Regler for bruk av universitetets eiendommer til informasjonsspredning

Regler for bruk av universitetets eiendommer til informasjonsspredning

Godkjent av: Universitetsdirektøren

Gjelder fra: 01.07.2008

1. Formål

Reglene skal gi felles retningslinjer for hvilke organisasjoner og andre aktører som skal få bruke UiBs eiendommer til å formidle informasjon til UiBs studenter ved forskjellige former for informasjonsspredning, profilering, stands og lignende.
Reglene gjelder først og fremst for vrimle- og fellesarealer inne i byggene og på utendørsarealer knyttet til byggene. Når aktører for informasjonsspredning og lignende bruker andre arealer gjelder også reglene.

2. Hvem som gir tillatelse

Studentorganisasjoner ved UiB skal sende søknad om bruk av arealer og lokaler etter disse regler til det fakultetet som bygget hører inn under. Fakultetet behandler og avgjør søknadene i samråd med studentdemokratiet på fakultetet.
Alle andre søknader skal sendes til Eiendomsavdelingen. Eiendomsavdelingen behandler og avgjør søknadene. Fakultetet skal bli orientert om søknader som blir innvilget.

Søknader om bruk av arealer i Studentsenteret og andre bygg som ikke er disponert av fakulteter skal sendes til og behandles av Eiendomsavdelingen.

3. Studie- eller velferdsrelatert informasjon

All informasjon og profilering skal være studie- eller velferdsrelatert.
Godkjente studentorganisasjoner kan etter søknad få lov til å ha stand eller informere på annen måte. Andre studentorganisasjoner kan etter konkret vurdering gis tillatelse. Eiendomsavdelingen har dialog med NSU og Velferdstingets kulturstyret om hvilke organisasjoner som skal gis tillatelse.
Ideelle og humanitære organisasjoner gis tillatelse når disse er godkjent av kulturstyret. Andre ideelle organisasjoner kan få tillatelse dersom profileringen har sin bakgrunn i samarbeid med UiB.

Godkjente studentorganisasjoner kan henge opp plakater på tilviste steder uten søknad.

Tidsskrifter for studenter som kommer ut regelmessig skal fortrinnsvis plasseres i stativer beregnet for tidsskrifter, på tilviste steder. Utgiver må selv sørge for å fjerne gamle utgaver når nye plasseres ut.

4. Salg og kommersiell virksomhet

Salg eller annen kommersiell virksomhet er ikke tillatt. Dette omfatter også utdeling av reklamemateriell, forbruksvarer, smaksprøver og lignende utenfor bygget.
Studentorganisasjoner kan likevel ha vaffelsalg o.l. forbindelse med annen informasjon.

5. Eksterne aktørers bruk av UiBs arealer til informasjon

Eksterne aktører kan bare bruke UiBs arealer til informasjon i forbindelse med arbeidslivsdager, næringslivsdager og lignende der dette skjer i et samarbeid med fakultet og studentorganisasjoner.
Fakultet/studentorganisasjon kan ikke fakturere deltakerne for leie av UiBs areal. Når UiBs arealer leies ut skal dette faktureres av Eiendomsavdelingen. Arrangør av arbeidslivsdager, næringslivsdager og lignende kan likevel ta inn deltakeravgift som inkluderer plassering av stand. Det forutsettes at studentorganisasjoner gjør dette i samarbeid med fakultetet. Det kan ikke tas inn deltakeravgift i andre tilfeller knyttet til informasjonsspredning.

6. Sanksjoner

Organisasjoner eller andre aktører som opptrer uten tillatelse eller i strid med reglene kan vises bort. Materiell kan bli fjernet for vedkommende organisasjons/aktørs regning.
Fakultetene og studentdemokratiet på fakultetet skal kunne håndheve reglene i forhold til arealbruk i fakultetsareal som det ikke er gitt tillatelse til. Det samme gjelder arealbruk som ikke er i samsvar med det det er gitt tillatelse til.

7. Diverse

Dersom arrangementet krever ekstra renhold, vakthold, assistanse fra driftspersonell skal dette fremgå av søknaden. Eventuelle merkostnader ved dette vil bli fakturert arrangøren.

Eiendomsavdelingen rådfører seg med fakultets-/avdelingsledelsen når det oppstår tvilstilfeller knyttet til disse reglene.

Stand og lignende skal plasseres slik at det ikke hindrer den øvrige virksomheten i bygget. Rømningsveier må ikke blokkeres og organisasjonen/arrangøren må rydde området for papir, materiale og utstyr når standen avsluttes.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

  1. april 2011 10:12:57

overskrifter nytt format

Agnethe Erstad Larsen