Mandat for språkpolitisk utvalg ved Universitetet i Bergen

Vedtatt av universitetsstyret 31.10.2019

Universitetet i Bergen (UiB) er en kunnskaps- og kulturbærende institusjon og den faglige virksomhet er vesentlig for demokrati og samfunnsutvikling. De språkpolitiske retningslinjene skal bidra til å gjennomføre UiBs strategi og styrke lærestedets profil som et forskningsintensivt breddeuniversitet med høy internasjonal faglig kvalitet.

Universitetet skal ha en tydelig språkpolitikk og framstå som et språklig forbilde for norsk utdanning, kultur- og samfunnsliv. Norsk er hovedspråket. Det betyr at undervisningsspråket, administrasjonsspråket og det daglige arbeidsspråket i all hovedsak er norsk. Prinsippet om klarspråk ligger til grunn for språkbruken ved UiB.

Universitetet er også et internasjonalt akademisk møtepunkt der publiseringen og formidlingen skjer på engelsk. Det betyr at universitetet har en parallellspråklig praksis der engelsk er det mest brukte fremmedspråket, men også andre fremmedspråk blir brukt.

Universitetets ansatte deltar i internasjonal forskning, men har også i sin faglige virksomhet en betydelig rolle i å utvikle og ivareta det norske språket. Å utvikle og formidle norsk fagspråk og terminologi er en viktig del av UiBs samfunnsoppdrag.

Språklig likestilling og toleranse er et sentralt prinsipp ved UiB. Nynorsk skal ha en fremtredende plass i virksomheten. UiB har et særlig ansvar for at nynorsk skal være et viktig språk i norsk høyere utdanning. De mange nynorskbrukerne ved UiB er en stor ressurs for nynorsk språk og har stor betydning for norsk språkutvikling.

Språkpolitisk utvalg ved UiB skal

  • være universitets rådgivende utvalg for språkpolitikk og fremme bevissthet om språkpolitiske spørsmål

  • ha oversikt over og gi råd om universitetets rolle og plikter for å fremme norsk språk og språkutvikling

  • arbeide for at de språkpolitiske retningslinjene ved UiB blir gjennomført

  • foreslå tiltak som kan bidra til å styrke kvaliteten på språkpraksis og videreutvikle lærestedets språkpolitikk

Språkpolitisk utvalg oppnevnes av rektor for tre år av gangen og består av inntil ni medlemmer. Utvalget skal være bredt sammensatt og ha god faglig bredde. Studentene skal være representert. Det språkpolitiske utvalget skal ha et sekretariat.

Utvalget skal gi årlig rapport om UiB språkpolitiske virksomhet. Utvalget rapporterer til universitetsledelsen.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

  1. mai 2020 10:18:47

Nytt utvalg

Mona Viksøy

  1. mai 2020 10:03:23

Nytt utvalg

Mona Viksøy