1.2 Myndighetskart

MYNDIGHETSKARTET DEL I

I) MYNDIGHETSUTØVELSE

a) Generelt om organisering og myndighetsutøvelse

Den myndigheten som i henhold til universitets- og høyskoleloven (uhl.) og annet grunnlag er lagt til Universitetet i Bergen, ligger i utgangspunktet hos universitetsstyret. Alle beslutninger ved institusjonen som er truffet av andre organer enn universitetsstyret, treffes på styrets vegne og på dettes ansvar. Det påligger av denne grunn styret og andre overordnede organer å føre tilsyn med virksomheten til underordnede organer. Videre har universitetsstyret rett og plikt til å fastsette virksomhetens interne organisering på alle nivåer.

Formål

Formålet med myndighetskartet er å gi en oversikt over intern fordeling av myndighet og fullmakter til å binde UiB overfor omverdenen, samt regler for delegasjon ved Universitetet i Bergen.

b) Definisjon og virkeområde

Med myndighetskart for UiB forstås en oversikt over hvilken beslutningsmyndighet som overordnet myndighet har tillagt universitetsstyret, rektor eller universitetsdirektør. Dette kan være Stortinget gjennom lovvedtak eller fagdepartement gjennom forskrift, reglement, tildelingsbrev eller på annen måte. Myndighetskartet viser også den beslutningsmyndighet som universitetsstyret har delegert til rektor og til universitetsdirektør og i hvilken grad slik myndighet er videredelegert i organisasjonen. Denne delen av myndighetskartet presiserer og avgrenser de enkelte lederstillingers beslutningsmyndighet. Beslutningsmyndigheten utøves innenfor de til enhver tid tildelte økonomiske rammer og ellers i samsvar med lov og forskrifter. Forøvrig vises til del om Økonomiforvaltning og til tildelingsbrev med bevilgninger fra universitetsstyret.

Det fremgår også av myndighetskartet hvilke saksfelt som er delegert til fakultetene, men myndighetskartet gir ikke en oversikt over hvordan fakultetene eventuelt videredelegerer oppgaver. Fakultetene kan selv lage egne oversikter over myndighet og fullmakter. Dette kan omfatte egne delegasjonsvedtak og utøves innenfor de til enhver tid gjeldende rammer og ellers i samsvar med lov, forskrifter og universitetets egne regler, retningslinjer o.l.

Med fullmakt forstås den myndighet en person ansatt ved UiB har til å handle på universitetets vegne. Overfor omverdenen vil ansatte ved UiB, som opptrer på institusjonens vegne, normalt opptre i kraft av sin stilling og har således såkalt stillingsfullmakt. Fullmakten er imidlertid bundet av de begrensninger som følger av reglement, gjeldende myndighetskart og instrukser.

Inngår en person ansatt ved UiB en avtale eller treffer et vedtak i UiBs navn og innenfor fullmaktens grenser, stifter avtalen eller vedtaket rett og plikt umiddelbart for UiB. Dette gjelder likevel ikke hvis den ansatte handler i strid med gitte forskrifter, instrukser eller fullmakter og tredjemann forstår det eller burde forstå det.

En ansatt som går ut over sin myndighet og / eller fullmakt ved UiB kan komme i erstatningsansvar både overfor UiB og tredjemann.

II) DELEGASJON AV MYNDIGHET

Hovedprinsipper ved delegasjon

Delegasjon er en beslutning av et organ om at også et annet organ kan utøve den myndighet det delegerende organ innehar. Delegasjon må skilles fra overføring av myndighet til andre. Det kan bare delegeres til underordnede organer, dvs. organer som kan instrueres av det delegerende organ. Delegasjon innebærer ikke at det delegerende organ gir fra seg retten til å utøve den delegerte myndighet. Det delegerende organ kan fortsatt behandle saker innenfor det saksområdet delegasjonen omfatter. Det er adgang til delegasjon så langt dette er faglig forsvarlig og noe annet ikke er fastsatt i lov eller delegasjonsvedtak.

Prinsippene om delegasjon medfører at:

 • delegasjonsvedtaket/fullmakten kan tilbakekalles

 • det delegerende organ kan gi instrukser om hvordan den tildelte avgjørelsesmyndigheten skal utøves generelt eller i den enkelte sak

 • det delegerende organ kan avgjøre enkeltsaker som i utgangspunktet faller inn under den delegerte myndighet

 • det underordnede organ kan instrueres om hvordan saken skal avgjøres

 • det delegerende organ kan omgjøre vedtak av det underordnede organ i samme utstrekning som om det selv hadde truffet vedtak i saken

 • det delegerende organ har fortsatt det formelle ansvaret for behandlingen av sakene

III) DELEGASJON ETTER UNIVERSITETS- OG HØYSKOLELOVEN

Lov av 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler (uhl.) § 9-1 nr 2 gir regler om delegasjon. Det fremgår her at universitetsstyret kan delegere myndighet til «andre ved institusjonen».

Delegasjon kan skje i den utstrekning dette anses som hensiktsmessig og ikke er åpenbart uforsvarlig, så lenge det ikke følger av loven at «styret selv» skal treffe vedtak eller det er andre begrensninger i adgangen til å delegere. Styret selv fastsetter også virksomhetens interne organisering på alle nivåer. Følgende gir en oversikt over saksområder som styret ikke kan delegere.

1) Universitetsstyret

Saksområder som universitetsstyret ikke kan delegere:

 • Fastsette intern organisering på alle nivåer, uhl. § 9-2 (4)

 • Avhending av fast eiendom, uhl. § 12-3 (1)

 • Styret selv fastsetter innstillingsutvalgets sammensetning og nærmere regler om innstilling med mer, for nærmere angitte stillinger, uhl. § 11-1 (3)

 • Styret selv fastsetter sammensetningen av ansettelsesutvalget, ved ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger, uhl. § 6-3 (1)

 • Vedtak om avskjed, oppsigelse, suspensjon eller ordensstraff når universitetsstyret er tilsettingsmyndighet uhl. § 11-3 (1). Klage over slikt vedtak når det er truffet av annet organ, uhl. § 11-3 (3)

 • Unntak fra kravet om at sensur må foreligge innen tre uker etter eksamen, uhl. § 3-9 (4) og (7)

 • Forskrift om gjennomføring av eksamener og prøver, herunder vilkårene for ny prøve, og om oppmelding og vilkårene for oppmelding, uhl. § 3-9 (7)

2) Rektors myndighet

Rektor

Universitetet i Bergen har ordning med valgt rektor. Universitets- og høyskolelovens § 10-2 inneholder bestemmelser om valgt rektors ansvar:

 1. Rektor er styrets leder. Rektor har på styrets vegne det overordnede ansvar for og ledelse av institusjonens virksomhet og fører tilsyn med denne. Rektor, og i dennes sted, prorektor, har rett til å delta i alle institusjonenes styrer og utvalg.

