Regler om gaver og andre fordeler for ansatte ved UiB

English version

Godkjent av Universitetsstyret i møte 14.2.2008

§ 1. Hovedregler for mottak av gaver og andre fordeler

Ansatte ved UiB må ikke motta gaver og andre fordeler, verken for seg selv eller andre, som er egnet til, eller som av giveren er ment å påvirke deres tjenestelige handlinger, eller som ellers strider mot lov, forskrifter, etiske retningslinjer eller andre regler som gjelder for ansatte ved UiB.
Med gaver og andre fordeler menes for eksempel varer, tjenester, provisjon, billetter til arrangementer, reiser, hotellopphold, bevertning eller utgiftsdekning.
Penger eller verdier som kan sidestilles med penger, som for eksempel lån og rabatter mv, må aldri mottas.
Det må vises særskilt aktsomhet ved gaver og andre fordeler som tilbys i tilknytning til forhandlinger, inngåelse eller gjennomføring av avtaler mv. Dersom noen mottar tilbud som kan oppfattes som utilbørlig påvirkning eller forsøk på dette, skal tilbudet avvises og meldes fra om til nærmeste overordnede.

§ 2. Handlingsregler for mottakere av gaver og andre fordeler

Ansatte ved UiB har anledning til å ta imot gaver eller andre fordeler som har en verdi inntil kr 300, dersom det ikke strider mot hovedreglene i § 1.
Dersom noen har mottatt gave eller fordel med verdi over kr 300, skal mottakeren forelegge gaven for sin nærmeste overordnende. Slik fremleggelse skal også skje ved tvil om størrelsen av gavens eller fordelens verdi.

§ 3. Overordnede leders behandling av fremlagte gaver og andre fordeler

Den overordnede leder kan tillate at gaver og andre fordeler som har en verdi inntil kr 1.000, kan beholdes av mottakeren dersom dette må anses ubetenkelig i forhold til tjenestemannens utførelse av arbeidet, eller ikke vil kunne skade UiBs interesser. I andre tilfeller skal gaven returneres til giver med henvisning til UiBs regelverk på dette området.
Gaver som er mottatt i forbindelse med representasjon for UiB, skal overlates til Universitetsdirektøren, dersom verdien er over kr 3.000. Ellers kan gaven beholdes ved avdelingen til den som har representert UiB og mottatt gaven.
Dersom en tilbudt eller mottatt gave eller fordel strider mot hovedreglene i § 1, skal det gis melding til Universitetsdirektøren. Det mottatte skal returneres til giveren, med henvisning til UiBs regelverk på dette området.

§ 4. Invitasjoner til middager, sosiale arrangementer mv

Forretningsmessig omgang i form av middager, sosiale arrangementer mv betalt av leverandører eller andre samarbeidspartnere kan skje i begrenset omfang og må i hyppighet, grad og verdi stå i rimelig forhold til det tjenestelige behov. Slik forretningsmessig omgang må i alle tilfeller ikke være egnet til å påvirke beslutningsprosesser eller skade UiBs interesser.
Invitasjoner til slike sosiale arrangementer skal forelegges nærmeste overordnede, som avgjør om deltakelse kan tillates.

§ 5. Reiser mv i tjenesten

Når leverandører eller andre samarbeidspartnere tilbyr reiser for besøk i bedrifter, kurs, konferanser og lignende, skal UiB som hovedregel selv dekke utgiftene til reise, opphold og diett.
Skal den ansatte i forbindelse med reisen yte faglig bidrag eller lignende, kan dekning av reiseutgifter mv, skje i henhold til de kutymer som gjelder på området.
Reiser skal alltid godkjennes av overordnet leder.

§ 6. Privat bruk av rammeavtaler

Rammeavtaler inngått med UiBs leverandører om levering av varer og tjenester, skal ikke anvendes til privat bruk av UiBs ansatte for seg selv eller sine nærstående, med mindre rammeavtalen uttrykkelig inneholder generelle rabattordninger mv for alle ansatte ved UiB.

§ 7. Tilbud om gaver og andre fordeler fra UiB

Ansatte ved UiB skal ikke gi eller tilby gaver eller andre fordeler som er egnet til, eller ment å påvirke mottakerens tjenestelige eller forretningsmessige handlinger mv.

§ 8. Overtredelse av reglene

Overtredelse av reglene kan medføre tjenestelige reaksjoner som ordensstraff eller avskjed, og kan danne grunnlag for straffeforfølgning.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

  1. februar 2014 13:18:59

Lagt inn

Kathrine Brosvik Thorsen

  1. februar 2014 13:16:29

Lagt inn

Kathrine Brosvik Thorsen

  1. april 2011 12:38:18

Lagt inn

Kathrine Brosvik Thorsen