Regler for Den sentrale klagenemnd

Godkjent av universitetsstyret i møte 15.06.2006, sist endret 16.6.2022, jf. sak nr. 2022/7718

§ 1 Mandat

Universitetet i Bergen skal ha en sentral klagenemnd som skal behandle følgende:

a) Klager over enkeltvedtak som gjelder studenter og søkere til studier ved Universitetet i Bergen, herunder klage på avgjørelse om opptak, permisjon, tildeling av grad eller vitnemål, tap av studierett og lignende, jf. universitets- og høyskoleloven § 5-1 (1) og § 7-6 (2).
b) Klager over formelle feil ved eksamen, sensur og arbeidskrav, jf. universitets- og høyskoleloven § 5-2.
c) Klagesaker i henhold til bestemmelse om klage i «Forskrift for graden doctor philosophiae ved Universitetet i Bergen»
d) Klagesaker i henhold til bestemmelsene om klage i «Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.d) ved Universitetet i Bergen».
e) Klager i forbindelse med valg av representanter og ombud ved Universitetet i Bergen.
f) Saker om bruk av falskt vitnemål, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-7 (8)
g) Saker om annullering og utestenging etter fusk, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-7 (1) jf. § 4-8 (3).
h) Saker om grovt klanderverdig opptreden under praksis eller klinisk undervisning, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-8 (2).
i) Saker om utestengelse fra klinisk undervisning eller praksisstudier som følge av merknader på politiattest, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-9 (5).
j) Saker om utestenging og bortvisning, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-8 (1)
k) Saker om utestenging grunnet bruk av klesplagg helt eller delvis dekker ansiktet, jf. universitets- og høyskoleloven § 7-9 (2).
l) Saker om utestenging etter skikkethetsvurdering, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-10(3).
m) Saker om salærnedsettelse, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-8 (5).

§ 2 Nemndas medlemmer

(1) Klagenemnda skal ha 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Rektor kan oppnevne ledere og medlemmer til nemnda.
(2) Leder og varaleder skal fylle de lovbestemte krav for lagdommere og de skal ikke være tilsatt ved Universitetet i Bergen.
(3) To av medlemmene skal være vitenskapelig ansatte ved universitetet, og to skal være studenter. Studentene oppnevnes etter forslag fra Studentparlamentet med ett års funksjonstid. Det oppnevnes to personlige varamedlemmer for hver av studentrepresentantene. De øvrige medlemmene oppnevnes med fire års funksjonstid. Et medlem med varamedlem(mer) blir sittende inntil nytt medlem er oppnevnt, selv om funksjonstiden er utløpt.
(4) Medlem av universitetsstyret kan ikke være medlem av klagenemnda.
(5) Nemndas leder, varaleder samt medlemmer, honoreres for arbeidet i nemnda.

§ 3 Saksbehandling - klagerett

For saksbehandlingen gjelder reglene i forvaltningsloven. Skriftlig vedtak skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid. Klagenemndas vedtak kan ikke påklages, så lenge nemnda ikke har behandlet saken som førsteinstans. Studenten skal skriftlig informeres om eventuell klagerett.

§ 4. Nemndas møter

(1) Nemnda har som hovedregel møte en gang i måneden, foruten juli. Avgjørelsen skjer i lukket møte, basert på skriftlig saksbehandling.
(2) Nemnda, kan dersom det foreligger særlige grunner, innvilge klager/student å møte personlig for nemnda.

§ 5 Vedtaksførhet - leders dobbeltstemme

Klagenemnda er vedtaksfør når lederen eller varamedlem for leder og to andre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

§ 6 Sekretariat og årsmelding

Universitetsdirektøren utpeker sekretariat for klagenemnda.
Nemnda legger fram sin årsmelding for universitetsstyret.

§ 7 Endringer

Rektor kan gjøre mindre justeringer i dette reglementet.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

17. juni 2021 13.30

Revidert § 1 Mandat

Mona Viksøy

25. februar 2020 11:06:11

Revidet reglement

Mona Viksøy

07. oktober 2014 15:48:28

Oppdatert med endringer fra universitetsstyrets møte 24.09.2014.

Maud Lauvstad Hansen

07. oktober 2014 15:43:18

Redaksjonell endring

Maud Lauvstad Hansen

07. oktober 2014 15:40:37

Redaksjonell endring

Maud Lauvstad Hansen

04. september 2013 12:51:53

Redaksjonell endring

Mona Viksøy

03. september 2013 15:53:43

Lagt til endringstidspunkt

Mona Viksøy

03. september 2013 15:45:23

III Nytt kulepunkt om Ph.d.

Mona Viksøy

01. mars 2011 13:10:37

Siste kulepunkt slettet under III: Klager over avslag på krav om innsyn etter offentlighetsloven

Bente Krossøy

31. januar 2011 14:59:06

Import

Siglinde Marguerite Svare

15. desember 2010 12:56:59

Import

Bente Krossøy