Regler for personell til oppdragsstillinger ved universitet og høgskoler

Fastsatt av kultur- og vitenskapsdepartementet 28. august 1985, med endringer i brev av 14.07.88 til Universitetet i Oslo (endringer angitt med*). (Stillingskoder er justert i samsvar med statens nye lønnssystem 1991.)

1. Definisjon av oppdragsforskning

Med oppdragsforskning forstås i hovedsak anvendt forskning som er eksternt finansiert og som har grunnlag i kontraktsforhold med gjensidige rettigheter og plikter for oppdragsgiver og den berørte institusjon.

2. Stillingskategorier

  • De vitenskapelige stillingene i etatsplanene fra Kultur- og vitenskapsdeparte-mentet (lønnsplanene 17.510 og 17.515) skal ikke benyttes ved tilsetting av personell til oppdragsforskning. *1) For det vitenskapelige personale til oppdragsforskning nyttes forskerstillingene på lpl. 90.400, dvs. forsker 1108, forsker 1109, forsker 1109 og forsker 1110 etter en vurdering av forskningsoppdragets karakter og art og det engasjerte personalets vitenskapelige kvalifikasjoner. Dersom det er nødvendig også å engasjere vitenskapelig personale som i sine ordinære stillinger er lønnet høyere, beholder disse sin lønn, begrenset oppad til lønn for professor. Personell som engasjeres som forskningsassistent lønnes etter lønnsstiger svarende til lønnsstigene for vitenskapelig assistent kode 1019 og 1020 *2) Ved avlønning i henholdsvis kodene 1019 og 1020 forutsettes lagt til grunn samme regler som for vitenskapelig assistent. For det administrative og tekniske hjelpepersonale kan alle aktuelle arbeidstakerkategorier innenfor lønnsplansystemet anvendes for stilling til og med ltr. 17. *3) Stillinger for oppdragsforskning som medfører organisatoriske endringer kan bare opprettes etter særskilt godkjennelse fra departementet, eventuelt Stortinget.

  • Personale i den ordinære virksomheten kan også knyttes til oppdragsvirksom-heten i bistilling. I hovedsak vil oppdragsvirksomheten da honoreres av oppdragsinntektene etter alminnelige bestemmelser for bistillingsgodtgjørelse. Det er en forutsetning at ordinær arbeidstid fullt ut er belagt med andre oppgaver for institusjonen. Etter omstendighetene kan det tas opp forhandlinger for personale i den ordinære virksomhet med henvisning til hovedtariffavtalens V b på grunnlag av arbeid i tilknytning til oppdragsvirksomhet.

3. Disponering av de ulike stillingskategorier

Innenfor rammen av de hjemler som er stilt til rådighet for oppdragsforskning over statsbudsjettet, har den enkelte virksomhet/institusjon fullmakt til å anvende de stillingskategorier som er omtalt ovenfor (punkt 2) til faglig sammensetning av en slik personellgruppe som er nødvendig for å løse det enkelte forskningsoppdrag. De ulike stillinger kan omgjøres av vedkommende virksomhet etter hvert som de faglige behovene melder seg. Omgjøringsadgangen gjelder midlertidige stillinger. Faste stillinger kan omgjøres etter Kultur- og vitenskapsdepartementets alminnelige omgjøringsfullmakt.

4. Tilsetting og kvalifikasjonskrav

  • Ved tilsetting anvendes vanligvis den alminnelige tilsettingsprosedyre som ved tilsetting i virksomhetens/institusjonens ordinære virksomhet. Når det stilles krav til hurtig tiltredelse kan det etter samråd med arbeidstakerorganisasjonene gjøres unntak fra denne hovedregelen.

  • Når det gjelder kvalifikasjonskrav for det vitenskapelige personalet skal det stilles samme kompetansekrav til oppdragsstillinger som fastsatt for det vitenskapelige personale i ordinære stillinger på samme nivå ved virksomhet.

5. Tilsettingsform

På grunn av oppdragenes midlertidige karakter skal hovedvekten av tilsettingene være midlertidige. det kan imidlertid ved større institusjoner/virksomheter nyttes fast tilsetting når det ved tilsettingen er kjent at man i fremtiden vil ha arbeid og oppdrag av slik karakter at fast tilsatte med fordel kan anvendes til oppgavene og det er opprettet faste stillingshjemler på statsbudsjettet til dette formål.

6. Tjenestemannsrett

Oppdragspersonalet omfattes av de tjenestemannsrettslige lover, regler og avtaler som gjelder andre arbeidstakere i staten.

7. Arbeidsvilkår

Arbeidsplikten består normalt i å utføre alle arbeidsoppgaver som er nødvendig for gjennomføring av oppdraget innenfor rammen av arbeidstidsbestemmelsene. Forskerne har rett og plikt til å anvende deler av arbeidstiden til oppbygging og vedlikehold av egen kompetanse med nødvendig betydning for oppdraget. En viss del av arbeidstiden kan ved oppdrag av en viss varighet og i henhold til særlig bestemmelse i arbeidskontrakten i det enkelte tilfellet, anvendes til egen virksomhet slik som tid til etterarbeid med forskningsspørsmål i tilknytning til oppdraget, f.eks. med tanke på å gjøre rapporter egnet for publisering i ordinære vitenskapelige tidsskrifter eller lignende. Det kan anvendes smidige fortolkninger av retningslinjene ovenfor til fordel for arbeidstaker, så sant alle økonomiske utslag dekkes økonomisk av oppdragsgiver.

8. Arbeidstid og ferie

Arbeidstid for stillingen er basert på netto 37,5 timer pr. uke over vanlig arbeidsår med ferie/ferielønnstillegg i samsvar med den ordning som gjelder for tjenestemenn i staten.

9. Oppdragsvirksomhetens forhold til den ordinære virksomhet

Det er en hovedsak å holde et klart økonomisk skille mellom oppdragsvirksom- heten og den øvrige virksomhet. Alle utgifter som oppdragene medfører, skal dekkes av oppdragsinntekter. Vitenskapelig personale i ordinære stillinger ved virksomheter hvor de har rett til egen forskningsvirksomhet, kan imidlertid delta i eksternt finansiert oppdragsvirksomhet den tid de har til disposisjon for egen forskning uten at lønnsutgiftene belastes oppdragsgiver. Dette kan være en aktuell samarbeidsform når virksomheten/institusjonen har spesiell interesse av at prosjektet blir gjennomført og ekstra finansiering har karakter av bidrag til egen forskning. Ved de regionale høgskoler eller andre høgskoler, hvor det vitenskapelige personale ikke har reglementsfestet rett til egen forskningsvirksomhet, avgjør høgskolen i hvilken utstrekning deres tilsatte kan delta i oppdragsforskningsvirksomhet.

10. Anvendelse av retningslinjene for annet enn oppdragsvirksomhet

Retningslinjene om oppdragsforskning i pkt. 2 - 9 kan også anvendes så langt det passer for ansettelse i tilknytning til annen ekstern finansiert vitenskapelig virksomhet (forskning, utredning, undervisning).

  • Stipendiater i oppdragsstillinger kan engasjeres i lpl. 17.515, kode 1017

  • Også kode 1018 kan benyttes

  • Grensen er hevet til ltr. 19. I tillegg kan lpl. 17.500, kode 1003 (avdelingsleder) benyttes til senterledere. Høyere avlønning kan det søkes om hos departementet.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

  1. januar 2011 13:49:02

Lagt inn

Kathrine Brosvik Thorsen

  1. januar 2011 12:59:02

Lagt inn

Kathrine Brosvik Thorsen