*Reglementet er inngått iht. statsansattelovens § 2, og er gjeldende fra 1. juli 2019, revidert 14. januar 2022

Personalreglement for Universitetet i Bergen (UiB)

1. Virkeområdet for personalreglementet

1.1

Personalreglementet er hjemlet i statsansatteloven § 2 og omhandler bestemmelser som etter loven skal eller kan avtales mellom arbeidsgiver og tjenestemannsorganisasjonene i virksomheten som har forhandlingsrett etter tjenestetvistloven.

1.2

Personalreglementet gjelder for alle ansatte og stillinger ved UiB som omfattes av statsansatteloven i det omfang disse ikke er særlig regulert i eller i medhold av universitets- og høyskoleloven (uhl). Det vises her til Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger og Regler for ansettelsesprosedyre mv ved Sars- senteret.

1.3

Personalreglementet gjelder i tillegg til bestemmelser som finnes i annet formelt regelverk, eksempelvis lover, forskrifter eller sentrale avtaler. Personalreglementet må vike for bestemmelser i slikt formelt regelverk, med mindre det aktuelle regelverket selv er fravikelig eller åpner for unntak. UiB`s interne regelverk kan ha regler som supplerer personalreglementet.

2. Kvalifikasjonsprinsippet

2.1

Kvalifikasjonsprinsippet skal legges til grunn for ansettelser ved UiB. Den best kvalifiserte søkeren skal ansettes i ledig stilling, med mindre det er gjort unntak i lov eller forskrift. Ved vurderingen av hvem som er best kvalifisert, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, sammenholdt med kvalifikasjonskravene som er fastsatt i utlysningen, jf. statsansatteloven § 3 (1) og (2).

2.2

Kvalifikasjonsprinsippet gjelder ikke ved ansettelser i henhold til pkt. 8.1, jf. statsansatteloven § 7 (1).

3. Utlysning av stillinger

3.1

Ledig stilling skal, med de unntak som er nevnt i pkt. 8.1, utlyses offentlig. Ledig stilling som skal utlyses offentlig, meldes til NAV.

3.2

Stillinger som utlyses offentlig skal også utlyses internt på UiB sine nettsider. Alle ansatte, også de som er fraværende, kan holde seg underrettet om ledige stillinger ved å oppsøke UiB sine nettsider. Alle som er ansatt i virksomheten, fast eller midlertidig, samt innleide arbeidstakere, kan søke stillinger som bare er utlyst internt.

4. Innstilling

4.1

Nærmeste leder avgir innstilling, jf. statsansatteloven § 5 (1). Normalt er det instituttleder eller avdelingsdirektør.

4.1.1 Ansettelser i Khrono

Ved inngåelse av avtale om en nasjonal universitetsavis ble det samtidig etablert en redaksjon av Khrono ved UiB. Redaktøren er ansatt ved OsloMet og har det øverste og endelige ansvar for det publiserte innhold. Redaktøren må følgelig inneha en sentral rolle ved ansettelser av journalister til avisens redaksjon også ved UiB, men da ikke som innstillende myndighet. HR-direktøren blir innstillende myndighet og redaktøren leder komiteen som medvirker ved intervju og referanseinnhenting.

4.2

Dersom nærmeste leder er medlem av ansettelsesrådet, avgir vedkommende i stedet forslag til ansettelse, jf. statsansatteloven § 5 (2). Som nærmeste leder avgir Universitetsdirektøren forslag til ansettelse.

4.3

Innstillende myndighet nedsetter en komité som medvirker ved intervju og referanseinnhenting. Komiteens sammensetning og arbeid må tilpasses hensynet til effektiv og forsvarlig saksbehandling ut fra den utlyste stilling, søkermasse mv. Komiteen skal minst bestå av nærmeste leder til stillingen og en HR- medarbeider, eventuelt andre med god kjennskap til arbeidsområdet tillagt stillingen. Ved ansettelser i Khrono sin redaksjon ved UiB er redaktøren å anse som nærmeste leder.

