Retningslinje for befaring før innflytting

English version

Godkjent av Universitetsdirektøren 28.10.2008

1. Formål

Formålet med retningslinjen er å sikre at innflytting ikke iverksettes før Universitetet i Bergen (UiB) som tiltakshaver og bruker sammen med Helse-, miljø- og sikkerhetsseksjonen finner det tilrådelig.

2. Forankring

Retningslinjen er en del av UiBs regelsamling (Del 3. Personal og HMS).

3. Omfang

Retningslinjen omfatter alle byggeprosjekt (se punkt 5.) ved UiB.

4. Ansvar

Eiendomsavdelingen (EIA) er ansvarlig for at retningslinjen følges.

5. Definisjoner

 • Byggeprosjekt: Gjelder alle nye byggeprosjekter og større ombyggings- eller rehabiliteringsprosjekter ved UiB, samt flytting av en enhet til innleide lokaler.

 • Ferdigattest: Når et søknadspliktig tiltak er ferdig skal ansvarlig søker anmode kommunen om ferdigattest. Ferdigattest eller brukstillatelse skal foreligge før innflytting.

 • Brukstillatelse: Når et tiltak er ferdig, men det gjenstår arbeider av mindre vesentlig betydning kan ansvarlig søker anmode kommunen om midlertidig brukstillatelse.

 • Befaring: Systematisk inspeksjon av byggeprosjektet (se punkt 6.1).

 • Prosjektleder: EIA-ansatt som leder byggeprosjektet.

 • Tiltakshaver: Eier av bygget.

 • Brukerkoordinator: Leder og koordinerer brukermedvirkning i prosjektet. Deltar også i prosjekteringen og i forberedelser til innflytting.

 • Driftskoordinator: Skal sikre at byggeprosjekter er i samsvar med intensjonen for framtidig drift og vedlikehold av bygningen.

6. Befaring før innflytting

Befaring skal gjennomføres før innflytting ved alle byggeprosjekter, for å forebygge helseplager og unødvendig ubehag som følge av innflytting i lokaler som ikke er tilstrekkelig ferdigstilt og rengjort.

6.1. Oppgaver

Prosjektleder fra EIA kaller inn til befaring og leder denne. Øvrige deltakere: Brukerkoordinator, driftskoordinator, representanter fra brukermiljøet, verneombud for de ansatte og representant for HMS-seksjonen. Representant for Læringsmiljøutvalget og konsulent for funksjonshemmede studenter kalles inn når det er aktuelt (jfr. Læringsmiljøhåndbok for studenter).

6.2. Gjennomføring

 • Brukerkoordinator orienterer om innflyttingsplan og prosjektleder orienterer om byggvask.

 • Fysisk gjennomgang av alle etasjer og rom, for eksempel etter sjekkliste.

 • Brukerkoordinator skriver referat.

 • Avslutningsvis foretas en oppsummering og konklusjon vedrørende eventuell anbefaling om innflytting. Konklusjonen fra befaringen skal alltid foreligge skriftlig i form av et kort referat eller utfylt sjekkliste.

 • Referat godkjennes av deltakerne før det sendes Arbeidsmiljøutvalget til informasjon.

7. Referanser

Vedlegg:

📎 Sjekkliste for befaring før innflytting

Nærmere opplysninger:Eiendomsavdelingen og Helse-, miljø- og sikkerhetsseksjonen.

Utarbeidet av: Eiendomsavdelingen

Dato

Kommentar

Lagt inn av

 1. juni 2014 08:17:40

Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling.

Olaug Eiksund

 1. juni 2014 08:16:52

Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling.

Olaug Eiksund

 1. april 2013 11:18:45

Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling.

Olaug Eiksund

 1. juli 2011 09:54:45

Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling.

Olaug Eiksund

 1. juli 2011 09:48:41

Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling.

Olaug Eiksund

 1. juli 2011 09:49:41

Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling.

Olaug Eiksund

 1. juli 2011 09:24:27

Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling.

Olaug Eiksund

 1. juli 2011 09:19:37

Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling.

Olaug Eiksund

 1. april 2011 15:40:21

Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling.

Olaug Eiksund

 1. april 2011 15:39:16

Retningslinjen legges over fra HMS-håndboken, Del 5. Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ny Regelsamling.

Olaug Eiksund