1. Retningslinjer for grafisk profil ved Universitetet i Bergen

Grafisk profil ble godkjent av Universitetsstyret 29.4.2004, sist endret 5.2.2024

1.1. Formål og definisjon

Den grafiske profilen er et strategisk verktøy for Universitetet i Bergen (UiB). Den sikrer at UiB framstår konsekvent og helhetlig i sin visuelle kommunikasjon, og at universitetet, med ulike avdelinger og enheter, framstår som en profesjonell, ryddig og kvalitetsbevisst organisasjon.

Den grafiske profilen er nærmere beskrevet i «UiBs profilmanual».

1.2. Eierskap og ansvar

Styret, rektor og universitetsdirektøren har overordnet ansvar og eierskap til den grafiske profilen.

Kommunikasjonsdirektøren forvalter profilen og har ansvar for tilrettelegging, informasjon, rådgiving og oppdatering av profilen.

Faglige og administrative ledere på alle nivå har ansvaret for at profilen brukes på riktig måte.

2. Beskrivelse og bruk

Den grafiske profilen skal brukes av hele organisasjonen, fakulteter, institutter, avdelinger, enheter, forskergrupper, prosjekter, ansatte eller andre som opptrer på vegne av UiB, og brukes på alt materiell som inneholder informasjon der UiB – i vid forstand – er den formelle avsender. Unntak fra regelen er Fakultet for kunst, musikk og design som har fått dispensasjon for deler av retningslinjene.

Slikt materiell er eksempelvis nettsider, dokumenter, trykksaker, avhandlinger, publikasjoner, bøker, visittkort mv., tilrettelagt til intern eller ekstern bruk, i forsknings- eller undervisningsøyemed, eller til administrative formål.

For utvendig og innvendig skilting av bygg og publikumsanlegg er det laget et eget skiltprogram basert på den grafiske profilen, forvaltet av Eiendomsavdelingen.

Studenter kan bare bruke UiBs grafiske profil etter spesiell tillatelse fra faglige eller administrativ leder i den aktuelle enhet.

Informasjon der UiB ikke er formell avsender eller informasjon av privat karakter skal ikke bruke UiBs grafiske profil.

3. Profilelementene

UiBs grafiske profil består av definerte elementer og et tilhørende sett med regler.

Elementene i profilen er:

 • Navn: Universitetet i Bergen

 • Emblem: En ugle, syv fjell, ordene ”Universitas Bergensis” og en sirkel

 • Logo: Kombinasjonen av navn og emblem

 • Skrifttype

 • Farger

Profilelementene er nærmere beskrevet i UiBs profilmanual.

3.2. Emblem

Emblemet (”Uglen”) er UiBs viktigste visuelle grunnelement. Emblemet viser en sittende ugle over syv fjell, med ordene ”UNIVERSITAS BERGENSIS” skrevet sirkulært i versaler. En sirkel utgjør emblemets ytre kant.

Emblemet til UiB er varemerkebeskyttet. Det gjør emblemet unikt for UiB og beskyttet mot kopiering uten tillatelse, plagiering og misbruk.

Emblemet kan brukes alene eller sammen med navnet. Emblemet i kombinasjon med navnet utgjør UiBs logo.

Det skal ikke brukes noen form for ekstra ikonografi, merker eller annet i direkte tilknytning til emblemet. Emblemet skal heller ikke brukes sammen med andre former for signatur eller tekst enn det som er beskrevet i avsnittet om UiBs logo.

UiBs emblem er laget i to varianter; hovedemblem og emblem til digitale flater. Det er kun disse variantene som skal brukes, emblemet skal ikke endres. Emblemet kan brukes i svart eller hvitt.

Hovedemblemet skal som regel brukes. Emblemet til digitale flater skal kun brukes på små digitale flater der detaljene i hovedemblemet ville blitt for utydelige. Eksempler på bruk er i header på nettsider og som profilbilde i sosiale medier.

3.2.1. Bruk av emblem

UiBs emblem skal brukes på alt materiell der UiB er den formelle avsender.

