Valgreglement for Universitetet i Bergen

Vedtatt av universitetsstyret 27.9.2018, sist endret i møte 30.11.2023, arkivref. 17/11775, 2020/8137

Kapittel 1 Felles regler for valg ved Universitetet i Bergen

§ 1 Reglementets anvendelse

§ 1-1 Reglementets anvendelse

Dette reglement gjelder for alle valg ved Universitetet i Bergen.

§ 2 Valgperiode

§ 2-1 Valgperiodens varighet

 1. Den som velges fungerer i vervet fra 1. august samme år

 2. Valgperioden er fire år for fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling og for teknisk og administrativt ansatte

 3. For studenter og for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling er valgperioden i alle tilfeller ett år.

§3 Valgstyrer

§ 3-1 Ansvar og oppgaver

Valgstyret skal sørge for at valg gjennomføres i tråd med valgreglementet og treffer avgjørelser i forbindelse med valget, som ikke er tillagt annet organ

§ 3-2 Sammensetning

Valgstyret skal ha et oddetall medlemmer. Alle stemmerettsgruppene skal være representert i valgstyret. Valgstyret velger selv sin leder og nestleder. Det kan oppnevnes numeriske varamedlemmer.

§ 3-3 Oppnevning

Valgstyret oppnevnes for fire år. Universitetsstyret oppnevner et sentralt valgstyre. Fakultetsstyret oppnevner ett valgstyre for alle valg ved fakultetet.

§ 3-4 Møte og saksbehandling

Valgstyret skal normalt behandle saker i møte. Valgstyret er vedtaksfør når minst halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak treffes ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. Det skal føres protokoll fra møter i valgstyret.

§ 3-5 Sekretariat

Valgstyret skal ha et sekretariat. Sekretariatet skal forberede sakene og bistå valgstyret med gjennomføringen av valgene.

§ 3-6 Det sentrale valgstyret

Det sentrale valgstyret har ansvar for valg av rektor og valg til universitetsstyret.

§ 3-7 Fakultetets valgstyre

Fakultetets valgstyre har ansvar for valg av dekan, fakultetsstyre og instituttråd.

§ 3-8 Studentenes valgstyre

Universitetsstyret kan delegere til Studentparlamentet å oppnevne eget valgstyre for valg av studentrepresentanter til universitetsstyret.

§ 3-9 Habilitet

Et medlem som står på valg kan ikke delta i behandlingen av dette valget.

§ 4 Nominasjonskomite

§ 4-1 Nominasjonskomite for hvert valg

Det skal oppnevnes én nominasjonskomite for valg til hvert styringsorgan, dekan og instituttleder.

§ 4-2 Ansvar og oppgaver

Nominasjonskomiteen skal foreslå kandidater for valgstyret når det ved utløpet av forslagsfristen ikke er kommet inn tilstrekkelig antall forslag på kandidater, eller tilstrekkelig antall forslag på kandidater av begge kjønn.

§ 4-3 Sammensetning

Nominasjonskomiteen bør bestå av representanter for alle stemmerettsgruppene. Komiteen velger selv sin leder og organiserer seg selv.

§ 4-4 Oppnevning

 1. Universitetsstyret oppnevner én sentral nominasjonskomite for valg til universitetsstyret. Fakultetsstyret oppnevner én egen nominasjonskomite for hvert av valgene til dekan, fakultetsstyre og instituttråd.

 2. Ved valg til universitetsstyret foreslår dekanene medlemmer fra gruppen fast ansatt i undervisnings- og forskerstilling og fra gruppen midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling. Fagforeningene foreslår medlem fra de teknisk og administrativt ansatte. Studentparlamentet foreslår medlem fra studentene.

 3. Ved dekanvalg og valg til fakultetsstyret foreslår instituttlederne medlemmer fra gruppen fast ansatt i undervisnings- og forskerstilling og fra gruppen midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling. Arbeidstakerorganisasjonene foreslår medlem fra de teknisk og administrativt ansatte. Studentutvalget foreslår medlem fra studentene.

 4. Ved valg til instituttråd foreslår instituttrådet medlemmer til nominasjonskomiteen.

§ 5 Manntall

§ 5-1 Manntallet

Valgsekretariatet offentliggjør en oversikt over alle som har stemmerett, manntallet, når valget kunngjøres.

