1.3.4 Universitetsbiblioteket

Regler for Universitetsbiblioteket

Vedtatt av universitetsstyret 27.9.2018, sist endret ved beslutningsnotat av 30.1.2019.

§ 1. Universitetsbibliotekets organer

Universitetsbiblioteket skal ha:

  • Bibliotekdirektør

  • Bibliotekråd

§ 2. Rådets størrelse og sammensetning

Rådet skal bestå av 9 medlemmer og skal ha følgende sammensetning:

  • En dekan som er leder

  • En prodekan eller visedekan med ansvar for forskning

  • En prodekan eller visedekan med ansvar for utdanning

  • En representant for midlertidig tilsatte i utdannings- og forskningsstilling

  • To representanter valgt av og blant de ansatte ved Universitetsbiblioteket

  • To representanter for studentene

  • En ekstern representant fra arkiv-/bibliotek-/museumssektor

En av prodekanene er nestleder.

Det skal velges eller oppnevnes minst to varamedlemmer for hver gruppe. Det er ikke personlige varamedlemmer.

Representantene for de ansatte ved Universitetsbiblioteket med vararepresentanter velges etter reglene som gjelder for valg av representanter til fakultetsstyre. Universitetsbiblioteket regnes i denne forbindelse som en valgkrets. For øvrig gjelder valgreglementets § 14-1 om kjønnsbalanse.

Fakultetsrepresentantene og dekan med vararepresentanter oppnevnes av Universitetsstyret etter forslag fra fakultetene. Det kan ikke oppnevnes mer enn én representant fra samme fakultet.

Studentrepresentantene med vararepresentanter oppnevnes av Universitetsstyret etter tilråding fra Studentparlamentet.

Rådsmedlemmene oppnevnes eller velges for en periode som samsvarer med universitetets ordinære valgperioder, jf. valgreglementets § 2-1. Gjenoppnevning kan finne sted, likevel slik at ingen kan sitte i rådet i mer enn to perioder i sammenheng.

§ 3. Rådets kompetanse

Bibliotekrådet er et rådgivende kontaktorgan for bibliotekdirektøren.

Rådet skal gi anbefalinger til bibliotekdirektøren slik at biblioteket best mulig settes i stand til å utføre de oppgaver biblioteket har ansvar for overfor Universitetet og samfunnet for øvrig.

Rådet skal behandle overordnede saker som er av prinsipiell eller vesentlig betydning for at biblioteket kan på best måte støtte Universitetets kjernevirksomhet, som for eksempel bibliotekets strategi og strategisk utvikling av tjenesteområder, og finansiering av tilgang til vitenskapelig publisering i et åpent vitenskap-perspektiv. Rådet skal være orientert om årsbudsjett og årsregnskap.

§ 4. Bibliotekdirektøren

Bibliotekdirektøren rapporterer til universitetsdirektøren. Bibliotekdirektøren har den daglige ledelse av Universitetsbiblioteket og har ansvaret for bibliotekets samlede virksomhet. Bibliotekdirektøren representerer biblioteket utad.

Bibliotekdirektøren er sekretær for rådet og forbereder saker som skal behandles i rådet, i samråd med rådets leder. Bibliotekdirektøren deltar i rådets møter med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.

§ 5. Bibliotekrådets arbeidsform; møter, innkalling, møteplikt. mv

Rådet skal behandle saker i møter, med mindre annet er fastsatt i instruks eller lignende, eller at leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte.

Bibliotekrådets leder sørger for at det avholdes møter for å behandle saker som ligger til rådets myndighetsområde. Møter avholdes så ofte som nødvendig for å ivareta rådets oppgaver på forsvarlig måte. Et medlem av rådet kan kreve at rådet sammenkalles.

Innkalling til møter skal skje med rimelig varsel.

Medlemmer av rådet har plikt til å møte hvis ikke vedkommende har gyldig forfall. Medlemmene har plikt til å delta i forhandlingene og å avgi stemme.

§ 6. Vedtaksførhet og flertallskrav

Rådet er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede og avgir stemme.

Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke annet er fastsatt i lov. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er møteleders stemme avgjørende. Ved stemmelikhet ved valg avgjøres dette ved loddtrekning.

Avstemning skjer ved stemmetegn.

§ 7. Habilitet

Forvaltningslovens regler om habilitet gjelder for rådet.

Medlem av rådet plikter å opplyse om forhold som eventuelt kan føre til inhabilitet. Rådet tar stilling til habilitetsspørsmålet i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.

§ 8. Åpenhet

Det skal i størst mulig grad være åpenhet om rådets arbeid. Møter i bibliotekrådet holdes for åpne dører. Rådet selv kan vedta at bestemte saker skal behandles for lukkede dører. Behandling av sak om lukking skjer for lukkede dører.

Det skal føres møtebok for bibliotekrådet. Det skal fremgå av møteboken når møtet ble holdt, hvilke vedtak som ble truffet og hvordan det enkelte medlem har stemt der det har vært voteringer, hvis ikke avstemning har skjedd skriftlig.

§ 9. Ikrafttredelse

Reglementet trer i kraft straks.