Egne emblem er ikke tillatt for noen akademiske enheter, administrative enheter eller forskningsenheter. Bruk av egne emblem undergraver arbeidet med å bygge en helhetlig profil for UiB. Alle unntak, både for digitale og trykte flater, skal godkjennes av Kommunikasjonsdirektøren.

Studenter kan bruke UiBs emblem på bachelor- og masteroppgaver for UiB. Bruk av emblem i andre sammenhenger må godkjennes av Kommunikasjonsdirektøren.

3.4. Skrifttyper

Konsekvent bruk av skrift er viktig for å fremstå ryddig og helhetlig. Vi skiller mellom hovedskrift, tilleggsskrift og erstatningsskrifter.

3.4.1. Hovedskrift

UiBs hovedskrift er Myriad Pro.

Myriad Pro er en betalingsskrift.Det er definert erstatningsskrifter som kan brukes om du ikke har Myriad Pro tilgjengelig.

3.4.2.Tilleggsskrift

UiBs tilleggsskrift er Adobe Garamond Pro.

Adobe Garamond Pro er en betalingsskrift. Det er definert en erstatningsskrift som kan brukes om du ikke har Adobe Garamond Pro tilgjengelig.

3.4.3. Erstatningsskrifter

Erstatningsskrifter kan brukes når hovedskrift og tilleggsskrift ikke er tilgjengelig. Myriad Pro erstattes med Calibri og Adobe Garamond Pro med Times New Roman. Erstatningsskriftene er standardskrifter som finnes på de aller fleste maskiner uavhengig av operativsystem.

3.4.4.Erstatningsskrifter for digitale flater

På digitale flater kan Open Sans brukes som erstatningsskrift om Myriad Pro ikke er tilgjengelig. Open Sans er en gratis Google-font.

Times New Roman kan brukes som erstatning for Adobe Garamond Pro.

3.5. Farger

UiBs profilfarger er delt inn i hovedfarger, tilleggsfarger og støttefarger.

For oversikt over gjeldende fargekoder, se fanen «Farger» under profilelementer i UiBs profilmanual.

Det er lovpålagt at presentasjoner og nettløsninger skal være universelt utformet. Farger som brukes må oppfølge gjeldende kontrastkrav.

3.5.1 Hovedfarger

I offisiell kommunikasjon fra organisasjonen brukes blå og rød som hovedfarger. Fargene kan brukes hver for seg eller i kombinasjon med tilleggsfargene. Eksempler på bruk er visittkort, brevark, vitnemål og andre sentrale dokumenter. Disse flatene har lang levetid og skal ikke variere for mye i uttrykket.

3.5.2 Tilleggsfarger

UiB har mange fagområder og enheter, og kommunikasjonen skal dekke ulike temaer og målgrupper. I breddekommunikasjon kan man i tillegg til blå og rød bruke grønn. Eksempler kan være powerpoint, nettsider, video, brosjyrer, rapporter, konferansemateriell, sosiale medier og annonser.

3.5.3 Støttefarger

Støttefargene brukes i kombinasjon med hovedfargene og tilleggsfargene, og skal som hovedregel ikke brukes som bærende farger. Eksempler på bruk kan være på detaljer, illustrasjoner, grafer og statistikk. Støttefargene kan brukes som bærende farger i forbindelse med aktiviteter i randsonen av UiBs virksomhet. Ta kontakt med Kommunikasjonsdirektøren ved behov for avklaring.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

 1. februar 2024

Ny omarbeidet forskrift

Mona Viksøy

 1. jaunar 2018

Unntak for KMD punkt 2 og punkt 4.3.2

Mona Viksøy

 1. september 2016 13:17:28

Lagt til en setning under pkt 4.3.1. proposjonsendering av logo

Mona Viksøy

 1. april 2015 14:00:11

Mindre redaksjonelle endringer.

Maud Lauvstad Hansen

 1. april 2015 15:59:09

Revidert ved KA 15.04.15

Maud Lauvstad Hansen

 1. april 2015 15:48:29

Lagt inn i RS for første gang

Maud Lauvstad Hansen

 1. desember 2010 14:49:34

Lagt inn i RS for første gang

Bente Krossøy

 1. desember 2010 14:49:07

Lagt inn i RS for første gang

Bente Krossøy