1. Retningslinjer for grafisk profil ved Universitetet i Bergen

Grafisk profil ble godkjent av Universitetsstyret 29.4.2004, sist endret 15.1.2018
Ref: Sak nr: 2002/3272 A

1.1. Formål og definisjon

Grafisk profil er et strategisk verktøy for Universitetet i Bergen. Den skal sikre at universitetet som institusjon, og universitetets ulike avdelinger og enheter signaliserer ryddighet, kvalitet og organisatorisk tilhørighet, slik at Universitetet i Bergen fremstår konsekvent og helhetlig i sin visuelle kommunikasjon.

Den grafiske profilen er basert på UiBs kjerneverdier og skal sikre at Universitetet i Bergen fremstår enhetlig og gjenkjennelig fra år til år.

1.2. Eierskap og ansvar

Styret, rektor og universitetsdirektøren har overordnet ansvar og eierskap til den grafiske profilen.

Kommunikasjonsdirektøren forvalter profilen og har ansvar for tilrettelegging, informasjon, rådgiving og oppdatering av profilen.

Faglige og administrative ledere på alle nivå har ansvaret for at profilen brukes på riktig måte.

2. Beskrivelse og bruk

Den grafiske profilen brukes til å skille offisiell informasjon gitt i regi av Universitetet i Bergen fra andre typer informasjon.

Profilen skal brukes av hele organisasjonen, fakulteter, institutter, forskergrupper, prosjekter, avdelinger, enheter, ansatte eller andre som opptrer på vegne av Universitetet i Bergen, og benyttes på alt materiell som inneholder informasjon der UiB – i vid forstand - er den formelle avsender. Unntak fra regelen er Fakultet for kunst, musikk og design som har fått dispensasjon for deler av retningslinjene.

Slikt materiell er eksempelvis dokumenter, brosjyrer, nettsider, avhandlinger, publikasjoner, bøker, visittkort mv., tilrettelagt til intern- eller ekstern bruk, i forsknings- eller undervisningsøyemed, eller til administrative formål.

For utvendig- og innvendig skilting av bygg og publikumsanlegg er det laget et eget skiltprogram basert på den grafiske profilen forvaltet av Eiendomsavdelingen.

Studenter kan bare benytte UiBs grafiske profil etter spesiell tillatelse fra faglige eller administrativ leder i den aktuelle enhet.

Informasjon der UiB ikke er formell avsender eller informasjon av privat karakter skal ikke bruke UiBs grafiske profil.

3. Profilelementene

UiBs grafiske profil består av et lite antall definerte elementer og et tilhørende sett med enkle regler. Elementene er ordnet hierarkisk med strenge regler for bruken av de øverste elementene (Navn, emblem og logo) og større grad av fleksibilitet i de øvrige.

Elementene i profilen er:

 • Navnet: Universitetet i Bergen

 • Emblem: En ugle, syv fjell, ”Universitas Bergensis” og en sirkel

 • Logo: Kombinasjonen av navnet og emblemet

 • Typografi

 • Hovedskrift

 • Tilleggskrift

 • Erstatningsskrifter

 • Farger

 • Hovedfarger

 • Tilleggsfarger

 • Støttefarger

4. Navn, emblem og logo

4.1. Navnet

Navnet er vår viktigste identitetsbærer! Navnet forteller hvem vi er.

Universitetet i Bergen skal ikke navngis på andre måter enn ”Universitetet i Bergen” (på norsk) eller ”University of Bergen” på engelsk.

Navnet forkortes “UiB” uansett språk.

4.2. UiBs emblem

UiB-emblemet – ”Uglen” UiBs viktigste visuelle grunnelement. Emblemet viser en sittende ugle over syv fjelltopper, med ordene ”UNIVERSITAS BERGENSIS” skrevet sirkulært i versaler. En sirkel kapsler inn de andre elementene og utgjør emblemets ytre kant.

Emblemet kan brukes alene, eller sammen med navnet. Emblemet i kombinasjon med navnet utgjør UiBs logo.

