Regler for Læringsmiljøutvalget

Fastsatt av Universitetsstyret i møte 24.9.2009, sist endret 27.10.2022

§ 1 Mandat

1. Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Bergen sorterer direkte under Universitetsstyret og skal bidra til at læringsmiljøet for studentene blir tilrettelagt på best mulig måte, jf. bestemmelsene om læringsmiljø i lov om universiteter og høyskoler § 4-3.

  1. Med læringsmiljø forstås

  • Fysisk læringsmiljø: Bygninger og omgivelser - universell utforming

  • Psykososialt læringsmiljø: De mellommenneskelige forhold - trivsel og samhandling

  • Organisatorisk læringsmiljø: System for tilbakemelding og medvirkning

  • kvalitetssystem

  • Pedagogisk læringsmiljø: Form, innhold og rammer for den pedagogiske aktiviteten som påvirker studentenes læring.

  • Digitalt læringsmiljø: Grensegangen mellom læringsprosesser, pedagogikk og teknologi, herunder universell utforming.

I tillegg omfattes alle andre forhold som angår studentenes sikkerhet samt de samlede fysiske, psykiske, sosiale og velferdsmessige forhold som ligger innenfor institusjonens kontrollsfære. Læringsmiljøutvalget skal se til at den enkeltes studiesituasjon blir tilrettelagt på best mulig måte.

LMU skal holdes orientert om og selv kunne ta initiativ til innsamling av relevante data som angår studentenes sikkerhet, samt de samlede fysiske, psykiske, sosiale og velferdsmessige forhold som ligger innenfor institusjonens kontrollsfære, for på denne måten å se til at den enkeltes studiesituasjon blir tilrettelagt på best mulig måte. Det skal legges vekt på at LMU blir informert tidlig i pågående prosesser, og avdelingene og fakultetene skal aktivt søke LMUs syn og medvirkning. LMU kan også selv ta initiativ til innsamling av relevante data som angår lærings-miljøet, i tillegg til at de enkelte deler av virksomheten, enkeltstudenter, ansatte og Sammen Studentsamskipnaden på Vestlandet kan be om å få tatt slike saker opp i LMU.

3. LMU skal i henhold til lovens § 4-3 holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet, og LMU kan gi uttalelser om slike forhold til styret. Fagmiljøene har plikt til å innrapportere eventuelle klager på læringsmiljøet til fakultetet, og fakultetene skal hvert semester sende en kortfattet rapport til LMU om slike klager. LMU skal likeså gjøres kjent med eventuelle pålegg og enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer med hensyn til institusjonens læringsmiljø.

4. For å oppfylle målsetningene i punkt 2 og 3, skal LMU utarbeide et formålstjenlig rapporteringssystem som sikrer jevnlig rapportering fra alle instanser og aktører ved institusjonen som utfører arbeid som er av betydning for det helhetlige læringsmiljøet. Rapporteringen skal danne grunnlag for en systematisering av LMUs arbeid som kan inngå i UiBs kvalitetssikringssystem.

5. LMU skal årlig rapportere om sitt arbeid til Universitetsstyret. I rapporten kan det inngå en handlingsplan som viser utvalgets forslag til tiltak for bedring av læringsmiljøet ved institusjonen. LMU kan, ut i fra den myndighet og ressurser som Universitetsstyret delegerer til utvalget, selv iverksette tiltak i handlingsplanen.

6. LMU skal være høringsinstans i saker som angår det helhetlige læringsmiljøet ved institusjonen. De aktuelle avdelinger skal legge til rette for at slike høringer kan finne sted.

7. For å sikre et fullt forsvarlig læringsmiljø ved Universitetet i Bergen, skal LMU ha en løpende dialog med Universitetets utdanningsutvalg, og eventuelle spørsmål om overlappende ansvar for enkeltsaker avgjøres av de to utvalgene i fellesskap.

8. LMU skal ha eit spesielt ansvar for studentar med funksjonsnedsetjing og universell utforming ved UiB.

§ 2 Utvalgets oppnevning og sammensetning

Læringsmiljøutvalget oppnevnes for fire år av gangen, likevel slik at studentrepresentantene oppnevnes for ett år (kalenderåret). Utvalget har følgende sammensetning:

Viserektor for utdanning
Avdelingsdirektør, Studieavdelingen
Avdelingsdirektør, Eiendomsavdelingen
Avdelingsdiretkør, IT-avdelingen
Avdelingsdirektør, Kommunikasjonsavdelingen
1 dekan
1 ansatt med kompetanse på studenter med funksjonsnedsettelse sine rettigheter og behov for tilrettelegging ved UiB
7 studenter

Utvalget oppnevnes av rektor. Det skal oppnevnes personlige varamedlemmer for de ansattes representanter. For studentrepresentanter oppnevnes like mange varamedlemmer som faste medlemmer. Studentrepresentantene og deres varamedlemmer oppnevnes etter innstilling fra Studentparlamentet.

Utvalget velger etter lovens § 4-3 hvert år leder vekselvis blant de tilsattes og studentenes representanter.

Utvalget velger årlig en nestleder. Nestlederposisjonen i utvalget tilfaller den gruppen som ikke har lederrollen.

Leder for Rådet for funksjonshemmede studenter og Sammen Studentsamskipnaden på Vestlandet har fast observatørstatus i utvalget. Utvalget kan selv oppnevne andre faste observatører til utvalget, og kan kalle inn observatører til enkeltsaker.

§ 3 Administrasjon

Studieadministrativ avdeling er sekretariat for utvalget, og skal, etter samråd med utvalgets leder, forberede og gi tilråding i de saker som legges fram for utvalget.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

24.11.2022

§ 2, utvalget utvidet med 2 medlemmer

Mona Viksøy

26. november 2019 14:55:16

§ 1, definisjon av læringsmiljø lagt til; § 2 utvidelse av gruppen; SiB skiftet navn til Sammen Samskipnaden på Vestlandet. 16.09.19: Korrigert regel om personlige varamedlemmer i § 2.

Per Gunnar Hillesøy

26. november 2019 14:44:09

§ 1, definisjon av læringsmiljø lagt til; § 2 utvidelse av gruppen; SiB skiftet navn til Sammen Samskipnaden på Vestlandet. 16.09.19: Korrigert regel om personlige varamedlemmer i § 2.

Per Gunnar Hillesøy

16. september 2019 13:11:16

§ 1, definisjon av læringsmiljø lagt til; § 2 utvidelse av gruppen; SiB skiftet navn til Sammen Samskipnaden på Vestlandet. 16.09.19: Korrigert regel om personlige varamedlemmer i § 2.

Per Gunnar Hillesøy

30. august 2017 13:44:25

§ 1, definisjon av læringsmiljø lagt til; § 2 utvidelse av gruppen; SiB skiftet navn til Sammen Samskipnaden på Vestlandet

Mona Viksøy

30. november 2015 15:29:05

§2 Lagt til valg av nestleder

Ingvild Nilssen

30. november 2015 13:54:37

§2 Lagt til valg av nestleder

Ingvild Nilssen

28. august 2013 10:30:40

Sammensetning oppdatert iht. vedtak 25.10.2012 - Det skal også være en representant for de tilsatte

Mona Viksøy

16. august 2013 11:26:26

Import

Mona Viksøy

15. desember 2010 12:56:44

Import

Bente Krossøy

07. juni 2010 15:29:36

Import

Bente Krossøy