Regler for bruk av lokaler utenom ordinær brukstid

Regler for bruk av lokaler utenom ordinær brukstid

Sak i Universitetsstyret vedr. arealer til studentsosiale formål 09.06.05.
Godkjent av Universitetsdirektøren 2007.

Fra 01.03.2007 gjelder nytt regelverk ved all bruk av universitetets lokaler til sosiale/faglige samlinger, festarrangement og lignende etter ordinær brukstid.

1. Formål

Av hensyn til blant annet brann- og bygningssikkerhet og renholdsrutiner skal Eiendomsavdelingen alltid være informert om alle faglig-sosiale arrangement og festarrangement som foregår etter kl 2000. Det skal sendes melding om all slik bruk som foregår etter kl 2000. For bruk av betjente kantiner skal det sendes søknad.

2. Forankring

Utgangspunktet er at universitetet ønsker å legge forholdene til rette for og ser det som positivt at lokalene blir brukt til faglige- / sosiale aktiviteter. Samtidig er det viktig at hensynet til sikkerhet ivaretas, både brannsikkerhet og sikkerhet generelt. Dette, i tillegg til at all skjenking og øvrig bruk skal foregå i lovlige former, skal være det overordnede.

3. Ansvar

Arrangøren er forpliktet til å sette seg inn i og påse at reglene følges. Ved all bruk skal det pekes ut personer som skal stå ansvarlige og representere de som bruker lokalet. ved bruk av interne lokaler til studentarrangement skal instituttet også godkjenne bruken og dessuten oppnevne èn ansatt som skal være instituttets ansvarlige kontaktpersonfor arrangementet.

4. Omfang

Det er satt opp tre forskjellige kategorier regler:

  • Regelverk for klubblokaler for studenter (meldeplikt)

  • Regelverk for SiB-kantiner (søknadsplikt)

  • Regelverk for interne lokaler (i reglene kalt enhetens egne lokaler). (meldeplikt)

Det er utarbeidet egne søknadsskjema / meldingsskjema som skal benyttes ved søknad eller melding om arrangement omfattet av dette regelverket.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

  1. april 2011 10:07:26

Overskrifter endret format

Agnethe Erstad Larsen