Retningslinjer for behandling av sensurklager ved UiB

Retningslinjene har som hovedmål å gi en oversikt over fristene for behandling av sensurklager ved Universitetet i Bergen.

1. Klagerett

Vedtak om sensur er enkeltvedtak. Retten til å klage på enkeltvedtak går fram av Forvaltningslovens § 28. Studentens rett til å klage på sensurvedtak i går også fram av Universitets- og høgskolelovens § 5-3. Bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksisopplæring eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages. Forprøver kan bare påklages når prøven ikke er bestått. (Universitets- og høyskoleloven § 5-3 nr 5.) Ved kunngjøring av sensur skal studentene informeres om klageadgang, klagefrist, klageinstans og nærmere fremgangsmåte ved klage (Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen § 7.4 (3-5) ). Ved fremsatt klage har studenten rett til ny sensur. ”Ny sensurering” innebærer en ny vurdering av besvarelsen på fritt grunnlag av minst to nye sensorer, hvorav minst én ekstern. Den påklagde karakteren, eksamenskandidatens begrunnelse for klagen eller eventuell skriftlig begrunnelse for den påklagde karakteren skal ikke gjøres kjent for klagesensorene.

2. Klagefrist

Studenten har frist på tre uker å fremsette sensurklage, jfr. Universitets- og høyskoleloven § 5-3 nr 4. Sensurvedtak ved UiB offentliggjøres normalt elektronisk. Klagefristen løper fra sensurvedtaket (karakteren) gjøres tilgjengelig i Studentweb. Dersom sensuren kunngjøres tidligere enn det studentene har fått opplyst, løper klagefristen fra den datoen studentene har fått opplyst. Dersom sensuren kunngjøres senere enn det studentene har fått opplyst, løper klagefristen fra den faktiske kunngjøringsdatoen.

a. Lengre klagefrist som følge av begrunnelse

Hvis studenten ber om begrunnelse for sensurvedtaket, løper fristen fra studenten har mottatt begrunnelsen. Studenten kan be om begrunnelse innen en uke etter at sensuren er gjort tilgjengelig i Studentweb. Begrunnelsen for sensurvedtaket skal normalt være gitt innen to uker etter at studenten har bedt om begrunnelse. · Begrunnelse gis skriftlig eller muntlig etter sensors valg.

b. Lengre klagefrist som følge av formell klage på vurderingen

Hvis studenten har levert en formell klage på eksamen eller prøve eller på sensureringen, løper fristen for sensurklage fra den formelle klagen er endelig avgjort (Universitets- og høyskoleloven § 5-3 nr 4).

3. Klagebehandlingen

Klagen skal behandles uten ugrunnet opphold og normalt innen en måned. Dersom sensurklagen ikke kan behandles innen en måned, skal det sendes ut et foreløpig svar der det gjøres rede for årsaken til at klagen ikke kan behandles tidligere, og dersom det er mulig, angis når man regner med at klagesensuren vil foreligge. For enkelte emner kan det fastsettes en lengre klagesensurfrist, hvis dette begrunnes særskilt. For å sikre at sensurklager behandles så raskt som mulig bør det for store emner der det erfaringsmessig er mange klager, nedsettes en klagekommisjon før fristen for ny sensur begynner å løpe. Ny sensur etter sensurklage, kan ikke påklages (Universitets- og høyskoleloven § 5-3 nr 6)

4. Fastsetting av frist for klagesensur

Av hensyn til klarhet og forutsigbarhet i saksbehandlingen fastsettes følgende standard for beregning av fristen for ordinær klagesensur for enkeltemner ved UiB: Klagesensurfristen begynner å løpe fire uker etter at opprinnelig sensur ble kunngjort (én uke begrunnelse og tre uker klagefrist). Med utgangspunkt i denne datoen fastsetter hvert emne en realistisk frist som representerer klagebehandling uten ugrunnet opphold. Dersom denne fristen er mer enn en måned etter at klagesensurfristen begynte å løpe, må det overskytende begrunnes særskilt. · Datoen for kunngjøringen av klagesensur gjøres kjent for studentene. Som hovedregel skal alle studenter som leverer en sensurklage innen fristen (se punkt 2), få klagevedtaket innen en måned etter klagesensurfristen begynner å løpe. Der denne fristen ikke overholdes, sendes foreløpig svar, se punkt 3. Studenter som leverer sensurklagen senere enn fire uker etter at sensuren er kunngjort, forutsatt at de har en lengre, lovlig frist, må regne med lengre saksbehandlingstid. Disse skal likevel informeres om når svar på klagen kan forventes.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

21. februar 2019 12:49:25

Siste setning pkt 1 endret, blind klagesensur. Siste setning i punkt 2 fjernet; gjelder ikke lenger etter siste forskriftsendring.

Per Gunnar Hillesøy

08. september 2016 15:01:27

Siste setning pkt 1 endret, blind klagesensur

Mona Viksøy

01. mars 2013 14:48:07

oppdatert henvisninger til ny forskrift

Siglinde Marguerite Svare

31. januar 2011 14:56:29

Lagt inn fra gammel regelsamling

Siglinde Marguerite Svare

21. januar 2011 10:06:06

Lagt inn fra gammel regelsamling

Siglinde Marguerite Svare

21. januar 2011 09:55:35

Nytt

Siglinde Marguerite Svare