Likestillingskomiteen ved UiB

Vedtatt av Det akademiske kollegium 23.3.1984, sist endret av Universitetsstyret i møte 29.10.2009.

§1. Oppnevnelse, formål

Likestillingskomiteen oppnevnes av Universitetsstyret og er underlagt dette. Komiteens formål er å fremme reell likestilling ved Universitetet i Bergen uavhengig av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk, religion og livssyn, politisk syn, organisasjonstilknytning, seksuell orientering, funksjonsevne, alder og andre forhold.

§2. Komiteens mandat

 • Komiteen skal særlig henlede Universitetsstyrets og administrasjonens oppmerksomhet på forhold som kan lede til brudd på på lovene som regulerer forhold nevnt i § 1. Komiteen kan selv ta initiativ for å forhindre at lovene blir overtrådt i enkeltsaker.

 • Komiteen skal forslå tiltak til å fremme likestilling og ta initiativ til utredninger om slike tiltak. Den skal bistå Universitetsstyret i saker som angår likestilling og som er forelagt universitetet til uttalelse.

 • Komiteen skal gjennom opplysningsarbeid arbeide for å øke forståelsen for likestilling innenfor universitetet.

 • Likestillingskomiteen skal holde seg orientert om praksis innenfor universitetene og særlig ved Universitetet i Bergen vedrørende iverksettelsen av tiltak til fremme av likestilling. Den skal bistå universitetsadministrasjonen ved utarbeidele av planer for likestilling og kan motta henvendelser fra og gi råd til personer, grupper eller instanser innenfor universitetet i likestillingsspørsmål.

 • Komiteen har rett til å gjøre seg kjent med alle dokumenter og kan uttale seg om likestillingsaspekter i tilsettingssaker.

 • Komiteen kan uttale seg om studieplanendringer og opprettelse av nye fag hvor likestillingsspørsmål kan komme inn.

§3. Sammensetning

Likestillingskomiteen består av 11 medlemmer og er sammensatt som følger:

Fakultetene, UB og Universitetsmuseet

6 medlemmer (4 vara)

Forskerforbundet, Akademikerne, NTL og Parat

2 medlemmer (1 vara)

Ansatte gruppe B

1 medlem (1 vara)

Studentene

2 medlemmer (2 vara)

De ulike enhetene og organisasjonene kan komme med forslag til to kandidater (en mann og en kvinne) hver. Ved oppnevning bør det påses at komiteen får representanter både fra gruppe A og gruppe C.

Oppnevningen følger Universitetsstyrets funksjonstid, likevel slik at studentrepresentantene og representanten for gruppe B oppnevnes for ett år. Gjenoppnevning kan finne sted.

Likestillingskomiteen skal ha en leder og en nestleder, som velges av og blant komiteens medlemmer for en periode på 1 år. Gjenvalg kan finne sted.

Universitetsdirektøren skal stille den nødvendige sekretærassistanse til rådighet for komiteen.

§4. Komiteens adgang til dokumenter, møter o.l.

Likestillingskomiteen skal ved sekretæren gjøres kjent med møteinnkalling og referater fra Universitetsstyret, fakultetsstyrene og eventuelle arbeidsutvalg.

§5. Møter

Lederen kaller inn til møter med 1 ukes varsel. Det skal kalles inn til møte når en tredjedel av komiteens medlemmer krever det. Representanter som er forhindret fra å møte skal gi beskjed om dette så snart som mulig, slik at vararepresentanter kan innkalles.

§6. Beslutningsdyktighet, protokoll

For at komiteen eller arbeidsutvalget skal være vedtaksført, må minst halvparten av medlemmene være til stede. Det skal føres protokoll over komiteens forhandlinger. Protokollen skal inneholde komiteens vedtak. Protokollene gjøres kjent for Universitetsstyret. Komiteen skal avgi årlige rapporter til Universitetsstyret om sin virksomhet.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

 1. juni 2014 15:14:01

Redaksjonelle endringer

Mona Viksøy

 1. september 2013 17:52:19

Redaksjonelle endringer

Mona Viksøy

 1. april 2011 09:16:55

Import

Bente Krossøy

 1. desember 2010 12:58:25

Import

Bente Krossøy

 1. mai 2010 10:14:16

Import

Bente Krossøy

 1. november 2009 12:48:37

Import

Administrator User