Regler for ansettelsesprosedyre mv ved Sars- senteret

1. Virkeområdet for reglene

Ved Sars internasjonale senter for marin molekylærbiologisk forskning (Sars-senteret)

gjelder «Personalreglementet for UiB» og «Reglement for ansettelse i vitenskapelige

stillinger og faglige/administrative lederstillinger», med mindre annet er bestemt i reglene

nedenfor.

2. Utlysning og oppnevning av komiteer

Styret for Sars-senteret kan delegere til Forskningsdirektøren ved senteret å foreta utlysning

og å oppnevne veiledende komiteer i ansettelsessaker med tilknytning til senteret.

3. Ansettelse av Forskningsdirektør

Forskningsdirektøren ved Sars-senteret ansettes av Universitetsstyret, etter innstilling fra

Scientific Advisory Committe (SAC).

4. Ansettelse i vitenskapelige stillinger

Styret for Sars-senteret har ansettelsesmyndighet for alle vitenskapelige stillinger som er

knyttet til senteret. To representanter for tjenestemennene tiltrer styret når det behandler

ansettelsessaker eller slike saker som er nevnt i §§ 8-10 og 12-17 nr. 3. Styret selv ansetter

forskningsgruppeledere, etter innstilling fra Forskningsdirektøren etter forslag fra SAC.

Styret kan beslutte å delegere ansettelsesmyndighet for andre vitenskapelige stillinger ved

senteret til et ansettelsesutvalg. Ansettelsesutvalget skal ha Forskningsdirektøren som leder,

og to medlemmer. Ett av medlemmene skal representere arbeidsgiver og ett medlem

tjenestemennene. Det oppnevnes personlige varamedlemmer for lederen og medlemmene.

For ansettelser i ansettelsesutvalget avgis innstilling av forskningsgruppelederen i den

gruppe som stillingen skal tilknyttes.

5. Ansettelse i administrative stillinger og i tekniske stillinger

Ansettelse i administrative stillinger og i tekniske stillinger foretas henholdsvis av

Tilsettingsrådet for administrative stillinger og Tilsettingsrådet for tekniske stillinger ved UiB,

etter innstilling av Forskningsdirektøren.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

  1. mai 2015 08:40:52

Lagt inn overskrift

Kathrine Brosvik Thorsen

  1. mai 2015 08:36:36

Lagt inn overskrift

Kathrine Brosvik Thorsen

  1. mai 2015 09:07:54

Lagt inn overskrift

Kathrine Brosvik Thorsen

  1. mars 2015 09:46:07

Lagt inn

Kathrine Brosvik Thorsen

  1. mars 2015 09:45:29

Lagt inn

Kathrine Brosvik Thorsen

  1. mars 2015 09:43:25

Lagt inn

Kathrine Brosvik Thorsen