Ved ansettelse i lederstillinger, rådgiverstillinger, ingeniørstillinger, universitetsbibliotekar og avdelingstannlege skal komiteen bestå av minst tre medlemmer. Så langt det er mulig skal begge kjønn være representert.

4.4

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert, skal innkalles til intervju.

Dersom noen av de kvalifiserte søkerne til en stilling oppgir å ha en funksjonsnedsettelse som vil kreve tilrettelegging på arbeidsplassen eller i arbeidsforholdet, skal minst én av disse søkerne innkalles til intervju, jf. Forskrift til statsansatteloven § 6 (1).

I henhold til de personalpolitiske føringene i staten skal minst en søker med innvandrerbakgrunn innkalles til intervju. Forutsetningen er at søkeren er kvalifisert for stillingen. Dette gjelder fortrinnsvis for innvandrere fra Europa utenom EU/EFTA, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia og New Zealand.

4.5

Dersom det er søkere som har fortrinnsrett til ansettelse i staten, jf. statsansatteloven § 24, må manglende innstilling av disse begrunnes særskilt.

4.6

Likestillingskomiteen ved UiB sendes gjenpart av innstillingen og gis anledning til uttalelse innen 3 virkedager. Uttalelsen fra komiteen skal følge saken til ansettelsesrådet. Likestillingskomiteens formål er å fremme reell likestilling ved Universitetet i Bergen uavhengig av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk, religion og livssyn, politisk syn, organisasjonstilknytning, seksuell orientering, funksjonsevne, alder og andre forhold.

4.7

Søkernes (partenes) innsynsrett i innstillingen reguleres av forvaltningslovforskriften. Søkerne skal ha den samme innsynsrett i et forslag til ansettelse.

5. Ansettelse i administrative stillinger og bibliotekarstillinger

5.1

Ansettelsesrådet for administrative stillinger skal foreta ansettelser i Gjennomgående stillinger i Hovedtariffavtalene i staten - lønnsplan for: lederstillinger, saksbehandler, kontorstillinger, bibliotekar, rådgiver, prosjektleder og stillinger ved bedriftshelsetjenesten.

5.2

Ansettelsesrådet for administrative stillinger er også ansettelsesråd for stillinger som universitetsbibliotekar/ førstebibliotekar under fagdepartementets lønnsplan 17.520. Ved ansettelse i førstebibliotekarstillinger skal det foreligge en sakkyndig bedømmelse av de innstilte.

Avdelingsdirektøren ved universitetsbiblioteket oppnevner tre medlemmer til sakkyndig utvalg i henhold til Reglement for opprykk til stilling som førstebibliotekar § 4.

5.3

Ansettelsesrådet for administrative stillinger skal ha en leder og fire medlemmer, hvorav to er fra arbeidsgiversiden og to er fra arbeidstakersiden. Universitetsdirektøren oppnevner lederen for ansettelsesrådet. De to arbeidsgiverrepresentantene skal ha stilling som avdelingsdirektør eller underdirektør/seksjonsleder. De to fra arbeidstakersiden oppnevnes av tjenestemannsorganisasjonene. Det oppnevnes personlige varamedlemmer til ansettelsesrådet. Det fremgår av oppnevnelsesbrevet hvem som til enhver tid er leder, medlemmer og varamedlemmer i ansettelsesrådet.

5.4

Ved ansettelse i stillinger som universitetsbibliotekar og førstebibliotekar erstattes den ene faste arbeidsgiverrepresentanten med den dekan som er leder av Universitetsbibliotekrådet.

5.5

Dersom universitetsdirektøren som nærmeste leder har avgitt forslag til ansettelse, leder universitetsdirektøren selv ansettelsesrådet. De to faste arbeidsgiverrepresentantene erstattes da av ansatte i stilling som dekan eller instituttleder. Det skal fremgå av oppnevningsbrevet hvem som er medlem og varamedlem ved behandling av disse sakene.

