Retningslinje for skikkethetsvurdering ved UiB

Vedtatt i universitetsstyret den 20.10.2016

Skikkethetsvurdering skal sikre at studenter på enkelte utdannelser har de personlige og faglige evnene som er nødvendig for å kunne utøve yrket

Lov om universiteter og høyskoler § 4-10 har regler om utestenging av studenter etter en skikkethetsvurdering. Lovbestemmelsen er utfylt med Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet har også utgitt Rundskriv FR-14-06.

Skikkethetsordningen gjelder for de utdanninger som er fastsatt i forskriften § 1.

UiB sine retningslinjer for skikkethetsvurdering er i overenstemmelse med ovennevnte lov, forskrift og rundskriv. I tillegg er retningslinjene ment å være utfyllende og presiserende. Formålet med denne rutinen er å sikre riktig saksbehandling i forbindelse med skikkethetssaker, samt sikre lik praksis og ivaretakelse av studentenes rettssikkerhet ved hele universitetet. Rutinen beskriver ansvaret knyttet til informasjon, saksbehandling og studentkontakt når det blir reist sak om skikkethet. Rutinen beskriver også ansvaret for informasjon om ordningen og den løpende skikkethetsvurderingen av studentene.

Forvaltningslovens regler for saksbehandling gjelder med de presiseringer som følger av forskriften.

Ansvar

Styret ved UiB har ansvar for å:

 • oppnevne skikkethetsnemnd og institusjonsansvarlig

Institusjonsansvarlig har ansvar for å:

 • motta og vurdere tvilsmeldinger

 • fremme eventuelle saker for skikkethetsnemnda

 • medvirke til opplæring av de ansatte slik at disse kan ivareta den løpende skikkethetsvurderingen

 • medvirke til at studentene får informasjon om skikkethetsvurdering og hva denne innebærer.

Det enkelte fakultet har ansvar for å gi informasjon til studenter og ansatte, ivareta den løpende skikkethetsvurdering samt å kunne motta og formidle tvilsmeldinger til institusjonsansvarlig.

Sekretariat for universitetsledelsen ivaretar sekretariatsfunksjonene på feltet og bistår også institusjonsansvarlig med å:

 • motta tvilsmeldinger

 • fremme eventuelle saker for skikkethetsnemnda

 • på vegne av universitetsdirektøren og i samråd med fakultetene oppdatere denne retningslinjene ved behov

Skikkethetsnemnda behandler saker fremmet av institusjonsansvarlig og innstiller saker til Den sentrale klagenemnd.

Den sentrale klagenemnd ved UiB fatter vedtak i skikkethetssaker, herunder vedtak om utestengelse.

Dokumentasjon

Det er viktig at all tilgjengelig dokumentasjon som kan ha betydning for en skikkethetsvurdering, journalføres og arkiveres. Muntlige opplysninger må nedtegnes ved behov.

Informasjon om skikkethet til studenter og opplæring til ansatte

Det enkelte fakultet har ansvar for at det gis informasjon om skikkethetsvurdering til ansatte og studenter.

Ved studiestart skal fakultet videre sørge for at alle studentene får informasjon om reglene om skikkethet etter universitets- og høyskoleloven, herunder vurderingskriteriene etter skikkethetsforskriften §§ 3 og 4.

Fakultetet skal også sørge for at undervisningsansatte på aktuelle utdanninger får opplæring i og informasjon om skikkethetsvurdering og gjeldende regelverk. Opplæring og informasjon skal sikre gjennomføring av den løpende skikkethetsvurderingen som alle som er i kontakt med studenten skal foreta. Nødvendig informasjon om skikkethetsvurdering, vurderingskriterier og fremgangsmåte ved levering av tvilsmelding skal gis alle som samhandler med studentene – også seminarledere, eksterne veiledere og praksisplasser, administrativt ansatte med studentkontakt og andre nøkkelpersoner.

Informasjonsarbeidet bør kombineres med tydeliggjøring av den løpende skikkethetsvurderingen, som alle som er i kontakt med studentene skal foreta.

