Mandat for universitetets innovasjonsutvalg

Lagt frem for universitetsstyret 9.9.2021

UiBs innovasjonsarbeid tar utgangspunkt i hele bredden av våre fagområder der våre studenters og ansattes ideer skal kunne realiseres og bidra til et mer velfungerende og bærekraftig samfunn.

Innovasjonsutvalget er et rådgivende organ for universitetsledelsen ved Universitetet i Bergen. Formålet med utvalget er å bidra til samordning og synliggjøre bredden av innovasjonsarbeidet ved universitetet. Innovasjonsutvalget skal bidra til å identifisere og tilrettelegge for forskningsdrevet innovasjon, innovasjonsaktiviteter i UiBs utdanninger og bidra til godt samspill med næringsliv og offentlig sektor.

 1. Innovasjonsutvalget har en sentral rolle i gjennomføring av UiBs satsing på innovasjon og skal være et rådgivende organ for universitetsledelsen i innovasjonsstrategiske spørsmål.

 2. Utvalget skal bidra til å bygge en kultur for innovasjon ved universitetet og bidra til informasjonsdeling og samordning av innovasjonsarbeidet.

 3. Utvalget skal rådgi universitetsledelsen i arbeidet med å sikre gode vilkår for innovasjonsaktiviteter og identifisere initiativer styrker universitetets forskningsbaserte innovasjon blant vitenskapelige ansatte og studenter.

 4. Utvalget skal gi universitetsledelsen råd om hvordan innovasjonsaktiviteter ved universitetet kan videreutvikles, hvordan de administrative støttefunksjonene for innovasjon kan innrettes.

 5. Innovasjonsutvalget skal bidra til å sikre økt ekstern finansiering fra nasjonale og europeiske virkemidler.

Sammensetning

Utvalget skal ha følgende sammensetning:

 • Viserektor for innovasjon, satsinger og klynger (leder)

 • Pro-/visedekaner med ansvar for innovasjon, én fra hvert fakultet

 • Representant med ansvar for innovasjon fra Universitetsmuseet i Bergen

 • Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte

 • Representant for studentene

Arbeidsform

Utvalget skal i sitt arbeid legge til rette for diskusjon og erfaringsutveksling med sikte på å utvikle beste praksis i de saker som er til behandling i utvalget

 • Utvalgets medlemmer kan foreslå saker til behandling

 • Dagsorden fastsettes av leder

 • Sekretariat er Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Utvalget skal møtes to til fire ganger per semester.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

14.2.2022

Nytt utvalg

Mona Viksøy