6. Ansettelse i tekniske stillinger

6.1

Ansettelsesrådet for tekniske stillinger skal foreta ansettelser i Gjennomgående stillinger i Hovedtariffavtalene i staten som ikke skal behandles av ansettelsesrådet for administrative stillinger, samt tekniske stillinger under fagdepartementets lønnsplan 17.550 og 17.568.

6.2

Ansettelsesrådet for tekniske stillinger skal ha en leder og fire medlemmer, hvorav to er fra arbeidsgiversiden og to er fra arbeidstakersiden. Universitetsdirektøren oppnevner lederen for ansettelsesrådet. De to arbeidsgiverrepresentantene skal ha stilling som avdelingsdirektør eller underdirektør/seksjonsleder. De to fra arbeidstakersiden oppnevnes av tjenestemannsorganisasjonene. Det oppnevnes personlige varamedlemmer til ansettelsesrådet. Det fremgår av oppnevnelsesbrev hvem som til enhver tid er leder, medlemmer og varamedlemmer i ansettelsesrådet.

7. Ansettelse i tannlegestillinger

7.1

Ansettelsesrådet for tannlegestillinger skal foreta ansettelser i tannlegestillinger under fagdepartementets lønnsplan 17.511 - instruktørtannlege, spesialtannlege, instruktørtannlege med godkjent spesialistutdanning og avdelingstannlege.

7.2

Ansettelsesrådet for tannlegestillinger skal ha en leder og fem medlemmer, hvorav to er fra arbeidsgiversiden, to er fra arbeidstakersiden og en er student. Studentrepresentanten har uttalelsesrett men ikke stemmerett under rådets behandling av sakene.

De to representantene for arbeidsgiver skal en være fast vitenskapelig ansatte med minst 50 % stilling ved Institutt for klinisk odontologi og en overtannlege (lønnsplan 14.100 – stillingskode 1301) ved Institutt for klinisk odontologi.

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet oppnevner leder og medlemmer til ansettelsesrådet, samt varamedlemmer for disse. Leder og de to representantene fra arbeidsgiversiden, oppnevnes etter forslag fra dekanatet. De to representantene fra arbeidstakersiden og studentrepresentanten, oppnevnes etter forslag fra henholdsvis tjenestemanns- og studentorganisasjonene. Det fremgår av oppnevnelsesbrev hvem som til enhver tid er leder, medlemmer og varamedlemmer i ansettelsesrådet.

8. Unntak fra reglene om utlysning, innstilling og ansettelse

8.1

Reglene om utlysning, innstilling og ansettelse gjelder ikke ved midlertidig ansettelse for en periode på inntil seks måneder, jf. statsansatteloven § 7 (1).

Ansettelse besluttes administrativt og foretas av administrativ leder for fakultet, Universitetsmuseet, Universitetsbiblioteket og av HR-direktør ved ansettelse i sentraladministrasjonen. Stillingene skal som hovedregel lyses ut internt.

8.2

I personalreglement kan det gjøres unntak for reglene om utlysning, innstilling og ansettelse ved midlertidig ansettelse for en periode på inntil ett år, jf. statsansatteloven § 7 (2). Ved UiB er partene enige om at dette gjelder i følgende tilfelle:

  • Ansettelse av forskere gjennom UiB sitt medlemskap i Scholars at Risk nettverket.

8.3

En ansettelse eller forlengelse av ansettelsesforholdet som vil strekke seg ut over seks måneder, jf. pkt. 8.1, eller ett år, jf. pkt. 8.2, skal behandles etter reglementets vanlige regler i forhold til utlysning, innstilling og ansettelse.

8.4

Det kan gjøres unntak fra reglene om innstilling og ansettelse ved ansettelsesforhold med kortere arbeidstid enn 15 timer per uke, jf. statsansatteloven § 7 (3), b).

Nærmeste foresatte tjenestemyndighet foretar en forenklet innstilling. Ansettelse foretas av administrativ leder for fakultet, Universitetsmuseet, Universitetsbiblioteket og av HR-direktør ved ansettelse i sentraladministrasjonen.

