Retningslinjer for forebygging og håndtering av mobbing og trakassering

English version


Godkjent av Universitetsdirektøren 15.04.20.

1. Innledning

Ansatte har rett til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og skal ikke utsettes for mobbing, trakassering eller annen utilbørlig opptreden.

UiB som arbeidsgiver skal sørge for at denne retten overholdes og gjennom aktivt arbeid sikre et godt og trygt psykososialt arbeidsmiljø.

Retningslinjene skal bidra til å forebygge mobbing og trakassering på arbeidsplassen, informere om ansattes rett og plikt til å melde fra og sikre god håndtering av slike saker.

2. Definisjoner

Mobbing, trakassering og utilbørlig opptreden

 • Med mobbing menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som er gjentagende, systematiske og vedvarende, og som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende, og der den som blir utsatt har problemer med forsvare seg fordi hendelsesforløpet er preget av en faktisk eller opplevd maktubalanse mellom partene (jf. Einarsen, Hoel, Zapf, & Cooper, 2011; Olweus, 1993).

 • Med trakassering og utilbørlig opptreden menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har til hensikt eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende (likestillings- og diskrimineringsloven § 13).

Trakassering og utilbørlig opptreden kan ta ulike former. Det kan dreie seg om enkeltstående handlinger så vel som gjentatte og systematiske handlinger, og disse kan være både direkte (f.eks. aggressive eller seksuelt ladede tilnærmelser) og indirekte (f.eks. sosial utestenging). I en del tilfeller kan den negative behandlingen av ansatte ta form av seksuell trakassering eller mobbing, uten at begrepet trakassering og utilbørlig opptreden begrenser seg til dette.

Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har til hensikt eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.

Diskriminering er alltid å regne som utilbørlig opptreden (jfr. Likestillings- og diskrimineringsloven). Det samme gjelder gjengjeldelse mot personer som har meldt fra etter retningslinjene.

I det følgende inkluderer alle referanser til mobbing og trakassering også utilbørlig opptreden.

3. Forebygging

Å forebygge mobbing og trakassering er en del av det systematiske HMS-arbeidet. Det innebærer å kartlegge arbeidsmiljøet, vurdere risiko for mobbing og trakassering, utarbeide planer og prioritere tiltak, og iverksette tiltak for å redusere risikofaktorene.

Ledere skal sørge for kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet for å forebygge og søke å forhindre at ansatte utsettes for mobbing og trakassering, og skal iverksette nødvendige tiltak som reduserer risikoen for at mobbing og trakassering oppstår.

Ansatte skal medvirke i utformingen av tiltak for å forebygge mobbing og trakassering og skal rette seg etter rutiner og tiltak mot mobbing og trakassering.

Både ledere, verneombud og tillitsvalgte skal ha kompetanse om forebygging og håndtering av mobbing og trakassering.

Det forventes at ledere markerer tydelige grenser for uakseptabel oppførsel i det daglige, holder diskusjoner på et saklig nivå og ikke godtar personangrep eller latterliggjøring, samt unngår negativ omtale av ansatte og overholder taushetsplikten om personlige forhold.

4. Melde fra

En ansatt som opplever selv å bli utsatt for mobbing, trakassering eller annen utilbørlig opptreden fra en eller flere arbeidskollegaer bør alltid melde fra til sin leder, eventuelt til verneombud. Dersom leder er del av saken må melding gå til overordnet leder.

En ansatt som blir kjent med at det forekommer mobbing, trakassering eller annen utilbørlig opptreden på arbeidsplassen skal snarest mulig underrette leder, eventuelt verneombud. Dersom leder er del av saken må melding gå til overordnet leder.

Ansatte kan ta kontakt med bedriftshelsetjenesten for råd og bistand.

Som medlem i en arbeidstakerorganisasjon kan den ansatte kontakte sine tillitsvalgte for bistand i saken.

Når verneombud blir kjent med at det forekommer mobbing, trakassering eller annen utilbørlig opptreden på arbeidsplassen skal verneombud straks varsle leder, eventuelt overordnet leder dersom leder er del av saken.

