Innsynsforbud i og klausulering av mastergrads- og doktorgradsoppgaver ved Universitetet i Bergen

1. Innledning

Reglene her gjelder for mastergrads- og doktorgradsarbeider som leveres til bedømmelse ved Universitetet i Bergen. De skal i størst mulig grad innarbeides også i avtaler eller regler som fastsettes i forbindelse med fellesgrader (Joint degrees/Double degrees) som Universitetet i Bergen deltar i.
Innsynsforbud i eller klausulering av mastergrads- og doktorgradsarbeider som leveres til bedømmelse ved Universitetet i Bergen, skal i størst mulig grad unngås. Det er veilederens og grunnenhetens ansvar, i samråd med søkere og/eller kandidater, å søke å begrense behovet for innsynsforbud.

2. Innsynsforbud grunnet lovpålagt eller avtalt taushetsplikt

Mastergrads- og doktorgradssarbeider som inneholder opplysninger som er undergitt lovbestemt taushetsplikt (jf. forvaltningsloven §13) skal underlegges innsynsforbud . Dette gjelder blant annet der oppgaven inneholder:

  1. opplysninger om noens personlige forhold

  2. opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.

  3. opplysninger undergitt taushetsplikt som forskeren får fra et forvaltningsorgan,

  4. opplysninger som er mottatt fra private under taushetsløfte i forbindelse med forskningsarbeidet, og

  5. opplysninger som gjelder personer som står i et avhengighetsforhold til den instans (skole, sykehus, anstalt, bedrift, offentlig myndighet m.m.) som har formidlet deres kontakt med forskeren.

Mastergrads- og doktorgradsarbeider som er underlagt innsynsforbud fordi de inneholder opplysninger som nevnt her eller i lov eller forskrift, kan heller ikke lånes ut.

3. Klausulering (utlånsforbud) av andre grunner enn lovpålagt taushetsplikt

Mastergrads- eller doktogradsarbeider som ikke inneholder opplysninger undergitt lovbestemt taushetsplikt kan normalt ikke klausuleres. Etter søknad til fakultetet kan det likevel gis tillatelse til klausulering, for maksimalt fem år.
Slik klausulering kan benyttes for eksempel hvis studenten/kandidaten ønsker å arbeide videre med stoffet med sikte på en doktorgrad eller annen utgivelse, eller av særlige grunner ellers. Ved søknaden må den ønskede varigheten angis, og søknaden må begrunnes.
Oppbevaring av klausulerte oppgaver
Klausulerte oppgaver oppbevares i universitetsbibliotekets arkiv. Den som etterspør oppgaver med opplysninger undergitt lovbestemt taushetsplikt har selv ansvar for å innhente nødvendige fullmakter.

Vedtatt av Universitetsstyret 15.09.05

Dato

Kommentar

Lagt inn av

  1. januar 2011 14:56:56

1

Siglinde Marguerite Svare

  1. april 2010 09:05:18

1

Christian Hemmestad Bjerke