Retningslinjer for internhusleie ved UiB

Godkjent av Universitetsstyret 29.4.2010.

Ny ordning for internhusleie ved Universitetet i Bergen innført fra 1. juli 2010.

Internhusleieordninge praktiseres etter følgende prinsipper:

Leieavtaler

 • Det inngås leieavtaler mellom Eiendomsavdelingen (EIA) og fakulteter, Bergen Museum, Universitetsbiblioteket og administrative avdelinger

 • Eiendomsavdelingen skal gis melding om endret arealbruk, melding sendes elektronisk ved bruk av skjema på hjemmesidene

 • Fastsettelse av husleie, drifts- og felleskostnader skjer årlig i budsjettet for universitetet og som vedtas av Universitetsstyret.

Oppsigelse av arealer

 • Fakulteter, Universitetsbiblioteket, Bergen Museum og administrative avdelinger kan si opp arealer på minimum 100 kvm

 • Arealet må være samlet og egnet for utleie for andre

 • Oppsigelsesfrist er 6 måneder, men kan reduseres hvis det inngås avtale med ny leietaker. Etter oppsigelsesfristens utløp, vil enheten få tilsvarende reduksjon av husleie

 • Oppsigelsen skjer til EIA, etter utarbeidet skjema

Fremleie

 • Leietakerne kan fremleie deler av arealene de disponerer

 • Det meldes fra om ønske om fremleie av arealer på eget skjema

 • Hvis fremleie godkjennes, vil enhetene få inntektene knyttet til leieforholdet.

 • Dersom den det fremleies til er en annen juridisk enhet enn UiB, kreves egen samarbeidsavtale mellom partene. Fremleieavtalen utformes av EIA i slike tilfeller

 • Det er ikke mulig å fremleie på kommersiell basis.

 • Kostnadene for fremleier skal i utgangspunktet være lik husleien som leier betaler.

Drifts- og felleskostnader

 • Driftskostnadene som leier betaler, omfatter løpende driftskostnader, renhold, energi, vann og avløp, avfallshåndtering, vakthold og sikring og utendørs arbeid i 2010.

 • Fra 2011 faktureres energikostnader separat, basert på faktiske energikostnader for hvert bygg. Kostnadene faktureres a konto sammen med husleie og avregnes årlig.

 • Felleskostnader som leier betaler, omfatter skatter og offentlige avgifter, forsikringer og administrative kostnader. Kostnadene faktureres sammen med husleie.

Studentarealer

 • Arealer fakultetene bruker til studentorganisasjoner, belastes med 50% av kvadratmeterpris for andre arealer.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

 1. februar 2011 18:28:25

overskrifter endret format

Agnethe Erstad Larsen