Retningslinjer for tildeling av forskningstermin og særlig tidsordning for FoU-tiltak

Fastsatt av Universitetsstyret: 28.04.2016

1. Formål

Forskningstermin gis hvert 7. år og skal bidra til å styrke og utvikle forskning, innovasjon og forskningsbasert undervisning for vitenskapelig ansatte med forskerkompetanse. Forskningsterminen må innrettes med sikte på sammenhengende fordypning i egen forskning, utvikling av nye prosjekt eller etablering av forskningssamarbeid med andre forskningsmiljøer, nasjonalt eller internasjonalt.

Det kan gis mulighet for forsknings- og utviklingsarbeid med sikte på mobilitet og karriereutvikling gjennom særlig tidsordning for FoU-tiltak, jf. pkt. 3.

2. Forskningstermin

2.1 Søknadsberettigede for forskningstermin

Fast ansatte professorer og førsteamanuenser i minst 50 % stilling, kan søke om forskningstermin.

Førsteamanuenser som har fått personlig opprykk fra stilling som universitetslektor/ førstelektor i henhold til forskrift til universitets- og høyskoleloven om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, kan ikke søke om forskningstermin, men kan søke tidsordning til FoU-tiltak.

2.2 Opptjening av forskningstermin

Opptjeningstid for 1 års forskningstermin er 6 års samlet tjeneste som professor eller førsteamanuensis i minst 50 % stilling, eller et 1/2 år etter 3 års tjeneste. Når særlige hensyn tilsier det kan det søkes om og innvilges kortere forskningstermin, med tilsvarende avkortning i opptjeningstiden. Etter avviklet forskningstermin starter ny opptjeningsperiode.

Forskningstermin forutsetter at den ansatte har hatt normale forsknings-, undervisnings- og administrative plikter i opptjeningsperioden, eller har ledet større forskningsprosjekter. Lovbestemte permisjoner med lønn og perioder som fastlønte tillitsvalgte likestilles med normale plikter.

Søknadsberettigede med verv/ansettelse som rektor, prorektor, viserektor, dekan, prodekan, visedekan og instituttleder opptjener ett års forskningstermin ved fullført periode. Det kan gis to års forskningstermin for flere sammenhengende perioder i slike funksjoner.

Søknadsberettigede og fastlønte tillitsvalgte i en andel på 50 % eller mer, opptjener ett års forskningstermin etter 4 år i sammenhengende tillitsverv.

Etter særskilt vedtak kan Universitetsstyret fastsette kortere opptjeningstid for forskningstermin for verv/ansatte med særlig tyngende faglig/administrative oppgaver ved eller utenfor Universitetet i Bergen.

2.3 Søknad om forskningstermin

Søknad om forskningstermin sendes til instituttet. Søknaden skal inneholde en plan for forskningsterminen. Planen bør blant annet inneholde:

 • Hvilke forskningsaktiviteter m.m. som skal gjennomføres

 • Prosjektbeskrivelse

 • Forventninger til forskningsresultater

 • Arbeidssted under terminen

 • Forslag til finansiering av forskningsprosjektet

Søknadsfrist fastsettes av det enkelte fakultet.

2.4. Tildeling av forskningstermin

Instituttet skal ved søknadsfristens utløp utarbeide en innstilling over mottatte søknader.

I innstillingen kan det blant annet redegjøres for:

 • fremlagte forskningsplaner, forskningssamarbeid med internasjonale forskningsmiljø og tverrfaglige prosjekt

 • resultater fra tidligere forskningsterminer og spesiell forskningsinnsats i opptjeningstiden

 • særlig stor belastning gjennom lengre tid innen undervisning, komitearbeid, og andre administrative funksjoner

 • at det ikke tidligere er søkt eller innvilget forskningstermin

 • kvinners behov for å kvalifisere seg til toppstillinger

 • beskrive hvordan undervisningen skal ivaretas på en forsvarlig måte og hvordan veiledningsforhold til mastergrads/-doktorgradsstudenter videreføres på en tilfredsstillende måte.