 2. Rektor avgjør saker i det omfang disse ikke kan utsettes til styret kan komme sammen i møte. Rektor kan også gis fullmakt til å avgjøre løpende saker som bør avgjøres før neste ordinære styremøte, og som ikke anses som viktige nok til at ekstraordinært møte innkalles. I sak om avskjed eller suspensjon kan rektor bare beslutte kortvarig suspensjon i tjenesten, i påvente av styrets behandling.

3) Universitetsdirektørens myndighet

Universitets- og høyskoleloven § 10-3 inneholder bestemmelser om universitetsdirektørens ansvar:

(1) Dersom styret har vedtatt at rektor skal velges etter § 10-2 første ledd, skal det ved hver institusjon være en administrerende direktør

(2) Direktøren er øverste leder for den samlede administrative virksomhet ved institusjonene, innenfor de rammer styret fastsetter.

(3) Direktøren er sekretær for styret og skal, etter samråd med rektor, forberede og gi tilrådning i de saker som legges fram for dette. Direktøren er også, personlig eller ved en av sine underordnede, sekretær for de øvrige styringsorganer ved institusjonen.

(4) Direktøren er ansvarlig for iverksetting av de vedtak som treffes i institusjonens styringsorganer, og for disponering av ressurser og eiendom i samsvar med de vedtak som er gjort av styret.

(5) Direktøren er ansvarlig for at den samlede økonomi- og formuesforvaltning skjer i samsvar med departementets generelle bestemmelser om økonomiforvaltningen og forutsetninger for tildeling av bevilgninger. Direktøren utarbeider og legger fram for styret budsjettforlag og årsregnskap, og holder rektor løpende orientert om regnskapets stilling i forhold til budsjettet og om andre forhold av betydning for institusjonenes virksomhet.

(6) Er styret, rektor eller administrerende direktør i tvil om et styrevedtak vil ligge innenfor bestemmelser eller forutsetninger for bevilgningene m.m., skal departementet avgjøre tvilsspørsmålet.

(7) Direktøren har generell anvisningsmyndighet og er legitimert til å utferdige bindende dokument om institusjonenes eiendommer, jf. § 12-3, så langt ikke annet følger av lov eller fremgår av vedkommende hjemmelsdokument.

I tillegg vil deler av universitetsdirektørens oppgaver være bestemt av universitetsstyrets instruks for institusjonens daglige ledelse, jf. uhl. § 9-2 (3).

IV) INTERN DELEGASJON FRA UNIVERSITETSSTYRET TIL:

1) Universitetsdirektøren

 • Delegasjonsvedtak fattet av universitetsstyret

 • Bevilgningsreglementet og Hovedinstruks for økonomiforvaltningen

 • Instruks for universitetsdirektøren, jf. regelsamlingen DEL 1, kap. 1.3.1, jf uhl. § 9-2 (3)

Vedtatte instruks for universitetsdirektøren er et tjenelig virkemiddel for å sikre et godt samspill mellom rektor og universitetsdirektør i et helhetlig ledelsesperspektiv. Universitetsadministrasjonen skal på grunnlag av universitetslov, forvaltningslov og annet relevant regelverk bidra til et godt samspill med den faglige virksomheten og universitetets primæroppgaver: forskning, utdanning og formidling. Etiske retningslinjer for statstjenesten og institusjonens egne regler for etisk atferd skal alltid ligge til grunn for virksomheten.

Beslutninger truffet av andre administrativt tilsatte enn direktøren, treffes i medhold av delegasjon fra denne. Slik delegasjon kan også fremgå av den generelle angivelse av vedkommende tilsattes ansvarsområde (stillingsfullmakt). Fullmakt på et saksfelt omfatter rett og plikt til å treffe alle beslutninger på saksfeltet innen de rammer fullmaktene setter og innen de rammer som er gitt for adgang til delegering.

Saker av prinsipiell betydning, saker som forplikter universitetet økonomisk eller juridisk utover ett år og saker av universitetspolitisk karakter skal forelegges universitetsdirektøren, dersom ikke annet uttrykkelig framgår. Administrative ledere på alle nivå må holde universitetsdirektøren løpende orientert om viktige avgjørelser innen eget ansvarsområde.

Ved klage kan en beslutning fattet på fullmakt omgjøres av universitetsdirektøren. Klagen skal i så fall først forelegges angjeldende organisasjonsenhet til uttalelse. Dersom universitetsdirektøren uten forutgående saksbehandling treffer en avgjørelse som hører inn under fullmakt delegert til et fakultet/avdeling, skal fakultetet/avdelingen omgående underrettes om vedtaket.

Delegert myndighet til administrativ avdeling tilligger vedkommende leder. Underordnede ved avdelingen kan bare treffe vedtak etter fullmakt fra den administrative leder. Hvis det er behov for slik intern underdelegasjon (subdelegasjon), utarbeides en oversikt over ansvarspunktene som forelegges universitetsdirektøren til godkjennelse. Delegert anvisningsmyndighet kan ikke delegeres videre uten universitetsdirektørens samtykke.

Universitetsdirektøren kan når som helst ta opp til vurdering endring av delegert myndighet.

Det skal/bør utpekes en fast stedfortreder for hver lederstilling. Eventuell stedfortrederordning utover dette meddeles skriftlig til universitetsdirektør v/HR-avdelingen. For instituttene underrettes også fakultetssekretariatet. Såfremt det ikke er utpekt midlertidig stedfortreder, anviser fakultetsdirektør instituttets utgifter. UiBs bankfullmakter innehas av Økonomiavdelingen og baseres på kontrasignatur.

2) Saksområder som universitetsstyret har delegert til Den sentrale klagenemnd, jf uhl. § 5-1 og Regler for Den sentrale klagenemnd ved UiB godkjent av Universitetsstyret 15.06.2006 og sist endret av universitetsstyret 16.06.2022:

 • Klager over enkeltvedtak, jf. universitets- og høyskolelovens §§ 5-1 (1) og 7-6 (2)

 • Klager over avgjørelser om permisjon og fravær, samt om helt eller delvis tap av studieretten, jf. «Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen»

 • Klager i forbindelse med valg av representanter og ombud ved Universitetet i Bergen.

 • Saker etter universitets- og høyskolelovens §§ 4-7 (1) og 4-8 (3)

 • Klagesaker i henhold til bestemmelsene om klage i «Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen»

 • Bortvising og utestenging for grovt forstyrrende atferd, jf. uhl § 4-8 (1)

 • Saker om salærnedsettelse, uhl jf. § 4-8 (5)

 • Bortvisning og utestenging på grunn bruk av klesplagg som dekker ansiktet, uhl. § 7-9

Den sentrale klagenemnd er klageinstans for klager over avslag på krav om innsyn etter forvaltningsloven. Felles klagenemnd er klageorgan for behandling av klager på avslag om innsyn etter Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), jf. brev fra KD av 27.05.2015, sak 2010/7242.

