Reglement for opprykk til stilling som førstebibliotekar

§1

Dette reglement gjelder opprykk fra stilling som kode 1199 universitetsbibliotekar til kode 1200 førstebibliotekar på lønnsplan 17.520 ved statlige universiteter og høgskoler under Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Reglementet erstatter alle tidligere reglementer for opprykk til førstestilling for universitetsbibliotekarene ved ovennevnte institusjoner. Opprykk etter dette reglement er personlig og får ingen konsekvenser for innehavers arbeidsoppgaver og for stillingens plassering ved ledighet.

§2

Universitetsbiblioketarer som anser seg kvalifisert kan søke om opprykk til førstebibliotekar jf. § 7. Ved utlysing av ledige stillinger på lavere nivå skal det opplyses at det samtidig er adgang til å søke opprykk til førstebibliotekar.

§3

Søknader om opprykk skal stiles til og sendes den institusjon som stillingen er knyttet til. Det er anledning til å innlevere inntil 10 arbeider som søkeren gjerne vil ha lagt til grunn for den sakkyndige vurderingen. Søknaden må også inneholde «curriculum vitae».

§4

Institusjonens styre avgjør om det selv eller et annet faglig styringsorgan skal oppnevne sakkyndig utvalg. Utvalget skal bestå av 3 medlemmer. Minst en av de sakkyndige bør ha kompetanse over førstestillingsnivå. De øvrige skal oppnevnes blant personer som minst har kompetanse som førstebibliotekar innen det området søkeren representerer. Minst ett medlem skal være fra en annen institusjon, og begge kjønn skal om mulig være representert i utvalget. I særlige tilfeller kan utvalget be en eller flere spesialsakkyndige om å uttale seg om deler av det materiale som er sendt inn. For at opprykk skal finne sted, må komiteen enstemmig finne søkeren kvalifisert.

§5

Dersom en søker er erklært kompetent til førsteamanuensisstilling ved en institusjon som er godkjent av departementet eller har norsk doktorgrad eller utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk, skal det ikke nedsettes utvalg, men gis opprykk til førstebibliotekar uten nærmere vurdering.

§6

Ved kompetansevurdering skal det legges vekt på en bred vurdering av søkernes samlede kvalifikasjoner. De faglige kompetansekrav for førstebibliotekar skal samlet sett være på nivå med kravene til førsteamanuensis. Vurderingen skal bygge på en dokumentasjon av de bibliotekfaglige kvalifikasjoner. Vektlegging av de ulike kriteriene kan variere med oppgaver og virksomhet. Ansiennitet tillegges ikke vekt. Vurderingene skal bygge på: - vitenskapelige bibliotekfaglige arbeider - ledelse og deltaking i bibliotekfaglige og andre forskningsprosjekt - utvikling av dokumentasjons- og informasjonssystemer på høyt faglig nivå - faglig bearbeidelse og presentasjon av spesialsamlinger, herunder tekstkritiske utgaver - dokumenterte utstillinger - utarbeiding av læremidler, kompendier og audiovisuelle midler - dokumentert bibliotekfaglig utviklings- og forsøksarbeid - undervisningsarbeid, herunder bibliografisk undervisning

§7

Ved søknad om opprykk til førstebibliotekar i forbindelse med tilsetting tildeler tilsettingsorganer opprykk på grunnlag av uttalelsen fra det sakkyndige utvalget. Ved søknad om opprykk fra tjenestemenn ved institusjonen tildeler administrasjonen opprykk på grunnlag av uttalelsen fra det sakkyndige utvalget, eller dokumentasjon etter § 5. Opprykk gis med virkning fra første dag i måneden etter at søknad er innlevert/tiltredelsestidspunkt.

§8

Den sakkyndige vurdering sendes søkeren så snart den foreligger. Det gjøres oppmerksom på at denne utsendelsen ikke betyr at det er anledning til å påklage de sakkyndiges uttalelse, men søkeren kan komme med merknader. Eventuelle merknader må foreligge innen 10 dager etter at den sakkyndige vurderingen er sendt til søkeren, og vedlegges saken.

§9

Blir søknaden avslått på grunn av manglende kvalifikasjoner, kan ny søknad om opprykk tidligst sendes inn to år etter at avgjørelsen forelå.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

  1. februar 2011 12:34:20

Lagt inn

Kathrine Brosvik Thorsen

  1. januar 2011 14:01:42

Lagt inn

Kathrine Brosvik Thorsen

  1. desember 2010 13:35:17

Lagt inn

Kathrine Brosvik Thorsen