Språkpolitiske retningslinjer

English version

Vedtatt av universitetsstyret 31.10.2019

Universitetet i Bergen (UiB) er en kunnskaps- og kulturbærende institusjon og den faglige virksomhet er vesentlig for demokrati og samfunnsutvikling. De språkpolitiske retningslinjene skal bidra til å gjennomføre UiBs strategi og styrke lærestedets profil som et forskningsintensivt breddeuniversitet med høy internasjonal faglig kvalitet.

Universitetet skal ha en tydelig språkpolitikk og framstå som et språklig forbilde for norsk utdanning, kultur- og samfunnsliv. Norsk er hovedspråket. Det betyr at undervisningsspråket, administrasjonsspråket og det daglige arbeidsspråket i all hovedsak er norsk. Prinsippet om klarspråk ligger til grunn for språkbruken ved UiB.

Universitetet er også et internasjonalt akademisk møtepunkt der publiseringen og formidlingen skjer på engelsk. Det betyr at universitetet har en parallellspråklig praksis der engelsk er det mest brukte fremmedspråket, men også andre fremmedspråk blir brukt.

Universitetets ansatte deltar i internasjonal forskning, men har også i sin faglige virksomhet en betydelig rolle i å utvikle og ivareta det norske språket. Å utvikle og formidle norsk fagspråk og terminologi er en viktig del av UiBs samfunnsoppdrag.

Språklig likestilling og toleranse er et sentralt prinsipp ved UiB. Nynorsk skal ha en fremtredende plass i virksomheten. UiB har et særlig ansvar for at nynorsk skal være et viktig språk i norsk høyere utdanning. De mange nynorskbrukerne ved UiB er en stor ressurs for nynorsk språk og har stor betydning for norsk språkutvikling.

Allmenne prinsipper

 1. UiB skal ha høy språklig kvalitet i all kommunikasjon og formidling.

2. Prinsippet om klarspråk skal legges til grunn for skriftlig kommunikasjon ved UiB.

 1. Språklig likestilling er en viktig verdi for UiB.

 1. UiBs bruk av skriftspråk skal være i samsvar med gjeldende lovverk.

b) UiB skal legge til rette for at ansatte og studenter som har nynorsk som skriftspråk, bruker nynorsk.

c) Nynorsk skal benyttes i offisielt tilgjengelige rundskriv, kunngjøringer, informasjonsmateriale og lignende på lik linje og i tilnærmet likt omfang som bokmål.

 1. UiB skal praktisere parallellspråklighet.

a) Norsk er hovedspråk samtidig som det tilrettelegges for språklig mangfold. Engelsk er det primære fremmedspråket, men andre fremmedspråk kan også være relevante.

b) Fast ansatte ved UIB forventes å ha tilstrekkelig språklig kompetanse i både norsk, engelsk og andre faglig relevante fremmedspråk til å kunne kommunisere med studenter, ansatte og omverden på en god og klar måte.

 1. UiB skal ha tilbud til ansatte om relevant språklig kompetanseheving.

6. UiB skal legge til rette for at det lovpålagte ansvaret for å vedlikeholde og videreutvikle norsk fagspråk blir fulgt opp ved universitets faglige enheter.

Utdanning

 1. Norsk er hovedspråket ved undervisningen i UiBs bachelorstudium.

a) Undervisningen i obligatoriske kurs skal som hovedregel være på norsk. Pensumlitteraturen i de obligatoriske kursene skal være på norsk dersom det finnes like gode norske som fremmedspråklige lærebøker. Unntak fra dette er studier hvor tilegnelse av ferdigheter i det fremmede språket er læringsmål. Eventuelle andre unntak må begrunnes faglig og forankres i institusjonen.

 1. Undervisningen i valgfrie kurs kan være på engelsk.

8. UiB skal arbeide for at norske og engelske termer for de sentrale fagbegrepene i bachelorstudiet gjøres tilgjengelig i UiBs termbase og andre relevante databaser.

9. Norsk, engelsk og andre fremmedspråk brukes parallelt ved undervisningen i UiBs masterstudier og ph.d-programmer. Valg av språk skal reflektere faglige hensyn.

10. Informasjon om studieprogrammene skal finnes både på norsk og engelsk.

11. Undervisningsspråket i det enkelte kurs skal gå klart fram av emnebeskrivelsen.

12. Eksamensoppgaver skal gis på det språket kurset undervises på hvis ikke annet er angitt i kursbeskrivelsen. Studentene kan velge om de vil besvare eksamensoppgaver på et skandinavisk språk eller på engelsk dersom ikke annet kommer frem av kursbeskrivelsen.

13. UiB skal ha et godt og omfattende tilbud av kurs i norsk språk for utenlandske studenter.

Forskning og formidling

 1. De ansatte velger fritt hvilke språk de publiserer på.

15. UiB skal bidra til å opprettholde norskspråklige, vitenskapelige tidsskrifter.

16. Alle ph.d.-avhandlinger skal ha et sammendrag både på norsk og engelsk.

17. UiBs samfunnsansvar innebærer at en betydelig del av formidlingen av forskningsbasert kunnskap er rettet mot et norskspråklig publikum.

18. UiB skal ha et godt og omfattende tilbud av kurs i norsk språk for ansatte.

 1. UiB skal ha tilbud om opplæring i forskningsformidling.

Forvaltning

 1. Norsk er administrasjonsspråket ved UiB.

21. Språklig likestilling betyr at det skal være en tilnærmet lik fordeling mellom nynorsk og bokmål i den administrative saksbehandlingen og i UiBs kommunikasjon.

22. UiB skal sikre at alle ansatte og studenter får relevant informasjon på norsk eller engelsk.

Gjennomføring og oppfølging

23. Et språkpolitisk utvalg ved UiB skal gi råd om oppfølging og gjennomføring av de språkpolitiske retningslinjene, lovpålagte krav og videreutviklingen av universitetets språkpolitikk. Utvalget rapporterer til universitetsledelsen.

 1. Det språkpolitiske utvalget skal ha et sekretariat

24. Gjennomføring av de språkpolitiske retningslinjene skal være forankret i institusjonens ledelse på alle nivå.

25. Alle fast ansatte som ikke kan norsk ved ansettelse, skal ha tilbud om å gjennomføre norskkurs og skal beherske norsk på B2-nivå etter tre år. De enkelte enhetene skal legge til rette for at de samlede arbeidsoppgavene for den ansatte ikke skal være til hinder for å oppnå dette.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

 1. mars 2020 09:46:16

Nye retningslinjer

Mona Viksøy

 1. mars 2020 11:06:08

Nye retningslinjer

Mona Viksøy

 1. juli 2010 10:04:58

ny side

Bente Krossøy