Emblemet til UiB er varemerke beskyttet. Det gjør emblemet unikt for UiB og beskyttet mot kopiering uten tillatelse, plagiering og misbruk.

4.2.1. Riktig bruk av emblemet

Det finnes bare én riktig utgave av emblemet, det skal ikke endres.

Emblemet kan brukes i fargene svart, grått, hvitt, samt PANTONE 406, PANTONE 408 og PANTONE 411. Ingen andre farger er tillatt! Det er viktig at det er god kontrast mellom emblem og bakgrunn slik at emblemet fremstår klart og tydelig. Regelen om høy kontrast gjelder ikke hvis emblemet brukes som dekor.

4.2.2. Avstand til andre elementer

Emblemet skal fremstå klart og tydelig, det krever en plassering som gir luft rundt. Minimumsavstand til andre elementer skal være 1/5 av emblemets diameter. Samme regel gjelder for UiBs logo

Det skal ikke brukes noen form for ekstra ikonografi, merker eller annet i direkte tilknytning til emblemet.

Emblemet skal heller ikke sammenstilles med andre former for signatur eller supplerende tekst enn det som er beskrevet i avsnittet om UiBs logo.

4.3. UiBs Logo

Universitetets logo består av navnet (Universitetet i Bergen) satt sammen med UiB-emblem. Navnet kan opptre alene eller i kombinasjon med en avdeling/enhet.

Emblemet kan være plassert til høyre, - venstre eller midtstilt i forhold til navnet.

Det skal kun benyttes én enkelt enhet eller avdeling i kombinasjon med navnet.

Dersom informasjonen utgis av to likeverdige enheter, skal bare navnet UNIVERSITETET I BERGEN benyttes. Enhetens/avdelingens navn opplyses i øvrig tekst.

Skrifttypen i emblem og navn er Adobe Garamond.

Times New Roman kan benyttes som erstatning i vanlig tekstbehandling eller i situasjoner som vanskeliggjør bruk av Adobe Garamond.

4.3.1. Bruk av logo/emblem

UiBs logo/emblem skal brukes på alt materiell som inneholder informasjon der UiB - i vid betydning - er den formelle avsender.

Logo kan brukes i fargene svart, grått, hvitt, samt PANTONE 406, PANTONE 408 og PANTONE 411. Ingen andre farger er tillatt! Det er viktig at det er god kontrast mellom logo og bakgrunn slik at logo fremstår klart og tydelig.

Det er ikke lov å endre proporsjonene mellom emblemet og teksten «Universitetet i Bergen» i logoen.

Egne «logoer» er ikke tillatt for noen akademiske-, administrative- eller forskningsenheter. Bruk av egne typografiske og billedlignende «merker» undergraver arbeidet med å bygge en enhetlig profil for Universitetet i Bergen.

Eventuelle sekundære identitetselementer skal godkjennes av Universitetet i Bergen ved Kommunikasjonsdirektøren.

Studenter kan bare benytte universitetets logo etter spesiell tillatelse.

4.3.2. Unntak

Mangfoldet i aktivitetene ved universitetet gjør at det tidvis kan være behov for å ta spesielle hensyn angående bruk av profil/logo.

Eksempler kan være likeverdige samarbeidsrelasjoner mellom flere universiteter, særlige forhold knyttet til finansiering, eller deltakelse i foretak som i vesentlig grad skiller seg fra universitetets kjerneoppdrag.

Det er ikke mulig å beskrive alle unntakene, men det er uansett viktig at tilknytningen til Universitetet i Bergen kommer tydelig frem. Den generelle regelen er å følge intensjonene i UiBs profilmanual når det er mulig.

Et unntak fra regelen er Fakultet for kunst, musikk og design som har fått dispensasjon for deler av retningslinjene.

Alle unntak, både for trykte og digitale flater, skal godkjennes av Universitetet i Bergen ved Kommunikasjonsdirektøren.

4.3.3. Bruk av logo i samarbeidsrelasjoner

Den generelle regelen er at likeverdige partnere skal fremstå på en likeverdig måte.

Det vil være ulike signaturmodeller for ulike samarbeidsrelasjoner. Valg av en modell styres av samarbeidets art og formelle organisatoriske forhold.