§ 6 Stemmerett

§ 6-1 Stemmerett for ansatte

 1. Stemmerett har den som når valget starter:

 1. er fast ansatt i minst halv stilling eller

 2. er ansatt eller engasjert for minst ett år i minst halv stilling eller

 3. har vært sammenhengende ansatt eller engasjert i minst ett år i minst halv stilling

 1. Den som har permisjon for å arbeide i annen stilling har ikke stemmerett. Stemmerett har likevel den som i permisjonstiden er ansatt i en annen stilling ved Universitetet i Bergen og ikke har stemmerett i denne.

§ 6-2 Stemmerett for studenter

 1. Studenter som er semesterregistrert ved Universitetet i Bergen har stemmerett.

 2. Stemmeretten gjelder ved den grunnenheten de er registrert.

§ 6-3 Stemmerett i ett valg

Ingen kan ha mer enn én stemme i et valg. Dersom noen inngår i flere manntall, skal kun én stemme kunne avgis. Det skal prioriteres i slik rekkefølge: fast ansatt i undervisnings- og forskerstilling, midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstilling, teknisk-administrativt ansatt, student.

§ 6-4 Velger som nektes å avgi stemme

Den som nektes å avgi stemme fordi det legges til grunn at vedkommende ikke har stemmerett, skal likevel gis anledning til å levere stemmeseddel. For klage, se § 15.

§ 7 Stemmerettsgrupper og valgkretser

§ 7-1 Stemmerettsgrupper

 1. Valg skjer i følgende stemmerettsgrupper:

 1. A - fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling

 2. B - midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling

 3. C - teknisk og administrative ansatte

 4. D – studenter

 1. Ansatte ledere av fakulteter og grunnenheter, ansatte professorer og førsteamanuenser i åremålsstilling, jf. uhl. § 6-4 (1), bokstav j) har stemmerett i gruppe A.

 2. Universitetsbibliotekarene har stemmerett i gruppe A.

 3. Universitetsdirektøren avgjør i tvilstilfeller i hvilken stemmerettsgruppe en person tilhører.

§ 7-2 Valgkretser

Hver stemmerettsgruppe utgjør én felles valgkrets ved valg til et styringsorgan.

§ 8 Valgbarhet og rett til å kreve fritak

§ 8-1 Valgbarhet

 1. Valgbar er den som har stemmerett ved valget, forstår norsk og som ikke er fritatt.

 2. Ansatte har plikt til å ta imot valg.

 3. Den som på valgtidspunktet har permisjon fra sin stilling eller studie er likevel valgbar dersom det kan forventes at vedkommende vil kunne fungere i vervet minimum ¾ av valgperioden.

§ 8-2 Fritak fra valg

 1. Den som har hatt et verv kan kreve fritak fra gjenvalg til dette i like lang tid som vedkommende har fungert i vervet.

 2. Varamedlem som har møtt som medlem minst halve valgperioden kan kreve fritak fra gjenvalg.

 3. Når tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner tilsier det, kan valgstyret etter søknad frita en foreslått kandidat fra å stille til valg.

 4. Studenter kan kreve fritak fra valg. Dersom en student har tatt imot valg, har vedkommende plikt til å fungere i vervet.

§ 8-3 Avgrensing av valgbarhet

 1. Utelukket fra valg til universitetsstyret er:

 • assisterende universitetsdirektør

 • ansatte ved universitetsdirektørens kontor

 • avdelingsdirektør

 • fakultetsdirektør

 • medlem av dekanat

 1. Utelukket fra valg til fakultetsstyret er:

 • fakultetsdirektør og dennes stedfortreder

 • seksjonssjef i fakultetsadministrasjonen

 • instituttleder og dennes stedfortreder

 1. Utelukket fra valg til instituttråd er:

 • Administrasjonssjef

§ 9 Uttreden i valgperioden

§ 9-1 Plikt til å tre ut av tillitsverv

 1. Den som har et tillitsverv skal fratre når valgbarheten opphører.

 2. Den som har permisjon for å arbeide i stilling utenfor Universitetet i Bergen, skal fratre vervet i permisjonstiden.

 3. Når et medlem fratrer sitt verv, rykker første varamedlem opp som medlem.

§ 9-2 Søknad om fratredelse

Etter søknad kan organet selv frita et medlem fra vervet resten av tjenestetiden når tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner tilsier dette.