3) Øvrige saksområder som universitetsstyret kan delegere:

 • Fastsetting av særlige faglige minstekrav ved opptak til høyere grads studier, § 3-6 (7)

 • Fastsetting av undervisningsterminer, § 3-8 (1)

 • Fastsetting av studieplan, herunder bestemmelser om obligatorisk kurs, praksis og lignende og om vurderingsformer, § 3-3 (3)

 • Tilsetting av leder for avdeling eller grunnenhet, § 11-1 (1) og (2)

 • Regler om forhold som er særegne for den enkelte eksamen, § 3-9 (7)

 • Ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger, § 6-3 (1) 1. pkt

4) Fakultetene

Forutsatt at styret har delegert oppgaven til fakultetene har universitets- og høyskoleloven satt skranker for hva fakultetene kan delegere videre til instituttene (grunnenhetene). Følgende kan ikke fakultetene delegere:

 • Fastsetting av studieplan. § 3-3 (3)

 • Godskriving av grad, yrkesutdanning, fag eller emne fra andre akkrediterte universitet- og høyskoler, § 3-5 (1)

 • Godkjenning av grader og utdanninger fra institusjoner som ikke går inn under loven, § 3-5 (3)

 • Fritak fra eksamen eller prøve, § 3-5 (2)

 • Utferdigelse av vitnemål, § 3-11

 • Utlysning og tilsetting i undervisnings- og forskerstilling, § 6-3 (1) 1. pkt. Delegert til fakultetsstyret, jf. Regler for fakultetsorganene § 8.

I tillegg følger det av lovens system når det gjelder funksjonsfordeling mellom nivåene at delegasjon til grunnenhetene som hovedregel bare vil kunne omfatte administrative spørsmål; at alle viktigere faglige spørsmål og alle tilsettingssaker som ikke avgjøres på universitetsstyrenivå, skal avgjøres ved vedkommende fakultet/avdeling. Disse siste delegasjonsskrankene vil - og er tilsiktet å skulle være - styrende for fakultetsinndelingen. Fakultetene skal være enheter som størrelsesmessig, faglig og administrativt fremtrer som et egnet beslutningsnivå for disse typer avgjørelser. Se Regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene.

MYNDIGHETSKARTET DEL II

Oversikt over saksområder fordelt på myndighetsnivå

Saksområde

Myndighetsnivå

Merknader

 • Lede universitetsstyret

Rektor

uhl. § 10-2 a), Instruks for universitetsdirektøren 20.02.20

 • Langsiktig planlegging, mål og resultatkrav

Universitetsstyret

uhl. § 9 - 2

 • Retningslinjer og prinsipper for ressursbruk, samt fordeling

Universitetsstyret

uhl. § 9 - 2

 • Tilsyn og rapportering

Universitetsstyret

uhl. § 9 - 2

 • Fastsette virksomhetens interne organisering på alle nivå

Universitetsstyret

uhl. § 9 - 2

 • Årsmelding, årsregnskap og budsjettforslag

Universitetsstyret

uhl. § 9 - 2

 • Samarbeid og deltagelse i forhold til tiltak UiB er med i

Universitetsstyret

uhl. § 12-4

Rundskriv F-07-13: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Instruks for universitetsdirektøren

Universitetsstyret

Fastsatt av universitetsstyret 20.02.20, jf uhl. §§ 9-2 (3) og 10-3

 • Ledelse av den samlede administrative virksomheten og det operative ansvaret for de arbeidsområdene som omfattes av Hovedregler for økonomiforvaltningen ved UiB, fastsatt av styret har det operative ansvaret for de arbeidsområdene som omfattes av Hovedregler for økonomiforvaltningen ved UiB, fastsatt av styret.

Universitetsdirektør

Jf. Instruks av 20.02.20

 • Forberede og legge til rette for universitetsstyrets arbeid

Universitetsdirektør

Jf. Instruks av 20.02.20

 • Iverksette universitetsstyrets beslutninger

Universitetsdirektør

Jf. Instruks av 20.02.20

 • Forberede og legge til rette for rektoratets arbeid og oppgaver

Universitetsdirektør

Jf. Instruks av 20.02.20

 • Holde rektor løpende informert institusjonens økonomi

Universitetsdirektør

Jf. Instruks av 20.02.20

 • Holde rektor løpende informert om saker og aktivitet i administrasjonen

Universitetsdirektør

Jf. Instruks 20.02.20

 • Legge til rette for godt samspill og dialog med faglig ledelse på alle nivå

Universitetsdirektør

Jf. Instruks 20.02.20

 • Følge opp fakultetene og grunnenhetene som ledd i den løpende driften av universitetet

Universitetsdirektør

Jf. Instruks 20.02.20

 • Ansvarlig for institusjonens personalpolitikk

Universitetsdirektør

Jf. Instruks 20.02.20

 • Dialog med arbeidstakerorganisasjonene

Universitetsdirektør

Jf. Instruks 20.02.20

 • Iverksette beredskapsplan

Universitetsdirektør

Sentral beredskapsplan for UiB

 • Ansvarlig for institusjonens utøvelse av eierskap hvor universitetet representerer staten

Universitetsdirektør

Jf. Instruks 20.02.20

 • Tilrettelegging for nemndsbehandling av forskningsetiske interessekonflikter

Universitetsdirektør

Jf. 10 etiske regler, punkt 10 for Universitetet i Bergen vedtatt av universitetsstyret 21.10.06, og Redelighetsutvalget

 • Behandle saker om uredelighet eller brudd på god vitenskapelig praksis

Redelighetsutvalget

Forskningsetikkloven § 6 og Retningslinger for behandling av saker om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved Universitetet i Bergen vedtatt av universitetsstyret 30.11.2017

Oversikt over saksområder fordelt på myndighetsnivå

STYRINGSORDNING - VALG

Saksområde

Myndighetsnivå

Merknader

 • Valg av styringsformer

Universitetsstyret

Jf. uhl. kap. 10 se § 10-2

 • Fastsettelse av valgreglement

Universitetsstyret

Fastsatt av universitetsstyret med endring senest 29.10.20

 • Sammensetning av fakultetsstyre

Universitetsstyret

Jf. uhl. § 9-2 (4) og Regler for styringsorganene ved fakultetene og instiutttene § 2 Delegert til fakultet

 • Sammensetning av instituttråd

Universitetsstyret

Regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene § 13 Delegert til fakultet