8.5

I forbindelse med omstillingsprosesser er det bare ledige stillinger som er underlagt krav om utlysning. I slike prosesser vil det først være ledig stilling når arbeidsgiver har ivaretatt sin plikt til å innplassere eventuelle overtallige i passende stillinger.

9. Oppnevning av tjenestemannsrepresentanter i ansettelsesrådet

9.1

Representanter for de ansatte skal, så langt det er mulig, tilhøre de samme gruppene ansatte som det enkelte ansettelsesråd skal foreta ansettelse i.

9.2

Den tjenestemannsorganisasjonen som organiserer ansatte i vedkommende gruppe og som enten selv eller gjennom tilslutning til en hovedsammenslutning er forhandlingsberettiget, oppnevner representanter for de ansatte med personlige vararepresentanter. Er det flere forhandlingsberettigede organisasjoner som har medlemmer i vedkommende ansattgruppe, oppnevner organisasjonene i fellesskap representantene med vararepresentanter. Representantene for de ansatte representerer ikke sin egen organisasjon når de er oppnevnt, men skal ivareta interessene til samtlige søkere.

9.3

Representantene for de ansatte bør oppnevnes for en periode på to år om gangen. Funksjonstiden settes slik at den ikke løper ut samtidig for begge representantene innenfor samme gruppe av ansatte.

9.4

Dersom organisasjonene ikke blir enige om hvem som skal oppnevnes, oppnevnes to representanter for de ansatte med vararepresentanter etter følgende regler:

  1. For at en organisasjon skal kunne utpeke representanter etter reglene nedenfor, må den ha som medlemmer minst 25 % av de organiserte ansatte i gruppen.

  2. Primærorganisasjonene under samme hovedsammenslutning kan slå sammen medlemstallet i relasjon til reglene i dette pkt.

  3. Dersom to eller flere tjenestemannsorganisasjoner organiserer ansatte i vedkommende ansattgruppe, skal de to organisasjonene som har størst medlemstall innenfor gruppen oppnevne hver sin representant med vararepresentant.

10. Saksbehandlingen i ansettelsesrådene

10.1

I ansettelsessaker sendes saksdokumentene til ansettelsesrådets medlemmer, som hver for seg avgir uttalelse. Leder av ansettelsesrådet avgir sin uttalelse til slutt.

Det avholdes møte når ett medlem av ansettelsesrådet krever det, eller når det er dissens blant ansettelsesrådets medlemmer.

I saker om ordensstraff, suspensjon, oppsigelse og avskjed skal det holdes møte.

Unntak for saker om oppsigelse som skyldes at den ansatte ikke er i stand til å gjenoppta arbeidet på grunn av sykdom, jf. statsansatteloven § 20 (1) a). I slike saker kan saksdokumentene sendes til ansettelsesrådets medlemmer dersom den ansatte ikke har kommet med skriftlig uttalelse i saken eller bedt om å få forklare seg muntlig for ansettelsesrådet. Medlemmene avgir hver for seg uttalelse. Leder av ansettelsesrådet avgir sin uttalelse til slutt. Det avholdes også møte når ett medlem av ansettelsesrådet krever det, eller når det er dissens blant ansettelsesrådets medlemmer.

10.2

Ansettelsesrådet er beslutningsdyktig når samtlige medlemmer ved sirkulasjon har gitt uttalelse i saken, eller når det er fulltallig i møte.

10.3

Medlemmer av rådet kan ikke hindre vedtak ved å utebli fra behandlingen eller nekte å underskrive møteprotokoll. Dersom likevel enkelte av rådets medlemmer ikke deltar i behandlingen av en sak eller ikke underskriver møteprotokollen, er rådet beslutningsdyktig om minst halvparten av medlemmene deltar og underskriver. Ved stemmelikhet har ansettelsesrådets leder dobbeltstemme.

