Alminnelige retningslinjer for sensorveiledning ved Universitetet i Bergen

Vedtatt av Utdanningsutvalget i møte 13.11.2015. I kraft fra studieåret 2016/2017.

 1. Utdanningsutvalgets vedtak.

 1. Det skal utarbeides sensorveiledninger for all vurdering, jf. kapittel 6 i grads- og studieforskriften, jf. også §7.3.1 (5).

 2. Sensorveiledninger skal bidra til å sikre at institusjonens plikt til faglig forsvarlig og upartisk prøving, samt til å sikre det faglige nivået ved studiet, jf. universitets- og høyskolelovens § 3-9 (1), blir oppfylt. De skal i størst mulig grad utformes slik at de støtter opp om andre kvalitetssikringstiltak (nivåkontroll e.a.).

 3. Sensorveiledninger kan utformes for hver eksamen/vurdering, eller på andre måter. Fakultetet velger hvilken form for sensorveiledninger som skal brukes, og gir utfyllende retningslinjer.

 1. Anbefalte retningslinjer for sensorveiledning til bruk for den enkelte eksamensoppgave

Av hensyn til god og grundig sensurering, og med tanke på sensorer som ikke selv har undervist i emnene, samt sikring av konsistent sensur ved eventuell klage, er det viktig å utarbeide gode sensorveiledninger til eksamensoppgavene. Sensorveiledning utarbeides av emneansvarlig(e).

Følgende punkter bør være med for skole- og hjemmeeksamener med oppgitte spørsmål:

- læringsutbytte
- pensum
- undervisning
- forventninger til besvarelser

Nærmere veiledning:

• Ta med læringsutbyttet for emnet. Det er dette studentene skal vurderes i forhold til. Punktene for læringsutbytte står i emnebeskrivelsen som finnes online:
[Sett inn relevante lenker]
 • Oppgi relevante pensumdeler for hvert av eksamensspørsmålene (mest relevante artikler, bøker, osv.).

 • For hvert eksamensspørsmål: Forklar gjerne hva som har vært vektlagt i undervisningen, hvordan tema er behandlet på forelesninger, om det er tatt opp i seminarer, obligatoriske eller andre oppgaver, o.l.

 • For hvert eksamensspørsmål: minstekrav, gjennomsnittlig besvarelse, god besvarelse. Det bør beskrives hva som kan forventes av en gjennomsnittlig besvarelse, men også hva gode besvarelser kan tenkes å legge vekt på. Altså punkter som differensierer besvarelsene.

Sensorveiledninger skal etter UiBs grads- og studieforskrift være tilgjengelig for studentene (og andre) etter at sensur har falt.

Andre vedlegg

Sensorveiledninger skal følges av (studieadministrasjonen sørger for dette):

 • Oppgavesett

 • Emnebeskrivelse

 • Studiehefte (med pensumliste) og seminarhefte (der det finnes)

 • Forklaring av karakterskala, nasjonalt fagråds generelle beskrivelser/krav

Dato

Kommentar

Lagt inn av

09. februar 2016 10:53:48

Ny side. Vedtatt av Utdanningsutvalget i møte 13.11.2015. I kraft fra studieåret 2016/2017.

Ingvild Nilssen

09. februar 2016 10:40:37

Ny side. Vedtatt av Utdanningsutvalget i møte 13.11.2015. I kraft fra studieåret 2016/2017.

Ingvild Nilssen