Navneendring

 1. fakultet / institutt

Universitetsstyret

uhl. § 9 - 2

 1. administrativ avdeling

Universitetsdirektøren

Organisering/reorganisering

 1. fakultet/institutt/administrasjon

Universitetsstyret

uhl. § 9 - 2

 1. Internt i fakultet

Universitetsstyret

uhl. § 9 - 2, jf. Regler for styringsorganene ved fakultetene og instiutttene

 1. Internt i et institutt

Fakultetsstyre

Ev. v/dekanus, jf. Regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene

 1. Internt i administrativ avdeling

Universitetsdirektør

Mindre org.endringer (ikke forh. ihht. H.avt.§ 13) = > Avdelingsledernivå

Oversikt over saksområder fordelt på myndighetsnivå

STUDENTOPPTAK

Grunnstudier

Saksområde

Myndighetsnivå

Merknader

 • Opptaksramme for studieprogrammene

Universitetsstyret

uhl. § 3-7 (5), jf. UiBs opptaksforskrift § 4-1 (1)

 • Grunnlag for opptak

Kunnskapsdepartementet

uhl. § 3-6 (1) til (5) og 3-7, jf. opptaksforskriften kapittels 2 til 4

 • Krav om politiattest

Kunnskapsdepartementet

uhl. § 4-9, jf. opptaksforskriften kapittel 6

 • Regler for rangering av søkere

Kunnskapsdepartementet

uhl. § 3-7 (2), jf. opptaksforskriften kapittel 7

 • Nasjonale kvoter

Kunnskapsdepartementet

uhl. § 3-7 (2), jf opptaksforskriften §§ 7-2 og 7-3

 • Utfyllende regler om opptak

Universitetsstyret

UiBs opptaksforskrift § 8-1

 • Søknad om opptak

Tjensten samordna opptak

uhl. § 3-7 (1)

 • Klagebehandling i saker om opptak

Nasjonal klagenemnd for opptak gjennom Samordna opptak

uhl. § 3-7, jf. opptaksforskrift § 8-1 (2)

 • Klage på vedtak om opptak (realkompetanse)

Den sentrale klagenemnd

uhl. § 3-7, jf. opptaksforskrift § 8-1 (2)

 • Klage på vedtak om dispensajon

Nasjonal klagenemnd for opptak gjennom Samordna opptak

uhl. § 3-7, jf. opptaksforskrift § 8-1 (2)

 • Klage på vedtak om opptak etter disensasjon fra generell studiekompetanse

Den sentrale klagenemnd

 • Dispensasjon fra generell studiekompetanse

Saksbehandler i det samordna opptaket

Høyere grad og lokale opptak

 • Generelle minstekrav for opptak

Kunnskapsdepartementet

Mastergradsforskriften §§ 3 og 5

 • Faglig grunnlag og minstekrav for opptak til særskilte studieprogram

Fakultetet

uhl. § 3-6 (7), jf. masterforskrifta § 2 og UiBs opptaksforskrift § 2-2 (2)

 • Regler for rangering av søkere

Universitetsstyret (fakultetet i særskilte tilfeller)

uhl. § 3-6 (7), jf. masterforskrifta § 2 og UiBs opptaksforskrift kapittel 5, § 5-4 (4)

 • Nærmere krav til yrkespraksis for eraringsbastert master

Fakultetet

uhl. § 3-6 (7), jf. masterforskrifta § 2 og UiBs opptaksforskrift § 2-2 (4)

 • Klage

Den sentrale klagenemnd

uhl. § 5-1 (1)

Videreutdanning enkelt emner

 • Faglig grunnlag

Universitetsstyret/fakultetene

UiBs opptaksforskrift § 2-3

 • Opptak

Faktultet

Grads og studieforskrift § 4-1

 • Rangering

Fakultet

UiBs opptaksforskrift §§ 5-4 og 5-7

 • Klage

Den sentrale klagenemnd

Oversikt over saksområder fordelt på myndighetsnivå

UNDERVISNING, GRADER, EKSAMEN

Saksområde

Myndighetsnivå

Merknader

Undervisning

 • Fastsette grader og titler

Kunnskapsdepartementet

uhl. § 3-2 (1), Gradsforskriften § 3

 • Opprette og legge ned studieprogram

Universitetsstyret

uhl. § 3-3 (1) og Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved UiB § 3-2 (1) a

 • Opprette og legge ned emner og studieretninger

Fakultetsstyret

uhl. § 3-3 (1) og Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved UiB § 3-2 (1) c og d

 • Endre studieprogram (studieplaner)

Fakultetsstyre

uhl. § 3-3 (1), jf. Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved UiB § 3-2 (2)

 • Faglig godkenning m.v. av tidligere studier/ realkompetanse

Fakultetsstyre

uhl. § 3-5 a jf. Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved UiB § 3-3

Læringsmiljø

 • Overordnet ansvar for å trygge læringsmiljøet

Universitetsstyret

uhl. § 4-3

 • Råd for å trygge læringsmiljøet

Læringsmiljøutvalget

uhl § 4-3, jf. § 4-3 og S 87/17 i Universitetsstyret

 • Advarsel grunnet grov forstyrrende oppførslel

Universitetsdirektøren /Den sentrale klagenemnd

uhl. § 4-8 (1), jf. Delegeringsvedtak styresak 63/22

Grader

 • Kreere doktorgrad

Universitetsstyret ved rektor/univeristetssdirektør etter fullmakt

uhl. § 3-2 (1) og (4) og gradsforskriften § 3 Delegert Jf. styresak 5/1996

 • Utferdige vitnemål og Diploma supplement realkompetanse

Fakultetsstyret

uhl. § 3-11, jf. Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved UiB § 8-1 (8)

 • Utferdige vitnemål for fellesgrad realkompetanse

Fakultetsstyret

uhl. § 3-11, jf. Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved UiB § 8-1 (8)

Eksamen

 • Regler om gjennomføring av eksamen m.v. realkompetanse

Universitetsstyret

uhl. § 3-9 (7) jf. Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved UiB UiB kapittel 6

 • Utfyllende regler om gjennomføring av eksamen m.v. realkompetanse

Fakultetsstyre

uhl. § 3-9 (7). jf. Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved UiB § 6-2-1 (2)

 • Oppnevne sensorer realkompetanse

Fakultetet

(uhl. § 3-9 (2)). jf Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved UiB 7-3-1 (2)

 • Utvidet sensurfrist - enkelteksamener

Universitetsstyret

uhl. § 3-9 (4)

 • Utvidet sensurfrist - midlertidig forskrift

Universitetsstyret

uhl. § 3-9 (4)

 • Utvidet sensurfrist - avhandlinger ol. - permanent forskrift

Universitetsstyret

uhl. § 3-9 (4)

 • Klage ved formelle feil

Den sentrale klagenemnd

unl. § 5-2 (2) og (7). Regler for klagenemnda § 1

Disiplinærtiltak mv.

