mSv/år skal personen benytte persondosimeter.

 • Så snart en graviditet blir kjent skal arbeidsgiver sikre at dosen til fosteret ikke overstiger 1 mSv for resterende del av graviditet.

 • Dersom den gravide ønsker det, skal arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig tilby alternative oppgaver eller omplassering.

 • Alle avvik skal øyeblikkelig meldes til lokal strålevernkoordinator og i UiB sitt elektroniske meldesystem for HMS-avvik.

 • Sentral strålevernkoordinator skal innen tre dager melde alvorlige avvik til Direktorat for strålevern og atomsikkerhet (se veileder 2 for utfyllende eksempler på situasjoner som skal varsles):

  • alvorlig utilsiktet eksponering av person

  • utslipp til miljø

  • tap av strålekilder

 • Radioaktivt avfall skal håndteres i tråd med gjeldende lover og regler, (se «Retningslinje for avhending av farlig avfall og problemavfall, ioniserende strålekilder og eksplosivt avfall»).

7. Referanser

For ytterligere henvisninger til aktuelle lover, forskrifter, retningslinjer, veiledninger/metoder og hjelpemidler, se HMS-portalen.

Utarbeidet av: Seksjon for HMS, beredskap og BHT, HR-avdelingen

Behandlet av: Arbeidsmiljøutvalget 04.10.2018

Erstatter: «Retningsline for strålevern og bruk av stråling ved UiB» av 18.11.2008

Dato

Kommentar

Lagt inn av

11.oktober 2022

Oppdatering av lenke i pkt 7 Referanser

Mona Viksøy

18.februar 2021

Oppdatering av lenker i 7 Referanser

Mona Viksøy

07. januar 2019 13:23:33

Oppdatering av 7. Referanser

Olaug Eiksund

07. januar 2019 13:10:09

Oppdatering av 7. Referanser

Olaug Eiksund

07. januar 2019 12:55:42

Tekstlig presisering.

Olaug Eiksund

07. januar 2019 12:50:18

Tekstlig presisering.

Olaug Eiksund

07. januar 2019 12:46:16

Oppdatering av navn: «Direktorat for strålevern og atomsikkerhet»

Olaug Eiksund

07. januar 2019 12:40:54

Oppdatering av navn: «Direktorat for strålevern og atomsikkerhet»

Olaug Eiksund

15. oktober 2018 11:25:18

Oppdatering av url

Olaug Eiksund

15. oktober 2018 11:22:24

Oppdatering av url

Olaug Eiksund

15. oktober 2018 10:15:55

Oppdatering av url

Olaug Eiksund

15. oktober 2018 10:12:14

Publiserer reviderte retningslinjer.

Olaug Eiksund