§ 9-3 Fratreden for valgte ledere

 1. Fratrer rektor holdes nyvalg av rektor og prorektor.

 2. Fratrer prorektor i perioden velger universitetsstyret, etter forslag fra rektor, prorektor for den gjenværende del av perioden. Rektor deltar ikke selv i denne stemmegivningen i styret. Dersom det ikke er flertall for rektors kandidat, starter prosessen etter denne bestemmelsen på nytt, til ny prorektor er valgt. Valget er gyldig når minst 2/3 av universitetsstyrets medlemmer har avgitt stemme, iberegnet blanke stemmer.

 3. Fratrer dekan mer enn ett år før funksjonsperioden er ute, skal detgjennomføres nyvalg på dekan og prodekan.

 4. Fratrer dekan mindre enn ett år før funksjonsperioden er ute, rykker prodekan opp som dekan. Den nye dekanen foreslår ny prodekan som velges av fakultetsstyret. Dekanen deltar ikke selv i denne stemmegivningen i fakultetsstyret. Dersom det ikke flertall for dekanens kandidat, starter prosessen etter denne bestemmelsen på nytt, til ny prodekan er valgt. Valget er gyldig når minst 2/3 av fakultetstyrets medlemmer har avgitt stemme, iberegnet blanke stemmer.

 5. Fratrer instituttleder skal det gjennomføres nyvalg etter reglene i kapittel 5.

§ 10 Gjennomføring av valg

§ 10-1 Elektronisk valg

Valg for ansatte og studenter blir normalt gjennomført som elektronisk valg

§ 10-2 Valg i valgmøte

 1. Valgstyret kan bestemme at valg for ansatte skal gjennomføres i valgmøte.

 2. Valgstyret kaller inn til valgmøte, og gir regler om gjennomføringen av møtet. Det skal påses at innkallingen til møtet og opplysninger om valget er gitt på fyllestgjørende måte og i god nok tid til at flest mulig av de stemmeberettigede kan delta. Som hovedregel må innkallingen ha gått ut senest ti dager før valgdagen. For at et valg i et valgmøte skal være gyldig, må minst 50% av de stemmeberettigede i kretsen ha avgitt stemme. Dersom dette ikke oppnås, holdes nytt valg med de samme kandidatene.

§ 10-3 Studentorgan som valgforsamling

 1. Ved valg av studentrepresentanter til fakultetsstyret kan studentutvalget avgjøre at valget likevel skal gjennomføres med studentutvalgets allmøte som valgforsamling.

 2. For valg av studenter til instituttråd kan instituttets studentorgan avgjøre at valg likevel gjennomføres med studentorgan som valgforsamling.

 3. Dersom valg av studenter til styringsorgan gjennomføres i valgforsamling skal studentorganet fastsette regler for valgoppgjøret. Nominering av kandidater, kunngjøring og annet forarbeid til valget må skje i samsvar med prinsippene i dette reglement. Styringsorganet skal påse at valg i slike valgforsamlinger skjer i betryggende former.

§ 10-4 Kunngjøring av valg

 1. Valget skal kunngjøres i god tid før valget starter. Kunngjøringen skal inneholde informasjon om:

 • valgtidspunkt

 • hvem som er valgbare

 • hvem som har forslagsrett

 • krav til antall forslagsstillere

 • frist for å fremme forslag på kandidater

 • hvem som inngår i manntallet

 • informasjon om rett til fritak fra verv og frist for å kreve dette

 • kontaktinformasjon for valget

§ 10-5 Tidspunkt for valg

Ingen valg av ansatte kan skje før tidligst fire uker etter valg av rektor.

§ 11 Forslag på kandidat

§ 11-1 Forslag på kandidat

 1. Den som har stemmerett i et valg har rett til å foreslå kandidat til samme valg.

 2. Forslaget skal være skriftlig og fremmes for valgstyret innen fristen satt av valgstyret.

 3. Forslagsstillerne kan trekke et forslag inntil én uke før fristen for innlevering av forslag. Hvis et forslag blir trukket, skal valgstyret straks informere kandidatene om dette.