10.4

Ansettelsesrådet kan velge å ansette en av de innstilte kandidatene. I de tilfeller hvor det er avgitt forslag, og ikke innstiling, kan ansettelsesorganet velge i hele søkermassen.

Dersom en søker med ekstern fortrinnsrett fyller de faglige og personlige egenskapene for stillingen, skal vedkommende ansettes, med mindre unntakene i Forskrift til statsansatteloven § 8 kommer til anvendelse.

En søker med funksjonsnedsettelse kan ansettes dersom vedkommende er tilnærmet like godt kvalifisert som den best kvalifiserte søkeren, jf. Forskrift til statsansatteloven § 6 (2).

10.5

Dersom et medlem av et ansettelsesråd ønsker å ansette en søker som ikke er innstilt, skal det innhentes en skriftlig vurdering av søkeren fra den som avgir innstillingen, jf. statsansatteloven § 6 (3). Ansettelsesrådet kan da velge å ansette en av de innstilte eller en søker de har innhentet skriftlig vurdering av.

10.6

Ansettelsesrådet kan bestemme at prøvetid ikke skal gjelde, eller være kortere enn seks måneder, når arbeidstaker allerede er ansatt ved UiB. Det samme gjelder når arbeidet i den nye stillingen ikke skiller seg vesentlig fra tidligere statlig stilling.

10.7

Ansettelsesrådets vedtak tas inn i en protokoll, hvor det skal fremgå hvorledes den enkelte har stemt. Medlemmene har anledning til å grunngi sine standpunkter ved protokolltilførsel. Protokolltilførselen skal avgis innen avslutningen av ansettelsesrådets behandling av saken i møtet.

11. Klageorgan

Dersom en statsansatt i medhold av forvaltningsloven påklager et vedtak om oppsigelse, ordensstraff, suspensjon eller avskjed, er klageinstansen universitetsstyret.

12. Forbud mot gaver i tjenesten

Statsansatteloven § 39 gir anledning til å fastsette i reglement hvilke gaver, provisjon, tjeneste eller annen ytelse det er forbudt for ansatte å motta i forbindelse med tjenesten. Det vises til Regler om gaver og andre fordeler for ansatte ved UiB.

13. Ikrafttredelse og revisjon

13.1

Dette personalreglementet er forhandlet frem mellom ledelsen ved UiB og de tjenestemannsorganisasjonene ved UiB som har forhandlingsrett etter tjenestetvistloven. Personalreglementet omfatter de forhold som er fastsatt som forhandlingsgjenstand i statsansatteloven, og er i samsvar med kravene i lovens § 2 (4).

13.2

Personalreglementet trer i kraft 1. juli 2019 i samsvar med det partene er enige om, jf. statsansatteloven § 2 (1) og hovedavtalens § 19 nr. 2 bokstav d.

13.3

Hver av partene ved UiB og Kunnskapsdepartementet kan når som helst kreve at personalreglementet tas opp til revisjon, jf. statsansatteloven § 2 (5).

Dato

Kommentar

Lagt inn av

  1. mars 2022

Revisjon av reglement

Mona Viksøy

14. mai 2020 14:40:28

Reglement ihht Lov om statsansatte § 2

Kathrine Brosvik Thorsen

26. september 2019 09:32:47

Reglement ihht Lov om statsansatte § 2

Kathrine Brosvik Thorsen

25. juni 2013 09:01:17

Noen endringer

Kathrine Brosvik Thorsen

25. juni 2013 08:57:37

Lagt inn

Kathrine Brosvik Thorsen

25. juni 2013 08:52:44

Lagt inn

Kathrine Brosvik Thorsen

04. februar 2011 09:44:46

Lagt inn

Kathrine Brosvik Thorsen

02. februar 2011 12:24:49

Lagt inn

Kathrine Brosvik Thorsen

07. april 2010 15:02:58

Lagt inn

Kathrine Brosvik Thorsen

16. mars 2010 08:31:20

Lagt inn

Kathrine Brosvik Thorsen