Regler for Universitetets forskningsutvalg

Fastsatt av Det akademiske kollegium 25.04.96, sist endret i møte i Universitetsstyret 15.2.2018

Mandat

 1. Forskningsutvalget har en sentral rolle i realiseringen av UiBs strategi og skal være et rådgivende organ for universitetsledelsen i forskningspolitiske og forskningsstrategiske spørsmål.

 2. Utvalget skal rådgi universitetsledelsen i arbeidet med å sikre best mulige vilkår for universitetsforskningen, særlig den langsiktige, grunnleggende forskningen som universitetet har et spesielt ansvar for.

 3. Utvalget skal gi universitetsledelsen råd som kan sikre økt ekstern finansiering av forskning, herunder forslag til og råd om hvordan de forskerrettede administrative støttetjenestene kan utvikles.

 4. Utvalget skal gi universitetsledelsen råd også i saker knyttet til forskerutdanning, tverrfaglig samarbeid samt institusjonelt samarbeid og partnerskap, nasjonalt og internasjonalt.

Sammensetning

Utvalget skal ha følgende sammensetning:

Medlemmer for en valgperiode (4 år)

 • prorektor (leder). Viserektor for tverrfaglig virksomhet er vara for prorektor.

 • 7 pro-/visedekaner med ansvar for forskning, én fra hvert fakultet

 • forskningsansvarlig ved Universitetsmuseet i Bergen

Andre

 • 1 midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstilling. Representanten oppnevnes av rektor for ett studieår etter forslag fra fagorganisasjonene.

 • 1 student. Representanten oppnevnes av rektor for ett studieår etter forslag fra Studentparlamentet.

Representanter for relevante områder innkalles ved behov.

Arbeidsform

Utvalget skal i sitt arbeid legge til rette for diskusjon og erfaringsutveksling med sikte på å utvikle beste praksis i de saker som er til behandling i utvalget

 • Utvalgets medlemmer kan forslå saker til behandling. Dagsorden fastsettes av prorektor.

 • Sekretariat er Forskningsadministrativ avdeling som koordinerer utvalget.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

 1. mai 2018 10:05:51

Nytt mandat

Mona Viksøy

04. september 2013 12:53:06

Redaksjonell endring

Mona Viksøy

04. september 2013 12:39:28

§ 2 Visedekaner lagt i strekpunkt 2. § 2 punkt 2 viserektor for utdanning fast obeservatør. § 3 oppdatert navn på avdelingen

Mona Viksøy

15. desember 2010 12:57:26

Import

Bente Krossøy

07. juni 2010 15:15:30

Import

Bente Krossøy

 1. mai 2010 10:17:54

Import

Bente Krossøy

16. november 2009 12:50:17

Import

Administrator User