§ 11-2 Antall forslagsstillere

 1. Forslag på kandidat til styringsorgan skal være fremmet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.

 2. En forslagsstiller kan ikke foreslå seg selv som kandidat.

 3. Et forslag på rektorkandidat kan ha inntil 10 forslagsstillere, men minst 5.

 4. Forslag på dekan kan ha inntil 5 forslagsstillere, men minst 3.

 5. Ingen kan være forslagsstiller på mer enn ett forslag.

§ 11-3 Informasjon

 1. Den som er foreslått som kandidat skal straks informeres av valgstyret om dette.

 2. Har kandidaten rett til fritak skal denne gi skriftlig samtykke til å stille til valg.

 3. Valgstyret kunngjør de innkomne og godkjente forslag på kandidater for velgerne så snart fristen for forslag er ute, normalt ikke mindre enn 2 uker før valget starter. Dersom det er forsvarlig kan valgstyret kunngjøre forslagene senere.

§ 12 Valgoppgjørsformer

§ 12-1 Valgoppgjørsformer

 1. Følgende valgformer kan brukes:

 • preferansevalg

 • flertallsvalg

 1. Valg av medlem til styringsorgan skjer normalt som preferansevalg.

 2. Valg av rektor og dekan skjer som flertallsvalg.

§ 12-2 Nærmere om preferansevalg

 1. Ved preferansevalg benyttes følgende fremgangsmåte:

 • Valgstyret gjør stemmesedlene tilgjengelige i det elektroniske valglokalet.

 • Kandidatene settes opp i alfabetisk rekkefølge på stemmeseddelen

 • Foran navnet på kandidatene skal velgeren sette opp en preferanserekke med stigende tall, som uttrykk for den preferanse velgeren har for kandidatene. Velgeren avgjør selv hvor mange kandidater som skal prefereres.

 1. I tillegg til faste medlemmer skal det velges minst 2 varamedlemmer

§ 12-3 Fremgangsmåte ved flertallsvalg

Ved flertallsvalg fører velgerne opp navnet på den kandidaten velgeren ønsker å gi sin stemme. Den kandidaten som har fått over halvparten av de avgitte stemmene, er valgt.

§ 12-4 Utfyllende regler

Universitetsstyret vedtar utfyllende regler om valgoppgjør ved gjennomføringen elektroniske valg.

§ 13 Valgprotokoll

§ 13-1 Valgprotokoll

 1. Resultatet av valg skal føres inn i en valgprotokoll som underskrives av valgstyret.

 2. Melding om resultatet av rektor- og prorektorvalg og av valg til universitetsstyret, sendes til universitetsstyret og kunngjøres straks. Melding om resultatet av fakultets- og instituttvalg sendes til fakultetsstyret, instituttråd og kunngjøres straks. Melding om alle valg sendes det faste sekretariatet for Det sentrale valgstyret.

§ 14 Kjønnsbalanse

§ 14-1 Kjønnsbalanse og kvotering

 1. Likestillingslovens krav om representasjon fra begge kjønn skal så vidt mulig være oppfylt for medlemmene, og varamedlemmene innen den enkelte valgkrets.

 2. Viser valgoppgjøret at ett kjønn vil få færre representanter enn det som kreves i første ledd, rykker kandidater fra det underrepresenterte kjønn opp, inntil man har oppnådd slik balanse.

§ 15 Klage

§ 15-1 Klage og klageorgan

 1. Alle beslutninger om et valg etter dette reglement kan påklages av den som har stemmerett ved valget. Beslutninger i fakultetets valgstyre kan påklages til Det sentrale valgstyret. Beslutninger i Det sentrale valgstyret kan påklages til Den sentrale klagenemnd.

 2. Klage sendes det organ som har fattet beslutningen. Klagen må være mottatt senest åtte dager etter at valgresultatet er kunngjort. Organet vurderer klagen. Dersom klagen ikke tas til følge, avgis det uttalelse om klagen, og denne sendes straks til klageorganet.

