Regler for behandling av opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Fastsatt av Universitetsstyret: 28.04.2016

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger er endret 17.08. 15. Ved endringen fikk § 2-1 følgende ordlyd:

«Opprykk kan bare søkes ved egen institusjon, og søknad skal sendes institusjonen. Ved opprykk gjelder krav fastsatt med hjemmel i § 1-1 til § 1-7. Institusjonene kan selv bestemme at bedømmelser foretatt av sakkyndige komiteer opprettet av andre institusjoner kan legges til grunn for institusjonens vurdering av opprykk.»

Universitetsstyret vedtar følgende regler for opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Bergen:

1. Som hovedregel kan opprykk i undervisnings- og forskerstillinger bare søkes etter bedømmelser foretatt av sakkyndige komiteer opprettet av UiB.

2. Universitetsstyret delegerer til fakultetsstyret og styret for universitetsmuseet innenfor sitt fagområde å bestemme at bedømmelser foretatt av sakkyndige komiteer opprettet av andre institusjoner kan legges til grunn for institusjonens vurdering av opprykk.

3. Bestemmelser om at bedømmelser foretatt av sakkyndige komiteer opprettet av andre institusjoner kan legges til grunn for institusjonens vurdering av opprykk, må være i overensstemmelse med den nasjonale forskriften og følgende interne regler for UiB:

3.1 Godkjenning av bedømmelser foretatt av sakkyndige komiteer opprettet av andre institusjoner kan bare gjøres når denne institusjonen som minimum stiller tilsvarende krav til kompetanse for en stilling som UiB.

3.2 Godkjenning av bedømmelser foretatt av sakkyndige komiteer opprettet av andre institusjoner må være en generell godkjenning av alle bedømminger ved den andre institusjonen. Det er ikke anledning til å begrense godkjenningsvedtaket til å gjelde enkeltsøknader.

3.3 Har UiB for enkelte stillingsgrupper stilt generelle krav til kompetanse utover minimumskravene i forskriftens § 1-2 til § 1-7, må slike tilleggskrav gjelde over tid for alle ansettelser og opprykk ved UiB, og være gjort kjent for ansatte og søkere.
Godkjenning av bedømmelser foretatt av sakkyndige komiteer opprettet av andre institusjoner kan bare gjøres når denne institusjonen som minimum stiller de samme tilleggskrav som UiB har gjort for stillingsgruppen.

4. Oppnådd kompetanseerklæring for professor II-stilling, kan ikke danne grunnlag for opprykk til stilling som professor uten at det er foretatt ny bedømmelse. I tilfeller der det har vært gjennomført full professorkompetansvurdering ved tilsetting til professor II, vil det ikke være nødvendig med ny vurdering.

5. Den årlige søknadsfristen til å søke opprykk til professor er 15.9. Når særlige grunner foreligger, kan rektor godkjenne at fristen fravikes.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

  1. juni 2016 10:49:31

Nye regler

Kathrine Brosvik Thorsen

  1. juni 2016 10:47:22

Nye regler

Kathrine Brosvik Thorsen

  1. mai 2016 12:35:31

Nye regler

Kathrine Brosvik Thorsen

  1. mai 2016 12:30:13

Nye regler

Kathrine Brosvik Thorsen