 • Annullering av eksamen/godkjennig

Den sentrale klagenemnd

Uhl. § 4-7 (1), jf. Regler for den sentrale klagenemnd § 1

 • Bortvisning og utestengelse

Den sentral klagenemend

Uhl. §§ 4-8, 4-9, 4-10 og 7-9 (2), jf. Regler for klagenemnda § 1

 • Karantenetid grunnet bruk av falske dokumenter

Den sentrale klagenemnd

Uhl. § 3-7 (8), jf. Regler for klagenemnda § 1

Oversikt over saksområder fordelt på myndighetsnivå

ØKONOMIFORVALTNING

Saksområde

Myndighetsnivå

Merknader

Budsjett

Utarbeide budsjettforslag og holde rektor løpende orientert om regnskapets stilling i forhold til budsjettet og om andre forhold av betydning for institusjonens virksomhet.

Universitetsdirektør

Jf. uhl. § 9-2 (3), jf § 10-3 og Instruks av 20.02.20.

 • Vedta institusjonens budsjettforslag, årsplaner og årsrapport

Universitetsstyret

Jf. uhl. § 9-2 (5)

Ansvar for at den samlede økonomi- og formuesforvaltning skjer i samsvar med departementets generelle bestemmelser om økonomiforvaltningen og forutsetninger for tildeling av bevilgninger.

Universitetsdirektør

Jf. uhl. § 9-2 (3), jf § 10-3 og Instruks av 20.02.20.

 1. Fakultet /avdeling

Universitetsstyret/ Universitetsdirektør

Jf. uhl. § 9-2 (2)

 1. Institutt

Fakultetsstyre

Ev. v/dekanus. Jf. uhl. § 9-1 (2)

 • Søknader om tilleggsbevilgninger

Universitetsledelsen

Innkjøp

 • Fullmakt til å foreta disposisjoner som medfører økonomiske forpliktelser for virksomheten

 • herunder sikre at alle bestillinger er skriftlige og at disse er godkjent før de sendes til leverandør

 • Godkjenne iverksetting av alle strategiske anskaffelser med verdi over 100 000 NOK

 • Signere alle kjøpskontrakter over 100 000 NOK

Person med budsjettdisponerings-myndighet

Reglement for økonomistyr. i staten (R) Bestemmelser om økonomistyr. i staten(B) 12.12.03

Hovedinstruks om økonomiforvaltning (HI) 10.07.2014

Hovedregler for økonomiforvaltningen for UiB(HR) 12.02.15.

Retningslinjer fra universitetsdirektør i de årlige bevilgningsbrev

Lønn

 • Fullmakt til å foreta disposisjoner som medfører økonomiske forpliktelser for virksomheten

 • herunder sikre at alle disposisjoner som medfører utbetaling av lønn, honorarer eller dekning av reiseutgifter er iht regelverk og en naturlig del av virksomhetens ansvarsområde

Person med budsjettdisponerings-myndighet (er dette godt nok, vet vi hvem det er til en hver tid?)

Reglement for økonomistyr. i staten (R) Bestemmelser om økonomistyr. i staten(B) 12.12.03

Hovedinstruks om økonomiforvaltning (HI) 10.07.2014

Hovedregler for økonomiforvaltningen for UiB(HR) 12.02.15.

Retningslinjer fra universitetsdirektør i de årlige bevilgningsbrev

Utgående fakturabehandling

 • Fullmakt til å foreta disposisjoner som medfører økonomiske forpliktelser for virksomheten

 • herunder sikre at forutsetning er tilstede før utstedelse av kreditnotagrunnlag

 • Godkjenne videre oppfølging av ikke oppgjorte krav og oversende til inkassobyrå for videre inndriving

 • Beslutning om iverksette rettslig inndriving krever godkjenning fra KD - ref. kapitlet om partsforhold ved søksmål

 • Beslutning om å unnlate å avbryte foreldelsesfrist

Person med budsjettdisponeringsmyndighet
Økonomidirektør
Unntak: Odontologisk klinikk

Reglement for økonomistyr. i staten (R) Bestemmelser om økonomistyr. i staten(B) 12.12.03

Hovedinstruks om økonomiforvaltning (HI)10.07.14

Hovedregler for økonomiforvaltningen for UiB (HR) 12.02.15.

Retningslinjer fra universitetsdirektør i de årlige bevilgningsbrev

Andre saksområder - regnskap

 • Fullmakt til å foreta disposisjoner som medfører økonomiske forpliktelser for virksomheten

 • herunder sikre at alle disposisjoner som medfører utbetaling til leverandør eller ansatt er iht regelverk og en naturlig del av virksomhetens ansvarsområde

Reglement for økonomistyr. i staten (R) Bestemmelser om økonomistyr. i staten(B) 12.12.03

Hovedinstruks om økonomiforvaltning (HI) 10.07.14

Hovedregler for økonomiforvaltningen for UiB(HR) 12.02.15.

Retningslinjer fra universitetsdirektør i de årlige bevilgningsbrev

 • Lederes egne utgifter

Overordnet leder som har budsjettdisponeringsmyndighet

Universitetsdirektør anviser rektors «egne utgifter»

 • Fullmakt til å beslutte salg eller avhendelse av utstyr

 • herunder sikre at disposisjonen er gjort etter grundig vurdering av likebehandling og konkurransehensyn

Person med budsjettdisponeringsmyndighet

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet

Ref. eget kapittel

Oversikt over saksområder fordelt på myndighetsnivå

EKSTERNT SAMARBEID, BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT VIRKSOMHET

Saksområde

Myndighetsnivå

Merknader

A. Selskapsdeltakelse

Universitetsstyret

Rammevilkår:

 • Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer 28.6.2013/ Rundskrive F-07-13

 • Retningslinjer for forpliktende samarbeid og erverv av aksjer ved Universitetet i Bergen

 • Tildelingsbrev fra KD (årlig)

A.1 Opprette nye selskap og kjøp og salg av aksjer

Universitetsstyret

A.2 Bruke utbytte fra selskap som virksomheten har kjøpt aksjer i, eller etter fullmakt forvalter, til drift eller til kapitalinnskudd

Universitetsstyret

A.3 Fullmakt til å forvalte statens eierinteresser på vegne av KD

Universitetsstyret

Tildelingsbrev fra KD (årlig),

Jf. KDs retningslinjer for forvaltning av statens eierinteresser

A.4 Fullmakt til å innkalle til generalforsamling i aksjeselskap der staten eier alle aksjene og hvor institusjonen forvalter eierskapet

Rektor på fullmakt fra universitetsstyret

Tildelingsbrev fra KD (årlig),

Jf. Aksjelov § 20-5, 1. ledd, se §§ 20-7 og 20-6. Se Retningslinjer for forpliktende samarbeid og erverv av aksjer ved Universitetet i Bergen vedtatt 11.02.16 av universitetsstyret.

B Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet

Universitetsstyret

Rammevilkår:

 • Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

 • Retningslinjer for forpliktende samarbeid og for forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved UiB

B.1 Vedta totalbudsjettet for den bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteten

Universitetsstyret

Fakultetene vedtar fakultetets totalbudsjett

B.2 Godkjenning av søknad om bidrags- og oppdragsfinansiering

Instituttleder, Fakultetet

Økonomidirektør skal godkjenne søknader som stiller krav til store egenandeler. Forskningsdirektør orienteres søknad om EU-midler.

B.3 Saksbehandling av avtale

Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Samarbeid med fakultet og institutt

B.4 Kontraktssignatur

Forskningsdirektør

Instituttleder paraferer (unntatt v/EU-prosjekter: Instituttet signerer en erklæring før søknad sendes inn)

B.5 Godkjenne prosjekt inkl. prosjektbudsjett

Person med budsjettdisponeringsmyndighet

B.6 Fullmakt til å foreta disposisjoner som medfører økonomiske forpliktelser for virksomheten

 • herunder sikre at alle disposisjoner som medfører utbetaling er nødvendige utgifter for prosjekt-gjennomføringen

 • sikre at oppdragsprosjekter er fullfinansiert og at alle direkte og indirekte kostnader (inkl. egeninnsats) blir belastet prosjektregnskapet for bidragsprosjekter

Person med budsjettdisponeringsmyndighet

Reglement for økonomistyr. i staten(R) Bestemmelser om økonomistyr. i staten(B) 12.12.03

Hovedinstruks om økonomiforvaltning (HI) 10.07.14

Hovedregler for økonomiforvaltningen for UiB (HR) 12.02.15.

Retningslinjer fra universitetsdirektør i de årlige bevilgningsbrev

B.7 Fullmakt til å foreta rapportering til bidragsyter og avslutte prosjektet iht krav i kontrakt og interne retningslinjer

Person med budsjettdisponeringsmyndighet

C Andre forskningsavtaler

Retningslinjger for avtaler som gjelder forskning, men som ikke kan sies å være bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet, for eksempel

 • taushetserklæringer

 • intensjonsavtaler

 • avtaler om overføring av materiale

 • andre avtaler relatert til forskning

Forskningsdirektør

C.1 Saksbehandling av avtale

Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Samarbeid med fakultet og institutt

C.2 Kontraktssignatur

Forskningsdirektør
(Universitetsdirektør)
Instituttleder paraferer
Ved større avtaler signerer Universitetsdirektøren

D Andre (generelle) samarbeidsavtaler som gjelder forskning, forskerutdanning og utdanning

Forskningsdirektør eller studiedirektør

 • Retningslinjer for forpliktende samarbeid og erverv av aksjer ved Universitetet i Bergen

D.1 Saksbehandling av forskningsavtaler, generelle samarbeidsavtaler og avtaler om samarbeid på doktorgradsnivå

Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Jf. Rutine pkt 3

Samarbeid med fakultet/institutt og fagmiljø

D.2 Saksbehandling av avtaler knyttet til studentutveksling

Studieavdelingen

Jf. Rutine pkt 3

Samarbeid med fakultet/institutt og fagmiljø

D.2 Kontraktssignatur

 • Internasjonale/bilaterale avtaler: Rektor

 • Rammeavtaler ellers: Universitetsdirektør

 • Erasmusavtaler: Fakultetsdirektør

 • Avtaler med forankring i spesifikke fagmiljø bør paraferes av dekan, instituttleder eller senterleder

 • Erasmusavtaler signeres normalt på fakultets/instituttnivå

D.3 Signaturmyndighet ved UiB som gjelder avtaler om ekstern finansiering

Forskning- og innovasjonsavdelingen

 • studie- og utdanningskontrakter

 • etter og videreutdanningskontrakter jf. sak nr 2020/1998

Oversikt over saksområder fordelt på myndighetsnivå

PERSONALFORVALTNING

Saksområde

Myndighetsnivå

Merknader

Ansettelse av dekan

Regler for styringsorganene ved fakultetene og instiuttene

 1. Utlysning av stilling

Rektor

Reglement for ansettelse i vitenskapelig stilling og faglig/administrative lederstillinger

 1. Oppnevning av innstillingsutvalg

Rektor

 1. Ansettelse av dekan

Universitetsstyret

Ansettelse av instituttleder

Fakultetsstyret

Regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene

 1. Utlysning av stilling

Fakultetsstyret
Kan delegeres til dekan

Reglement for ansettelse i vitenskapelig stilling og faglig/administrative lederstillinger

 1. Oppnevning av innstillingsutvalg

Fakultetsstyret

 1. Ansettelse av instituttleder

Fakultetsstyret

Ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger

uhl § 6-3

Regler for styringssorganene ved fakultetene og instututtene

 1. beslutning om utlysning

Fakultetsstyret

Reglement for ansettelse i vitenskapelig stilling og falig/administrative lederstillinger

 1. oppnevning av sakkyndige i ansettelsessaker

Fakultetsstyret
Kan delegeres til dekan

Reglement for ansettelse i vitenskapelig stilling og faglig/administrative lederstillinger

 1. innstilling

Instituttleder

 1. oppnevning av sakkyndigkomité ved søknad om kompetanseopprykk til professor

Fakultetsstyret

Delegert jf. styrevedtak datert 14.09.2010 og 2008/7421

 1. ansettelse (og opprykk etter kompetanse)

Fakultetsstyret

 1. ansettelse uten utlysning i faste stillinger

Universitetsstyret

uhl. § 6-3 (4)

 1. ansettelse uten utlysning og forlengelse i midlertidige bistillinger

Fakultetsstyret

Reglement for ansettelse i vitenskapelig stilling og faglig/administrative lederstillinger

Midlertidig ansettelse av eksternt finansierte forskere

Fakultetsstyret

Reglement for ansettelse i vitenskapelig stilling og faglig/administrative lederstillinger

Som pkt. a-e - med mindre det er foretatt delegasjon til særskilt myndighetsnivå

ansettelse av postdoktorer, stipendiater

Som pkt. a-e - med mindre det er foretatt delegasjon til særskilt myndighetsnivå

Ansettelse i enkelte tannlegestillinger

Ansettelsesrådet for tannlegestillinger ved Odontologisk klinikk

Personalreglement for UiB

Ansettelse i tekniske og administrative stillinger

Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger

Personalreglement for UiB

Utlysing på fakultets- og instituttnivå

Fakultetsdirektør

Utlysing i sentraladministrasjonen

HR-direktør

Innstilling på fakultetsnivå

Fakultetsdirektør

Innstilling på instituttnivå

Instituttleder

Innstilling i sentraladministrasjonen

Avdelingsdirektør

Innstilling i fakultets- og stabsdirektørstillinger

HR-direktør

Ansettelse på fakultets- og instituttnivå

Ansettelsessrådet for tekniske stillinger

Ansettelsessrådet for administrative stillinger

Ansettelse i sentraladministrasjonen

Ansettelsessrådet for tekniske stillinger

Ansettelsessrådet for administrative stillinger

Midlertidige ansetttelser inntil 6 mnd Ansettelse av Universitetsdirektør

Person med budsjettsdisponeringsmyndighet Universitetsstyret

uhl. § 11-1 (1)