4.3.3.1. UiB som hovedaktør:

I forhold der UIB er hovedaktør skal dette fremkomme tydelig i logoens størrelse og plassering. Hvis flere underordnede logoer er nødvendig bør de starte fra venstre og plasseres ved siden av hverandre.

4.3.3.2. Mellom likeverdige partnere:

Likeverdige partnere skal fremstå på en likeverdig måte. Når det er hensiktsmessig skal partner- eller andre logoer plasseres separat fra UiBs logo og størrelsen justeres i forhold til UiBs logo. Partnerlogoer skal ikke vises større enn UiBs logo. Anbefalt plassering er på motsatt side av UiBs logo.

4.3.3.3. UiB som støttespiller:

I forhold der UiB opptrer i en underordnet rolle eller som støttespiller kan dette synligjøres gjennom logoens størrelse og plassering. I slike tilfeller en underordnet plassering akseptabelt.

5. Typografi

Konsekvent bruk av skrift og typografiske elementer er viktig for at universitetet skal fremstå ryddig og enhetlig.

Vi skiller mellom vanlig bruk (Arial og Times New Roman) og profesjonell bruk (Myriad og Adobe Garamond).

Alle skriftene er valgt ut fra hensyn til funksjon, estetikk og leselighet.

5.1. Vanlig bruk

Vanlig bruk er daglig saksbehandling. Her brukes skrifttypene Arial og Times New Roman. Dette er skrifter som er tilgjengelige på de fleste datamaskiner.

På nett skal man bruke skrifttypene Verdana og Times New Roman.

Bruksområder
I de fleste tilfeller brukes skriften Arial i både overskrifter og brødtekst. Dersom man ønsker variasjon eller kontrast kan skriften Times New Roman brukes.

5.2. Profesjonell bruk

Profesjonell bruk er trykksaker og annet materiell der grafiske formgivere eller tilsvarende står for utarbeidelsen.

Her brukes Myriad som hovedskrift og Adobe Garamond som tilleggskrift. Dette er skrifter som normalt ikke vil være tilgjengelige for vanlige brukere.

Bruksområder
I de fleste tilfeller brukes Myriad i både overskrifter og på brødtekst. Dersom man ønsker variasjon eller kontrast kan Adobe Garamond brukes.

6. Farger

Farger er visuelle grunnelementer som bidrar til å skape et enhetlig uttrykk.

Fargene er definert for å gi rom for variasjon og kontrast. Bruken skal være gjennomtenkt og i henhold til god designskikk. Fargene kan brukes som rene farger og i alle gradienter mot hvitt.

HOVEDFARGER

PANTONE 1805
CMYK: 0 91 100 23
RGB: 170 0 0
HEX: aa0000
PANTONE 406 CMYK: 0 7 10 22
RGB: 208 202 194
HEX: d0cac2
PANTONE 408 CMYK: 0 15 18 48
RGB: 132 114 104
HEX: 847268
PANTONE 411 CMYK: 0 30 30 80
RGB: 68 48 41
HEX: 443029
PANTONE PROCESS BLACK CMYK: 0 0 0 100
RGB: 0 0 0
HEX: 000000
PANTONE 7417 CMYK: 0 80 68 3
RGB: 219 63 61
HEX:db3f3d
PANTONE 2965 CMYK: 85 70 30 50
RGB: 26 38 64
HEX: 1a2640
PANTONE 141 CMYK: 17 24 79 0
RGB: 205 171 63
HEX: cdab3f
PANTONE 631 CMYK: 63 14 19 0
RGB: 78 160 183
HEX: 4ea0b7
PANTONE 7489 CMYK: 52 20 70 0
RGB: 120 154 91
HEX: 789a5b
PANTONE 667 CMYK: 55 65 20 0
RGB: 112 86 134
HEX: 705686