 3. Er det gjort feil som kan ha hatt betydning for valgresultatet, og som ikke kan rettes ved ny opptelling, kan klageorganet bestemme at det skal holdes nytt valg. Dette skal holdes så snart som mulig.

§ 16 Suppleringsvalg

§ 16-1 Suppleringsvalg

Valgstyret kan avgjøre at det skal avholdes suppleringsvalg av medlemmer til styringsorgan dersom det ikke er mulig å supplere fra varamedlemslisten.

Kapittel 2 Valg av rektor og prorektor

§ 17 Valgmåte og valgbarhet mv.

§ 17-1 Valgbar som rektor

 1. Valgbare som rektor og prorektor er både egne ansatte og eksterne. Rektor må ha professorkompetanse.

 2. For å være gyldig må et forslag inneholde både en rektor- og en prorektorkandidat.

§ 17-2 Gjennomføring av rektorvalg

 1. Rektor og prorektor velges under ett som par.

 2. Valg av rektor og prorektor holdes som flertallsvalg. Dersom det er kommet inn mer enn to forslag på rektor- og prorektor, skal valget avholdes som preferansevalg.

 3. Universitetsstyret fastsetter tidspunktet for valget. Valget holdes i mars eller april.

 4. Valgstyret kunngjør valget innen 1.februar.

 5. Frist for å foreslå kandidat til rektor og prorektor er 6 uker før valget starter.

 6. Valgstyret skal forlenge fristen med 2 uker dersom det innen fristen ikke er kommet inn forslag på et tilstrekkelig antall kandidater, jf. § 4-2.

 7. Kandidat som kan kreve seg fritatt må skriftlig samtykke til å stille til valg. Samtykket kan ikke trekkes tilbake.

§ 17-3 Vekting av stemmer

 1. Stemmene skal telles særskilt for følgende to grupper og gis slik vekt:

 • Ansatte 75 %

 • Studenter: 25%

§ 18 Kandidatpresentasjon

§ 18-1 Kandidatpresentasjon

 1. Valgstyret gjennomfører et møte før valget der kandidatene blir presentert for universitetets ansatte og studenter.

 2. Alle stemmeberettigede har talerett i møtet.

 3. Samtlige kandidater plikter å møte.

Kapittel 3 Universitetsstyret

§ 19 Sammensetning og gjenvalg

§ 19-1 Sammensetning

Styret ved Universitetet i Bergen består av:

 • Rektor

 • 2 representanter for fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling

 • 1 representant for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling

 • 1 representant for teknisk og administrativt ansatte

 • 2 representanter for studentene

 • 4 eksterne representanter oppnevnt av departementet etter forslag fra universitetsstyret

§ 19-2 Gjenvalg

Ingen kan gjenvelges som styremedlem hvis vedkommende har fungert sammenhengende i vervet i 8 år ved begynnelsen av den nye valgperioden.

§ 20 Gjennomføring av valg til universitetsstyret mv.

§ 20-1 Kunngjøring av valget, frister mv.

 1. Universitetsstyret fastsetter tidspunktet for valget

 2. Valgstyret kunngjør valget innen 1.februar.

 3. Valget gjennomføres tidligst 4 uker etter valg av rektor

 4. Frist for å foreslå kandidat til universitetsstyret er 4 uker før valget starter

 5. Valgstyret skal forlenge fristen med 2 uker dersom det innen fristen ikke er kommet inn forslag på et tilstrekkelig antall kandidater i den enkelte valgkrets, jf. § 4-2

 6. Valg til universitetsstyret av representanter for studentene holdes som preferansevalg mellom mars og mai.

§ 21 Kandidatpresentasjon

§ 21-1 Kandidatpresentasjon

Valgstyret har ansvar for at kandidatene får anledning til å presentere seg for velgerne. Valgstyret avgjør, i samråd med kandidatene, hvordan presentasjonen skjer.

Kapittel 4 Valg av dekan, prodekan og representanter til fakultetsstyret

§ 22 Valg av dekan og prodekan

§ 22-1 Valgbar som dekan og prodekan

Valgbar som dekan og prodekan er fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling, og åremålsansatte instituttledere.

