Regler for Estetisk utvalg ved Universitetet i Bergen

Fastsatt av Universitetsstyret 29.4.2010.

1. Mandat

Universitetets estetiske utvalg har et overordnet ansvar for den utvendige og innvendige kunstneriske utsmykningen ved universitetet, for valg av utsmykning og det totale miljøet rundt hvert enkelt objekt og for at disse blir ivaretatt på en hensiktsmessig måte. Utvalget kan selv, innenfor sine økonomiske rammer, initiere tiltak for å ivareta sitt formål.

Utvalget skal vurdere tilbud om kunstneriske gaver og deres plassering og kan selv ta initiativ til kjøp av kunst.

Utvalget skal søke å samordne den samlede utsmykningen ved universitetet, så vidt mulig gjennom representasjon eller observatørstatus i lokale utsmykningsutvalg for nye bygg og i samhandling med KORO - Kunst i offentlige rom.

Utvalget skal føre tilsyn med vedlikehold av og sikkerheten rundt universitetets kunst og utsmykninger.

Utvalget kan ha en rådgivende funksjon ved anlegg av nye og vedlikehold av eksisterende uteanlegg og skal ha tilsyn med at universitetets lokaler og utearealer fremstår på en representativ og rydding måte for studenter, ansatte og til for byens befolkning.

Utvalget skal sørge for informasjon om og formidling av utsmykningen til universitetssamfunnet.

2. Sammensetning

Utvalget består av 8 medlemmer med personlige varamedlemmer:

4 representanter fra Universitetet i Bergen

1 representant etter forslag fra Bergen Kunsthall, Landmark/Hordaland Kunstnersenter

1 representant etter forslag fra Bergen kommune

2 studentrepresentanter oppnevnt etter forslag fra Studentparlamentet.

Utvalget oppnevnes av rektor, som også utpeker utvalgets leder

Utvalgets funksjonstid er 4 år, likevel slik at studentene oppnevnes for 1 år. Gjenoppnevning kan finne sted.

3. Administrativ bistand

Universitetsdirektøren sørger for at utvalget har en sekretær, som også tar hånd om utvalgets arkiv.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

  1. desember 2010 12:59:14

Import

Bente Krossøy

  1. mai 2010 11:11:12

Import

Bente Krossøy

  1. november 2009 12:52:41

Import

Administrator User