Ordensstraffer, suspensjon, oppsigelse og avskjed

 • vedtak

Ansettelsesgsorganet

 • klage

Universitetsstyret, eller dep.

uhl. § 11-3

Likestilling og vern mot diskriminering

HR-direktør/likestillingsrådgiver

Sidegjøremål

Ansatte som må melde/ få godkjent sidegjøremål

Avdelingsdirektør/Instituttleder

Jf. Prinsipper for sidegjøremål for ansatte ved Universitetet i Bergen, 25.10.12 og

Brev om delegasjon 04.11.02

 • Sidegjøremål som skal meldes/godkjennes skal gå tjenestevei

Innvilgning av permisjon

 1. Fødsels- og foreldrepermisjon

Person med budsjettsdisponeringsmyndighet

 1. velferdsperm.

Person med budsjettsdisponeringsmyndighet

 1. utdanningspermisjoner

Person med budsjettsdisponeringsmyndighet

 1. forskningstermin

Fakultetsstyret

Jf. Retningslinjer for tildeling av forskningstermin,

sist endret 28.04.2016

 1. permisjon uten lønn ved sykdom over 12 mnd

HR-direktør

 1. permisjoner uten lønn ved overgang til annen stilling

Fakultetsdirektør/ HR-direktør

Brev om delegasjon 04.11.02

Oppfølging av sykemeldte mv - Inkluderende arbeidsliv (IA)

Instituttleder/avdelingsdirektør

Beredskap - delansvar

HR-direktør

HR-beredskapsplan

Fastsettelse og avvikling av ferie

Instituttleder/avdelingsleder

Hovedtariffavtalen

 • Forhandlinger etter HTA

Universitetsdirektør/HR-direktør

Jf HTA pkt. 2.5

 • Overtid

Person med budsjettsdisponeringsmyndighet

 • Stedfortredetjenste

Fakultetsdirektør/HRdirektør

Jf HTA Fellesbestemmelsene § 12

 • Lønnsjustering etter inntil 12 måneders tilsetting

Fakultetsdirektør/HR-direktør

Hovedavtalen m/Tilpasningsavtale for UiB

 • Medbestemmelsesretten for hele virksomheten ved UiB

Forhandlingsutvalget

 • Medbestemmelsesrett ved fakultetene, UM, UB og Odont. klinikk

Informasjons- og drøftingsutvalg (IDU)

Lønnslån

HR-direktør

Gaver og andre fordeler

Instituttleder/ Fakultetsdirektører

Avdelingsdirektør

Jf. Regler om gaver og andre fordeler for ansatte ved UiB . 14.02.08

Oversikt over saksområder fordelt på myndighetsnivå

EIENDOMSFORVALTNING

Saksområde

Myndighetsnivå

Merknader

Salg og kjøp av fast eiendom

Universitetsstyret/Kunnskapsdepartementet (KD)

Uhl. § 12-3, ref. § 10-3 (7), jf. Eiendomsfullmakten fra KD i Tildelingsbrev 2023, jf sak nr 21/14477, og Instruks for avhending av statlig eiendom

Nytte inntekter av salg av eiendommer til kjøp, vedlikehold og bygging av andre lokaler til undervisnings- og forskningsformål ved UiB

Universitetsstyret

Tildelingsbrev fra KD for 2023, jf sak nr. 21/14477

Utleie av driftslokaler, leiligheter

Avdelingsdirektør

Uhl. § 12-3

Se også Instruks for avhending av statlig eiendom

Innleie av fast eiendom

Fullmakt til å inngå avtale om leie av lokaler

Universitetsstyret/KD

Tildelingsbrev fra KD for 2023, jf sak nr 21/14477

(Fullmakten gjelder ikke for leieprosjekt som etter sin art eller omfang klassifiseres som byggesak.) Mrk. Statsbygg skal konsulteres for avtaler med total verdi >30 mill.

 1. leieperiode > 1 år

Universitetsdirektør/avdelingsdirektør

Avdelingsdirektør har fullmakt til å signere etter godkjenning* fra Universitetsdirektør

 1. leieperiode < 1 år

Avdelingsdirektør

Fullmakten gjelder ikke for avtale om leie av lokaler med varighet utover 10 år, jf Tildelingsbrev fra KD for 2023 sak nr 21/14477 ?? FEIL??

Arealdisponering

Avdelingsdirektør

Inkl. arealbruk utover ord. åpningstid, parkeringsbest. (reserv. plasser, ford. m.v.)

Ombygging / vedlikehold

Avdelingsdirektør

Oversikt over saksområder fordelt på myndighetsnivå

PARTSFORHOLD VED SØKSMÅL

Saksområde

Myndighetsnivå

Merknader

Partsforhold ved søksmål

Uhl. § 12-2

 • Rett til å begjære påtale (og til å ta ut forliksklage)

Kunnskapsdepartementet

Universitetsstyret (i saker som gjelder misligheter i statstjenesten)

Jf strl § 79
Delegert fra KD til universitetsstyret, jf brev 29.08.94. Delegert fra universitetsstyret til universitetsdirektør, jf vedtak i sak 96/222, 26.09.96.

I Tildelingsbrev har UiB fått delegert fullmakt til å ta ut påtalebegjæring på vegne av Staten (gjelder kun saker som gjelder misligheter i statstjenesten)

Departementet delegert til styret å påtale økonomiske misligheter ved institusjonen. Styret kan delegere denne fullmakten til rektor og universitetsdirektør.

 1. enkeltvedtak

Staten v/UiB

Jf. fvl. § 2b

 1. ellers

Staten v/dept.

Uhl. § 12-1, kfr § 12-2 (3)

 • Føring av rettssaker

Universitetsdirektør.