§ 22-2 Gjennomføring av dekanvalg

 1. Dekan og prodekan velges under ett som par

 2. Valget foretas før valg av fakultetsstyre.

 3. Valget holdes som flertallsvalg. Dersom det er kommet inn mer enn to forslag på dekan og prodekan, skal valget avholdes som preferansevalg.

 4. Stemmene skal telles særskilt for følgende to grupper og gis slik vekt:

 1. Ansatte 75 %

 2. Studenter 25 %

 1. Frist for å foreslå kandidat til dekan er 6 uker før valget starter.

 2. For å være gyldig må et forslag inneholde både en dekan- og en prodekankandidat.

 3. Valgstyret skal forlenge fristen med 2 uker dersom det innen fristen ikke er kommet inn forslag på et tilstrekkelig antall kandidater i den enkelte valgkrets, jf. § 4-2

§ 22-3 Valg i valgforsamling

 1. Dersom det bare er innkommet forslag på én person til vervet som dekan eller prodekan, foretas dette valget av det avtroppende fakultetsstyret som valgforsamling.

 2. Det kreves tilslutning fra mer enn halvparten av fakultetstyrets medlemmer for å bli valgt.

 3. Valget er gyldig når minst 2/3 av fakultetstyrets medlemmer har avgitt stemme, iberegnet blanke stemmer.

 4. Dersom den foreslåtte kandidaten som dekan eller prodekan ikke oppnår et tilstrekkelig antall stemmer i fakultetsstyret, startes valgprosessen på nytt.

§ 22-4 Gjenvalg

Ingen kan gjenvelges som dekan eller prodekan vis vedkommende har fungert sammenhengende i vervet i åtte år ved begynnelsen av den nye valgperioden.

§ 23 Fakultetsstyret

§ 23-1 Sammensetning av fakultetsstyret

Sammensetning av fakultetsstyrene går fram av «Regler for styringsorganene»

§ 23-2 Gjennomføring av valg

 1. Valgstyret fastsetter tidspunkt for valget og valget avholdes senest innen utgangen av juni, etter valg av dekan

 2. Representantene for hver gruppe velges normalt samtidig.

 3. Valget holdes som preferansevalg, eventuelt i valgforsamling dersom vilkårene for det er oppfylt, se § 22-3

§ 23-3 Valg i valgforsamling

 1. Dersom det i en valgkrets bare er foreslått så mange kandidater som det antallet som skal velges som medlemmer og varamedlemmer foretas valget av det avtroppende fakultetsstyret som valgforsamling.

 2. Valgstyret avklarer med forslagstillerne hvem som foreslås som henholdsvis medlem og varamedlem.

 3. Det kreves tilslutning fra minst halvparten av fakultetstyrets medlemmer for å bli valgt

 4. Valget er gyldig når minst 2/3 av fakultetstyrets medlemmer har avgitt stemme, iberegnet blanke stemmer.

 5. Dersom forslaget ikke oppnår et tilstrekkelig antall stemmer i fakultetsstyret, startes valgprosessen på nytt.

§ 23-4 Universitetsmuseet i Bergen og Universitetsbiblioteket

Reglene i denne paragraf gjelder så langt de passer også for valg til styret ved Universitetsmuseet i Bergen og Universitetsbiblioteket

Kapittel 5 Instituttråd og instituttleder

§ 24 Instituttrådet

§ 24-1 Sammensetning

Sammensetningen av instituttrådet går fram av «Regler for styringsorganene» og av regler fastsatt av det enkelte fakultet.

§ 24-2. Valg av instituttråd

 1. Valgstyret fastsetter tidspunkt for valget og valget avholdes innen utgangen av juni, etter valg av dekan, og tidligst fire uker etter valg av rektor

 2. Representantene for hver gruppe velges normalt samtidig.

 3. Valget holdes som preferansevalg.

§ 24-3 Valg i valgforsamling

 1. Dersom det i en valgkrets bare er foreslått så mange kandidater som det antallet som skal velges som medlemmer og varamedlemmer, foretas valget av det avtroppende instituttrådet som valgforsamling.

