Vedtekter for Råd for samfunnskontakt ved Universitetet i Bergen

Vedtatt i møte i universitetsstyret 29.09.11

§ 1 Formål og avgrensning

Råd for samfunnskontakt (RSK) ved Universitetet i Bergen skal gi råd til universitetet om forholdet til omverdenen. Rådets virksomhet bygger på forutsetningene om universitetets institusjonelle autonomi og de universitetsansattes akademiske frihet. Rådet kan ikke fatte vedtak som er bindende for universitetsstyret eller andre besluttende organer ved universitetet. RSK skal bidra til å utvikle og styrke universitetets forhold til omverdenen. Rådet skal drøfte og synliggjøre universitetets betydning for samfunns-, nærings- og kulturlivet i regionen, samt gi råd om hvordan universitetets ressursgrunnlag og handlingsrom kan sikres.

§ 2 Mandat

Rådet skal bidra til utviklingen og forvaltningen av universitetets samfunnskontrakt, ved å

  • bidra til å utvikle gjensidig forståelse for universitetets og samarbeidspartnernes forskjellige roller og oppgaver

  • bidra til å synliggjøre den samfunnsmessige verdien av universitetets forskning, forskerutdanning og utdanning i et langsiktig perspektiv

  • drøfte utviklingen av universitetets ordinære utdanningsvirksomhet, samt etter- og videreutdanning og bruk av praksisplasser med langsiktige perspektiver på samfunnets kompetansebehov

  • drøfte utviklingen av langsiktige samarbeidsrelasjoner mellom universitetet og samfunns-, nærings- og kulturlivet

§3 Rådets sammensetning og medlemmer

Rådet oppnevnes av universitetsstyret eller av universitetsledelsen på fullmakt for tre år av gangen (studentmedlemmer for ett år) og har følgende sammensetning:

Rektor (leder)

Ett medlem oppnevnt etter forslag fra NHO i Hordaland

Ett medlem oppnevnt etter forslag fra LO i Hordaland

To medlemmer oppnevnt etter forslag fra Studentparlamentet

Ett medlem fra næringslivet

Ett medlem fra kulturlivet

Ett medlem fra frivillige organisasjoner

Ett medlem fra offentlig forvaltning

Rådets medlemmer betraktes som kontaktpersoner i forholdet mellom universitetet og samfunnet.

§4 Arbeidsform

Rådet har minst to møter i året.

Universitetsdirektøren er sekretær for rådet.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

  1. oktober 2011 13:07:11

Nytt råd

Bente Krossøy

  1. oktober 2011 12:50:52

Nytt råd

Bente Krossøy