(Staten v/KD kan gi fullmakt til UIB. UiB v/rektor kan gi fullmakt videre)

Regjeringsadvokaten

 • Inkassosaker

 • Beslutte oversendelse for videre inndriving

Økonomidirektør

Unntak: Odontologisk klinikk

 • Ettergivelse av krav

Stortingsvedtak. I mindre saker kan også Kongen og Finansdepartementet samtykke

Alle saker om ettergivelse skal sendes Finansdepartementet, Jf. Bestemmelsene pkt.5.4.4

 • Unnlate å avbryte en foreldelsesfrist

Økonomidirektør

Jf. Bestemmelsene pkt 5.4.3, og

Hovedinstruksen pkt. 4.5

 • Innrømme erstatningsansvar eller inngå forlik på inntil kr. 300 000. Saker utover denne grensen skal forelegges departementet til avgjørelse

Universitetsstyret

Delegert fra KD. Jf. Rundskriv G-83/92 § 2

Rundskriv G-03/2006

Jf Tildelingsbrev for Universitetet i Bergen

Oversikt over saksområder fordelt på myndighetsnivå

BEHANDLING AV PERSON - OG HELSEOPPLYSNINGER

Saksområde

Myndighetsnivå

Merknader

I administrative system ved UiB

Behandlingsansvarlig: Rektor, delegert til systemeier

Styringssystem for informasjonssikkerhet, Del 1, 4.1

I forskning ved UiB

Behandlingsansvarlig: Rektor, delegert til systemeier universitetsdirektør og leder for organisatoriske enheter

Forskningsansvarlig: Rektor, delegert til dekanene ved fakultetene og instituttlederne

Styringssystem for informasjonssikkerhet, Del 1, 4.1

Styringssystem for informasjonssikkerhet, Del 1, 4.2 jf. Overordnede rammer for behandling av person- opplysninger ved Universitetet i Bergen

Internkontroll - administrative system

Behandlingsansvarlig: Rektor, delegert til universitetsdirektør

Styringssystem for informasjonssikkerhet, Del 2, 5 Ledelsens årlige gjennomgang

Internkontroll i forskning

Behandlingsansvarlig/forskningsansvarlig

Overordnede rammer for behandling av personopplysninger ved Universitetet i Bergen, del 1, kap 4

Oversikt over saksområder fordelt på myndighetsnivå

IKT-SIKKERHET (Fullmakt/ansvar ligger hos systemeier og følger av IKT reglementet)

Saksområde

Myndighetsnivå

Merknader

Overordnede ansvar for IKT-sikkerheten ved UiB

Universitetsdirektør i samråd med rektor

Jf. Styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern punkt 4

Overordnet ansvar for operativ IKT-sikkerhet

IT-direktør

Jf. Styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern punkt 4

Ansvar for IKT-sikkerhet i og for det enkelte system

Systemeier, dvs. instituttleder, avdelingsdirektør

Jf. Styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern

Tilgang til UiBs IT-systemer for andre enn ansatte og og studenter

Øverste leder ved enheten og systemeier

IKT-reglement ved UiB punkt 3 a

Stenging av brukerkonto

Universitetsdirektøren

IKT-reglement ved UiB punkt 7

Isolering av personlig datamaskin

IKT-reglement ved UiB punkt 7

Oversikt over saksområder fordelt på myndighetsnivå

INTERNREVISJON

Saksområde

Myndighetsnivå

Merknader

Fastsette regler for internrevisjon for UiB

Universitetsstyret

Jf. uhl. § 9-2

Overordnede ansvar for tilsyn ved institusjonen

Styret, rektor, universitetsdirektør

Jf. uhl. §§ 9-1, 9-2, 10-1 og 10-2 og Instruks for internrevisjon

Forberede, gjennomføre og rapportere interne revisjoner

Universitetsdirektøren

Jf. Instruks for internrevisjon

Iverksette korrigerende tiltak og/eller forbedringer basert på rapporter fra interne revisjoner

Avdelingsdirektør

Jf. Instruks for internrevisjon

Påse at oppfølging av merknader og korrigerende tiltak følges opp

Universitetsdirektør

Jf. Instruks for internrevisjon

Oversikt over saksområder fordelt på myndighetsnivå

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Saksområde

Myndighetsnivå

Merknader

 • Vedta overordnede mål, strategier og handlingsplaner for HMS

 • Fører tilsyn gjennom årlig rapportering

 • Sørge for at det avsettes ressurser

Universitetsstyret

Jf. uhl. § 9-2 og Regelsamlingen Del 3. Personal og HMS.

Rektor har på styrets vegne det overordnede ansvar for og ledelse av institusjonens virksomhet og fører tilsyn med denne.

Rektor

Jf. uhl. § 10-1 og

Regelsamlingen Del 3. Personal og HMS. For sikkerhet se arbeidsmiljøloven kap. 3.

 • Etablere, utvikle og vedlikeholde det systematiske HMS-arbeidet

 • Sørge for at nødvendig opplæring og bistand til enhetene blir gitt

 • Legge fram årlige rapporter over HMS-status

 • Påse at det gjennomføres tiltak slik at Universitetsstyrets mål og myndighetenes krav for HMS-arbeidet nås.

Universitetsdirektør

Jf. uhl. § 9-1 (2), § 10-3 og Regelsamlingen Del 3. Personal og HMS.

Retningslinje for årlig gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (internkontroll) , se spesielt pkt. 6.3

3.2.2 Ansvar og oppgaver i HMS-arbeidet , se spesielt pkt. 2.3

 • Vedta HMS-mål, strategier og handlingsplaner.

 • Sørge for at nødvendige midler blir stilt til disposisjon.

 • Foreta årlig internkontroll og behandle HMS-status.

Fakultetsstyret,

Styret ved Universitetsmuseet i Bergen

Styret ved Universitetsbiblioteket

Jf. Regelsamlingen Del 1. punkt. 1.3. Regler for styringsorganene og Regelsamlingen Del 3. Personal og HMS.

3.2.2 Ansvar og oppgaver i HMS-arbeidet , se spesielt pkt. 2.4

Retningslinje for årlig gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (internkontroll)

 • Vedta HMS-mål, strategier og handlingsplaner.

 • Sørge for at nødvendige midler blir stilt til disposisjon.

 • Foreta årlig internkontroll og behandle HMS-status

 • Være et rådgivende informasjons- og kontaktorgan mellom linjeleder, alle ansatte og studenter i øvrige HMS-saker.

Instituttråd og avdelingsråd ved Universitetsmuseet i Bergen

Jf. Regelsamlingen Del 1. punkt 1.3. Regler for styringsorganene og Regelsamlingen Del 3. Personal og HMS.

3.2.2 Ansvar og oppgaver i HMS-arbeidet , se spesielt pkt. 2.5

 • Ansvar for HMS-arbeidet innenfor eget ansvarsområde.

 • Planlegge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø

Leder for enheten

Jf. Regelsamlingen Del 1. punkt 1.3. Regler for styringsorganene og Regelsamlingen Del 3. Personal og HMS.

Ajourføring av myndighetskartet

Henvendelser om myndighetskartet rettes til Universitetsdirektørens kontor v/ Sekretariat for universitetsledelsen som er ansvarlig for å holde myndighetskartet oppdatert i henhold til de lover, regler og fullmakter som til enhver tid gjelder. Fagavdelingene/De administrative avdelinger vil være ansvarlig for å melde inn til sekretariatet om endringer vedrørende sine respektive saksområder.

HR-avdelingen er ansvarlig for ajourhold av navneliste over personer med beslutningsmyndighet. Endringer meddeles skriftlig til avdelingen.

Kontaktperson i Sekretariat for universitetsledelsen er:

arne.ramslien@uib.no