Regler for bruk av vrimle- og fellesarealer på Studentsenteret

”Regler for bruk av universitetets eiendommer til informasjonsspredning”, godkjent 06.08.2007, sist endret 01.12.2021, gjelder for studentsenteret. I tillegg gjelder følgende regler som supplement eller presisering for vrimle- og fellesarealer inne i bygget og på utendørsarealer knyttet til bygget:

1. Plakater og oppslag

 • Godkjente studentorganisasjoner kan henge opp plakater og oppslag på tilviste steder uten søknad. Som godkjente studentorganisasjoner regnes studentorganisasjoner registrert hos Kulturstyret.

 • Andre studentorganisasjoner kan søke studentdemokratiets organisasjonskonsulent om å få henge opp plakater.

 • Plakater og oppslag om salg av brukte bøker, boligformidling og lignende kan også henges opp på tilvist sted uten søknad.

 • Plakater skal være studie- eller velferdsrelatert. Reklame og kommersielle oppslag er ikke tillatt. Plakater av spesiell kulturell interesse, som konserter, teaterforestillinger etc., er likevel tillatt.

 • Plakater som kunngjør arrangementer, frister etc. skal fjernes av ansvarlig organisasjon, umiddelbart etter fristens utløp.

 • I semesterferiene skal alle plakater og oppslag fjernes av organisasjonskonsulentene.

2. Stands, aviser og annet informasjonsmateriell

 • Godkjente studentorganisasjoner kan etter søknad få lov å ha stand eller andre informasjonstiltak. Søknad sendes organisasjonskonsulenten.

 • Andre studentorganisasjoner kan etter konkret vurdering gis tillatelse.

 • Organisasjonskonsulenten skal anvise plass. Organisasjonskonsulenten har ansvar for å påse at stands m.m. blir fjernet av de ansvarlige.

 • Standbukker og materiell skal ikke bli stående uten tilsyn. Skjer dette vil det bli ryddet bort og ev. kastet, og organisasjonen kan bli nektet å ha stand ved senere anledning.

 • Standbukker og materiell skal bl.a. av hensyn til renhold ryddes vekk hver kveld av de ansvarlige for standen og materiellet, selv om aksjonen pågår over flere dager.

 • Kommersielle aktører har ikke anledning til å ha stand for å drive salg, reklame eller informasjon i henhold til UiBs Regler for bruk av universitetets eiendommer til informasjonsspredning og profilering Sammens avdelinger kan bare tillate ekstern profilering innenfor de arealer som de disponerer eksklusivt.

 • Ingen stand skal plasseres slik at den hindrer fri ferdsel eller den øvrig aktivitet og virksomhet i bygget. Rømningsveier skal ikke blokkeres.

 • Utlegging av aviser og tidsskrift for studenter skal være godkjent av organisasjonskonsulenten og skal legges i stativ beregnet til dette. Utgiver skal sørge for å fjerne gamle utgaver når nye plassers ut.

 • Aviser og tidskrift som ikke er godkjent blir fjernet for utgivers regning.

 • Annet studie- eller velferdsrelatert informasjonsmateriell skal plassers på tilviste steder etter organisasjonskonsulentens godkjenning.

3. Generelt

 • Bruk av bord og stoler som hindrer den frie ferdsel i vrimleareal og fellesareal er ikke tillatt. Bord og stoler skal ikke flyttes fra kantinen eller hentes andre steder for utplassering i fellesarealer.

 • Bruk av høyttalere, megafoner, musikkinstrumenter og lignende skal i hvert tilfelle godkjennes av organisasjonskonsulenten, etter avklaring med berørte parter. Annen virksomhet eller aktivitet i vrimleareal og fellesareal som medfører støy skal unngås.

 • Avfall i forbindelse med stand og lignende skal plasseres i bossrom. Den som har fått tillatelsen har ansvar for dette. Organisasjonskonsulenten ordner med tilgang til bossrom. Organisasjonskonsulenten har ansvar for å organisere nødvendig opprydding i tilfeller der den ansvarlige etter disse regler ikke oppfyller sine plikter. Eventuelle kostnader skal betales av utstiller.

 • Organisasjonskonsulenten skal sammen med brannvernleder ha ansvaret for å etablere rutiner for regelmessig oppfølging for å se til at brannsikkerheten blir ivaretatt.

 • Når organisasjonskonsulenten ikke er til stede er det idretssjefen som har ansvaret.

 • Studentsenteret skal ha et husstyre som består av representanter fra byggets brukermiljøer og fra Eiendomsavdelingen. Husstyret skal som en del av sine oppgaver også ha ansvar for at disse regler overholdes. Det skal gjennomføres et årlig møte for bygget (januar): EIA (Renhold, Sikkerhet, Areal). Sammen og Organisasjonskonsulent.

 • Disse reglene kan revideres ved behov.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

 1. ferbruar 2022

Revisjon av regler

Mona Viksøy

 1. juni 2012

Overskrift nytt format

Agnethe Erstad Larsen