TILLEGGSFARGER

PANTONE 1805 CMYK: 0 91 100 23
RGB: 170 0 0
HEX: aa0000
PANTONE 2945 CMYK: 100 60 0 5
RGB: 0 78 156
HEX: 004e9c
PANTONE 7406 CMYK: 0 20 98 2
RGB: 245 186 0
HEX: f5ba00
PANTONE
PROCESS CYAN CMYK: 100 0 0 0
RGB: 0 159 238
HEX: 009fee
PANTONE 376 CMYK: 50 0 100 0
RGB: 119 175 0
HEX: 77af00
PANTONE 266 CMYK: 72 90 0 0
RGB: 82 45 137
HEX: 522d89
PANTONE 1815 CMYK: 0 98 98 60
RGB: 100 0 0
HEX: 640000
PANTONE 2727 CMYK: 67 42 0 0
RGB: 92 134 197
HEX: 5c86c5
PANTONE 125 CMYK: 9 37 100 17
RGB: 180 123 10
HEX: b47b0a
PANTONE 308 CMYK: 100 0 0 58
RGB: 0 76 112
HEX: 004c70
PANTONE 7483 CMYK: 70 30 77 40
RGB: 48 81 48
HEX: 305130
PANTONE 669 CMYK: 70 79 0 35
RGB: 56 39 99
HEX: 382763
STØTTEFARGER
Bakgrunnsflater etc.:
PANTONE 436 CMYK: 10 19 10 30
RGB: 151 136 142
HEX: 97888e
PANTONE 443 CMYK: 52 32 38 0
RGB: 116 137 135
HEX: 748987
PANTONE 5425 CMYK: 55 28 28 0
RGB: 107 142 155
HEX: 6b8e9b
PANTONE 437 CMYK: 0 25 10 65
RGB: 97 76 79
HEX: 614c4f
PANTONE 445 CMYK: 12 0 10 75
RGB: 68 76 74
HEX: 444c4a
PANTONE 5415 CMYK: 63 36 29 14
RGB: 97 131 149
HEX: 618395
PANTONE 439 CMYK: 0 28 24 85
RGB: 58 41 38
HEX: 3a2926
PANTONE 446 CMYK: 20 0 21 86
RGB: 43 52 47
HEX: 2b342f
PANTONE 5395 CMYK: 75 31 26 75
RGB: 10 41 52
HEX: 0a2934

Bare i spesielle tilfeller:

PANTONE 324 CMYK: 44 0 20 0
RGB: 126 201 199
HEX: 7ec9c7
PANTONE 1565 CMYK: 0 48 63 0
RGB: 243 158 95
HEX: f39e5f
PANTONE 223 CMYK: 3 55 0 0
RGB: 235 145 186
HEX: eb91ba
PANTONE 326 CMYK: 75 10 40 0
RGB: 46 156 148
HEX: 2e9c94
PANTONE 158 CMYK: 0 61 97 0
RGB: 236 105 21
HEX: ec6915
PANTONE 225 CMYK: 3 95 0 0
RGB: 225 12 133
HEX: e10c85
PANTONE 328 CMYK: 84 13 40 35
RGB: 0 99 98
HEX: 006362
PANTONE 153 CMYK: 5 60 90 25
RGB: 192 106 24
HEX: c06a18
PANTONE 228 CMYK: 0 100 0 45
RGB: 155 0 86
HEX: 9b0056

For anbefalinger og mer detaljert beskrivelse: se UiBs profilmanual på nett. (PDF)

Dato

Kommentar

Lagt inn av

 1. jaunar 2018

Unntak for KMD punkt 2 og punkt 4.3.2

Mona Viksøy

 1. september 2016 13:17:28

Lagt til en setning under pkt 4.3.1. proposjonsendering av logo

Mona Viksøy

 1. april 2015 14:00:11

Mindre redaksjonelle endringer.

Maud Lauvstad Hansen

 1. april 2015 15:59:09

Revidert ved KA 15.04.15

Maud Lauvstad Hansen

 1. april 2015 15:48:29

Lagt inn i RS for første gang

Maud Lauvstad Hansen

 1. desember 2010 14:49:34

Lagt inn i RS for første gang

Bente Krossøy

 1. desember 2010 14:49:07

Lagt inn i RS for første gang

Bente Krossøy