Avtale om midlertidig tilsetting for instruktørtannleger mellom UiO/UiB og Den norske tannlegeforening

1. Tilsetting*)

Foruten fast ansatte instruktører disponerer universitetene et tilstrekkelig antall instruktørtannlegestillinger til midlertidig tilsetting for å sikre nødvendig kapasitet for klinisk kompetanseoppbygging. Merknad: Partene er enige om at den kliniske kompetanseoppbygging fortrinnsvis skal gjelde videre- og eventuelt etterutdanningsformål, herunder også rekruttering til institusjonenes faste vitenskapelige stillinger.

2. Varighet

  • Tilsettingsperioden ved midlertidig tilsetting er normalt inntil 3 år, med adgang til en ny tilsetting for inntil 3 år. Fratreden etter endt, avtalt tjenestetid skjer uten oppsigelse, jf. Tjenestemannslovens § 7, pkt. 2. Tjenestetid utover 4 år medfører således ikke fortrinnsrett etter lovens § 13.

  • Tilsettingstiden for midlertidig tilsatt instruktørtannlege kan som hovedregel ikke brytes. Unntatt er permisjoner med hjemmel i lov, eller hovedtariffavtalen og Hovedavtalen for statsansatte. Dette gjeder i første rekke syke-, svangerskaps-, omsorgs- og velferdspermisjon, permisjon ved avtjening av verneplikt og permisjon ved organisasjonsmessige oppdrag.

3. Ikrafttreden og oppsigelse av avtalen

Denne avtale gjelder for tilsettinger for tidsrommet 1. januar 1987 - 31. desember 1988 og videre for ett år av gangen dersom avtalen ikke blir sagt opp med 3 - tre - måneders varsel. MERKNAD Partene er enige om å henholde seg til Hovedavtalens og særavtalenes bestemmelser. *) Riksmeklingsmannen, 14. oktober 1987.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

  1. januar 2011 13:54:48

Lagt inn

Kathrine Brosvik Thorsen

  1. januar 2011 13:00:38

Lagt inn

Kathrine Brosvik Thorsen