Fakultetet behandler søknadene om forskningstermin med bakgrunn i innstillingen fra instituttet. Fakultetene avgjør søknadene og tildeler forskningstermin, samt beslutter eventuell dekning av vikarutgifter.

Dersom det av undervisningsmessige grunner ikke skulle være mulig å tildele forskningstermin til alle søkere som har nok opptjeningstid, må det foretas en prioritering av søknadene. Instituttleders innstilling legges til grunn for prioriteringene.

Søkere som ikke tildeles forskningstermin av undervisningsmessige grunner, prioriteres for forskningstermin i neste søknadsrunde. Utsettelsestiden skal i slike tilfeller regnes med i neste opptjeningsperiode.

Avslag på søknad skal begrunnes. Etter begjæring fra søkeren kan beslutning om avslag omgjøres av overordnet myndighet som er rektor dersom fakultetsstyret er tildelingsmyndighet.

Fakultetet kan delegere til instituttet å tildele forskningstermin.

2.5 Avvikling av forskningstermin

Forskningsterminen skal avvikles i samsvar med formålet for ordningen. Som hovedregel skal terminen gjennomføres i sammenheng for den opptjente periode.

Dersom terminen ikke avvikles umiddelbart etter fullført opptjening, kan fakultetene innvilge utsettelse. Utsettelsestiden skal da regnes med i neste opptjeningsperiode, men ikke ut over 4 semestre.

Avbrytes terminen som følge av langvarig sykdom eller fødsel, kan det avtales avvikling av resten av terminen på et senere tidspunkt.

Under terminen er den ansatte fritatt fra undervisningsplikter, kliniske- og administrative plikter, samt tilstedeværelsesplikt på ordinært arbeidssted. I terminperioden anses den ansatte for å være i permisjon med lønn ved opphold utenfor UiB. Normal ferieperiode forutsettes avviklet under terminen.

Den som har termin har plikt til å gjennomføre planen som er grunnlaget for søknaden om termin. Det er ikke adgang til å påta seg arbeide, oppdrag, undervisning, eksamen, veiledning, verv eller annet som kan hindre eller sinke gjennomføringen av planene uten etter samtykke fra tildelende myndighet.

Det er normalt ikke anledning til å avvikle termin i en åremåls-/valgperiode.

2.6 Rapportering av forskningstermin

Det forventes en skriftlig rapport til fakultetet innen to måneder etter forskningsterminens avslutning. Regler om rapportskriving gis av det enkelte fakultet.

3. Særlig tidsordning for FoU-tiltak

Etter søknad kan det gis mulighet for særlig tidsordning for FoU-tiltak for fast ansatte i minst 50 % stilling som dosent, førstelektor, samt førsteamanuensis som har fått personlig opprykk fra stilling som universitetslektor/førstelektor.

For å kunne søke særlig tidsordning for FoU-tiltak i inntil 3 måneder, kreves 3 års sammenhengende tjeneste som fast ansatt med forskerkompetanse i minst 50 % søknadsberettiget stillingskategori, eller inntil 1/2 år etter 6 års sammenhengende tjeneste.

I søknaden skal det redegjøres for FoU tiltakene som planlegges gjennomført og en prosjektbeskrivelse.

Søknadsfrist er den samme som for forskningstermin og fastsettes av fakultetet.

Instituttleder avgjør søknadene og tildeler særlig tidsordning for FoU-tiltak. Avgjørelsen skjer på bakgrunn av planlagte FoU-aktiviteter, prosjektbeskrivelse, finansiering og instituttets FoU-profil.

Avslag på søknad skal begrunnes. Etter begjæring fra søkeren kan beslutning om avslag omgjøres av fakultetsstyret.

FoU-tiltaket skal avvikles i samsvar med formålet for ordningen som er mobilitet og karriereutvikling, og skal gjennomføres etter avtale med instituttlederen.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

 1. juni 2016 10:42:30

Nye retningslinjer

Kathrine Brosvik Thorsen

 1. mai 2016 12:35:54

Nye retningslinjer

Kathrine Brosvik Thorsen

 1. mai 2016 10:54:00

Nye retningslinjer

Kathrine Brosvik Thorsen