Regler for Universitetets utdanningsutvalg

Fastsatt av Det akademiske kollegium 14.12.2000, sist endret i møte i Universitetsstyret 29.8.2013.

§ 1 Mandat

1. Universitetets utdanningsutvalg er rådgivende organ for Universitetsstyret i utdanningspolitiske og utdanningsstrategiske spørsmål.

2. Utvalget har et særlig ansvar for universitetets arbeid med studie- og programutvikling og for universitetets samlede studiekvalitet, og det skal bidra til hensiktsmessig koordinering av kvalitetsarbeidet på tvers av institusjonen.

3. Utvalget skal i samarbeid og dialog med Læringsmiljøutvalget se til at institusjonens helhetlige læringsmiljø blir ivaretatt på best mulig måte.

4. Utvalget har et særlig ansvar for å se til at institusjonens studentrekruttering og studieinformasjon blir ivaretatt på en best mulig måte.

5. Utvalget skal bidra til internasjonalisering ved institusjonen, ved å foreslå og følge opp tiltak for å bedre universitetets samlede studentutveksling til og fra utlandet.

6. Utvalget har ansvar for fordeling av midler til utdanningsstrategiske tiltak etter bevilgning og retningslinjer gitt av Universitetsstyret.

§ 2 Oppnevning, sammensetning og funksjonsperiode

  1. Utdanningsutvalget skal ha følgende sammensetning:

  • viserektor for utdanning (leder)

  • 7 pro-/visedekaner for undervisning, én fra hvert fakultet

  • 3 studenter,

alle med personlige varamedlemmer.

Universitetsstyret oppnevner utvalgets medlemmer og varamedlemmer. Studentrepresentantene og deres varamedlemmer oppnevnes etter innstilling fra Studentparlamentet.

2. Viserektor for internasjonale relasjoner er varamedlem for utvalgets leder og møter ellers som observatør i utvalget. Prorektor er fast observatør i utvalget.

3. Utvalgets funksjonsperiode er 4 år, sammenfallende med Universitetsstyrets funksjonsperiode. Studentrepresentantene oppnevnes for ett år om gangen.

4. Utvalget kan oppnevne faste observatører til utvalget, etter forslag fra utvalgets leder, med samme funksjonsperiode som utvalget selv.

§ 3 Administrasjon

Studieadministrativ avdeling er sekretariat for utvalget, og skal, etter samråd med viserektor for utdanning, forberede og gi tilråding i saker som legges fram for utvalget.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

11. september 2017 13:52:16

Antall fakultet rettet til 7.

Mona Viksøy

04. september 2013 12:54:03

Redaksjonell endring

Mona Viksøy

04. september 2013 12:40:59

§ 2 punkt 2 Prorektor fast observatør. § 3 avdelingsnavn oppdatert

Mona Viksøy

15. desember 2010 12:57:48

Import

Bente Krossøy

  1. juli 2010 10:35:23

Import

Bente Krossøy

  1. juni 2010 15:27:36

Import

Bente Krossøy