Etiske retningslinjer for relasjonen mellom veileder og student eller kandidat ved Universitetet i Bergen

English version

Fastsatt av universitetsstyret 31.5.2012; endret 29.11.2018
1. Virkeområde

Retningslinjene gjelder i tillegg til «Retningslinjer for forebygging og håndtering av konflikter og trakassering mellom ansatte og studenter ved Universitetet i Bergen».

2. Respekt

Veilederen og studenten eller kandidaten skal vise respekt for hverandre. De skal ikke utføre handlinger eller komme med uttalelser som kan krenke integriteten eller verdigheten til den andre.

3. Asymmetri i veiledningsrelasjonen
Veilederen må være bevisst på at veiledningsrelasjonen er asymmetrisk. Veilederen skal ikke bruke sin faglige kunnskap og autoritet til å krenke eller undertrykke, eller til å vinne faglige eller personlige fordeler på bekostning av studenten/kandidaten. Studenten/kandidaten har rett til å ta opp forhold som han/hun mener er problematiske, jf pkt 6.
4. Profesjonalitet
Veilederen og studenten/kandidaten skal ha et profesjonelt forhold, og de skal ikke ha relasjoner som strider mot denne profesjonaliteten. Veilederen har et særskilt ansvar for ikke å sette studenten/kandidaten i en sårbar situasjon og/eller utnytte en slik situasjon. Dersom det oppstår et seksuelt forhold mellom veileder og student/kandidat, skal det formelle veiledningsforholdet opphøre.
5. Tillit og fortrolighet
Veilederen bør være åpen og lydhør for personlige forhold hos studenten/kandidaten som kan ha betydning for veiledningsrelasjonen.
6. Gaver og honorarer
Veilederen skal ikke motta honorarer eller gaver av betydelig verdi for veiledningen annet enn det som er avtalt med institusjonen. Når det gjelder gaver av ubetydelig økonomisk verdi, må veilederen selv vurdere om gaven kan påvirke veiledningsforholdet på en problematisk måte.
7. Konflikter mellom veilederen og studenten/kandidaten
Dersom veilederen eller studenten/kandidaten mener at veiledningsrelasjonen er blitt problematisk, bør veilederen og/eller studenten/kandidaten vurdere å endre, reforhandle eller avslutte veiledningsforholdet. Framgangsmåten for dette skal beskrives i veiledningskontrakten som veilederen og studenten/kandidaten har undertegnet eller fremgå av det enkelte institutts eller fakultets reglement. Instituttleder vil alltid kunne kontaktes hvis det oppstår forhold som oppfattes som problematiske.

For veiledningsrelasjoner der den ene parten er student (normalt veiledning på masterutdanning), henviseres til «Retningslinjer for forebygging og håndtering av konflikter, mobbing og trakassering mellom ansatte og studenter ved Universitetet i Bergen.»

8. Institusjonens rolle og ansvar
Universitetet i Bergen har det overordnede ansvaret for at studenten/kandidaten får god
og profesjonell veiledning. Ledelsen på alle nivå har et særlig ansvar dersom det skjer noe uønsket i veiledningsrelasjonen og ledelsen blir gjort kjent med dette.
9. Opphavsrett
Veileder og student/kandidat skal forholde seg respektfullt til hverandres arbeid og gjensidig praktisere god henvisningsskikk. Universitetets reglement om håndtering av ansattes rettigheter til forsknings- og arbeidsresultater ved Universitetet i Bergen gjelder også for studenter.
10. Opphør av veiledningsforhold
Dersom veiledningsforholdet av ulike grunner avsluttes før avtalt tid, plikter både veileder og student/kandidat å bidra til at dette skjer på en ryddig måte.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

20. november 2019 13:31:19

Nye retningslinjer vedtatt 31.5.2012. Endringer vedtatt 29.11.2018: Nytt punkt 1. Gamle punkt 1-9 blir nye punkt 2-10. Nytt avsnitt i punkt 7.

Per Gunnar Hillesøy

28. august 2012 15:40:41

Nye retningslinjer vedtatt 31.5.2012

Siglinde Marguerite Svare

28. august 2012 15:40:16

Nye retningslinjer vedtatt 31.5.2012

Siglinde Marguerite Svare

28. august 2012 15:34:52

Nye retningslinjer vedtatt 31.5.2012

Siglinde Marguerite Svare

28. august 2012 15:16:22

Nye retningslinjer vedtatt 31.5.2012

Siglinde Marguerite Svare

31. januar 2011 14:57:52

Import

Siglinde Marguerite Svare

07. mai 2010 11:47:17

Import

Siglinde Marguerite Svare