 2. Valgstyret avklarer med forslagstillerne hvem som foreslås som henholdsvis medlem og varamedlem.

 3. Det kreves tilslutning fra minst halvparten av instituttrådets medlemmer for å bli valgt

 4. Valget er gyldig når minst 2/3 av instituttrådets medlemmer har avgitt stemme, iberegnet blanke stemmer.

 5. Dersom forslaget ikke oppnår et tilstrekkelig antall stemmer i instituttrådet, startes valgprosessen på nytt.

 6. Valg av studentrepresentanter kan skje med studentorgan som valgforsamling, se § 10-3.

§ 25 Instituttleder

§ 25-1 Valgbar som instituttleder

Valgbar som instituttleder er fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling ved instituttet.

§ 25-2 Gjennomføring av instituttledervalg

Instituttrådet fastsetter valgmåten innenfor følgende rammer

 1. Valget holdes som flertallsvalg. Dersom det er kommet inn mer enn to forslag på instituttleder, skal valget avholdes som preferansevalg.

 2. Stemmene skal telles særskilt for følgende to grupper og gis slik vekt:

 1. Ansatte 75 %

 2. Studenter 25 %

 1. Frist for å foreslå kandidat til instituttledere er 4 uker før valget starter.

 2. Forslag til instituttleder må være underskrevet av minst tre ansatte eller studenter med stemmerett ved instituttet. Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.

 3. Ingen kan gjenvelges som instituttleder hvis vedkommende har fungert i vervet i en sammenhengende periode på 8 år når den nye valgperioden begynner.

 4. Dersom det bare er innkommet forslag om én person til vervet som instituttleder, foretas valget av det avtroppende instituttrådet som valgforsamling.

 5. Den er valgt som oppnår tilslutning fra mer enn halvparten av instituttrådets medlemmer. For gyldig valg kreves at minst 2/3 av de stemmeberettigede i instituttrådet har avgitt stemme. Blanke og ugyldige stemmer regnes som avgitte stemmer. Dersom den foreslåtte kandidaten ikke oppnår et tilstrekkelig antall stemmer i instituttrådet, startes valgprosessen på nytt.

§ 26 Ikrafttredelse

§ 26-1 Ikrafttredelse

Reglementet trer i kraft straks.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

 1. januar 2024

Endring i §§ 4-1, 4-3, 6-2, 8-1, 9-3, 17-3, 25-1, 25-2

Mona Viksøy

 1. desember 2022

Endring i §§ 4, 6, 8, 9, 17, 25.

Mona Viksøy

 1. mars 2021

Endring i §§ 12-3, 22-2, 25-2.

Mona Viksøy

 1. juni 2020 09:36:28

Redaksjonelt endring i § 24-3 (3),(4) (5) . Skal stå «instituttrådet» ikke «fakultetsstyret».

Arne R. Ramslien

19. februar 2019 09:54:04

Redaksjonelt endring i § 24-3 (3),(4) (5) . Skal stå «instituttrådet» ikke «fakultetsstyret».

Arne R. Ramslien

18. februar 2019 13:29:10

Redaksjonelt endring i § 24-3 (3),(4) (5) . Skal stå «instituttrådet» ikke «fakultetssyret».

Arne R. Ramslien

26. oktober 2018 13:38:54

Redaksjonelt endring i § 12-1 (2)

Arne R. Ramslien

25. oktober 2018 14:28:45

Redaksjonelt tillegg i § 10-3 (1). Ordet «at» satt inn mellom «avgjøre» og «valget»

Arne R. Ramslien

17. oktober 2018 08:08:00

Nytt reglement vedtatt av Universitetsstyret 29.7.2018, sak 90/18, arkivref 17/11775

Arne R. Ramslien

08. oktober 2018 11:17:55

Nytt reglement vedtatt av Universitetsstyret 29.7.2018, sak 90/18, arkivref 17/11775

Arne R. Ramslien

03. oktober 2018 10:31:03

Nytt reglement vedtatt av Universitetsstyret 29.7.2018, sak 90/18, arkivref 17/11775

Arne R. Ramslien

03. oktober 2018 10:12:47

Nytt reglement vedtatt av Universitetsstyret 29.7.2018, sak 90/18, arkivref 17/11775

Arne R. Ramslien

03. oktober 2018 10:08:41

Nytt reglement vedtatt av Universitetsstyret 29.7.2018, sak 90/18, arkivref 17/11775

Arne R. Ramslien