Melding om mobbing og trakassering på arbeidsplassen skal gis i henhold til UiB sine Retningslinjer for varsling ved Universitetet i Bergen

5. Håndtering

Når leder får innmeldt en sak om mobbing, trakassering eller annen utilbørlig opptreden, eller selv blir oppmerksom på et slikt forhold, skal vedkommende snarest søke å skaffe seg oversikt over saken og sikre at saksbehandlingen blir forsvarlig. Det vises her til saksbehandlingen ved varsling om kritikkverdige forhold i UiB sine Retningslinjer for varsling ved Universitetet i Bergen

Så langt det er mulig, må leder sjekke at man selv ikke er en del av saken. I så fall skal saken behandles på overordnet ledernivå.

Leder kan søke råd og bistand om håndteringen av saken fra HR-avdelingen. Bedriftshelsetjenesten kan også gi råd i slike saker.

Leder har et ansvar for å ivareta alle berørte parter i slike saker og henvise ansatte til bedriftshelsetjenesten ved behov. Gjengjeldelse mot personer som har meldt fra etter retningslinjene er ulovlig.

Kartlegging

Det vil ofte være naturlig å innlede kartleggingen med individuelle samtaler med den/de som har meldt fra, de involverte og andre som kan belyse saken.

Noen råd om samtalene:

 • Informer de involverte om deres rett til å ha med tillitsvalgt/rådgiver i innkallingen. Opplys samtidig om hvem arbeidsgiver har bedt om å være til stede på møtet.

 • Klargjør innledningsvis formålet med og premissene for samtalen.

 • Vær forberedt på at slike samtaler kan oppleves følelsesmessig belastende for den ansatte

 • Ikke vær forutinntatt. Vær opptatt av å lytte til de ansatte. Unngå å bli farget av den første informasjonen du mottar. Ulike versjoner kan være like riktige/gale.

 • Lag notat fra samtalene. For å unngå eventuelle misforståelser, bør den ansatte få gjennomgå og eventuelt revidere notatene fra sine samtaler.

 • Fortrolighet og konfidensialitet er særdeles viktig i slike sammenhenger. Ved videreformidling av meddelte opplysninger, bør man unngå å referere til hvem som har sagt hva, men fokusere på det som ble formidlet.

Etter samtalene må det lages en oppsummering av saken og det må vurderes om det er behov for ytterligere informasjonsinnhenting for å få saken tilstrekkelig belyst.

Konklusjon

Når saken er opplyst så godt som mulig, skal det konkluderes i forhold til om noen er - eller har vært - utsatt for mobbing, trakassering eller annen utilbørlig opptreden. De involverte skal informeres om konklusjonen.

6. Oppfølging

Dersom konklusjonen er at en eller flere ansatte er utsatt for mobbing, trakassering eller annen utilbørlig opptreden fra andre ansatte, må forholdet rettes opp slik at den/de ansatte igjen får et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Ved en slik konklusjon må leder, sammen med HR-avdelingen, vurdere om det er grunnlag for reaksjoner mot en eller flere av de involverte i saken.

Det må videre forbygges for at forholdet ikke gjentar seg.

Manglende håndtering kan varsles som kritikkverdig forhold i h.h.t. UiB sine Retningslinjer for varsling ved Universitetet i Bergen

For å hindre nye tilfeller av mobbing og trakassering er det viktig med kontinuerlig forebyggende arbeid som del av det systematiske HMS-arbeidet.

7. Tilgrensende retningslinjer

8. Referanser

Dato

Kommentar

Lagt inn av

 1. januar 2021

Endring lenke punkt 7

Mona Viksøy

 1. juni 2020 11:14:47

Ny lenke under referanser

Kathrine Brosvik Thorsen

 1. juni 2020 11:13:00

Ny lenke under referanser

Kathrine Brosvik Thorsen

 1. juni 2020 10:56:09

Ny retningslinje

Kathrine Brosvik Thorsen

 1. april 2020 12:03:22

Ny retningslinje

Kathrine Brosvik Thorsen

 1. april 2020 11:59:34

Ny retningslinje

Kathrine Brosvik Thorsen