Løpende skikkethetsvurdering

Den løpende skikkethetsvurderingen skal foregå overfor den enkelte student gjennom hele studiet.

Det enkelte fakultet har et ansvar for at det gjøres løpende skikkethetsvurderinger samt at studentene følges opp og gis råd som nødvendig.

Særskilt skikkethetsvurdering

En særskilt skikkethetsvurdering starter med at det leveres en tvilsmelding. En tvilsmelding skal som hovedregel være skriftlig og begrunnet. Alle som er i kontakt med studenten kan levere tvilsmelding, også medstudenter. Det enkelte fakultet er mottaker av tvilsmeldinger. Den som leverer tvilsmelding har ikke rett til å holde sin identitet skjult under en eventuell skikkethetssak.

Lov og forskrift slår fast at dersom det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Muligheten til å vurdere en student som ikke skikket etter en særskilt skikkethetsvurdering skal likevel bare benyttes i spesielle tilfeller, når andre formelle og uformelle virkemidler underveis i studiet som skal sikre at bare studenter som oppfyller kravene får vitnemål, ikke har avhjulpet situasjonen.

Åpenbart ugrunnet tvilsmeldinger skal ikke følges opp. Den som leverer tvilsmelding er ikke part i saken og har ikke krav på dokumentinnsyn eller annen form for informasjon om saken utover at den er tatt imot som en tvilsmelding.

Sekretariat for Universitetsledelsen har sekretariatsfunksjon og sørger for arkivering og dokumenthåndtering, og bistår i korrespondanse med studenten og koordinering av møter og veiledningsopplegg. Sekretariat for Universitetsledelsen bidrar også med råd og veiledning på området.

Institusjonsansvarlig har hovedansvaret for saksbehandlingen, men både Sekretariat for Universitetsledelsen og fakultetet skal bidra til behandlingen av tvilsmeldinger hos institusjonsansvarlig.

Fakultetene kan gjøre supplerende undersøkelser før saken sendes til institusjonsansvarlig

Behandling hos institusjonsansvarlig (jf. forskriften § 10):

Ved saksbehandlingen i forbindelse med særskilt skikkethetsvurdering, gjelder forvaltningslovens regler om habilitet, taushetsplikt, forhåndsvarsling, utredningsplikt, dokumentinnsyn, begrunnelse mv.

Tvilsmeldingen skal etter den er mottatt sendes til Sekretariat for Universitetsledelsen som bistår institusjonsansvarlig med å starte saksbehandlingen.

 1. Institusjonsansvarlig tar stilling til om tvilsmeldingen er «åpenbart ugrunnet», i motsatt fall følges saken videre som en skikkethetssak.

 2. Studenten skal varsles skriftlig om at en tvilsmelding er mottatt av institusjonsansvarlig, og at den vil bli fulgt opp. Studenten skal også få skriftlig informasjon om den videre saksgangen.

 3. Institusjonsansvarlig skal innkalle studenten til vurderingssamtale. Samtalen bør finne sted innen tre uker etter at tvilsmeldingen er mottatt av institusjonsansvarlig. Formålet med samtalen er å utrede saken og la studenten få presentere sin side av saken. Studenten kan ta med seg en talsperson dersom vedkommende ønsker dette, men har ikke på dette tidspunktet rett til å få eventuelle utgifter til dette dekket av institusjonen.

 4. UiB kan møte med inntil tre personer. Institusjonsansvarlig bestemmer hvem som skal delta på møtet. I tillegg til institusjonsansvarlig bør fakultetet være representert. Sekretariat for Universitetsledelsen kan stille med en person om ønskelig. Det skal lages et skriftlig referat fra vurderingssamtalen, som inneholder en beskrivelse av saksforholdet og eventuelle planer for utvidet oppfølging og veiledning av studenten.

 5. Det skal lages et skriftlig referat fra vurderingssamtalen. Referatet skal inneholde en beskrivelse av saksforholdet og eventuelle planer for utvidet oppfølging og veiledning av studenten.

 6. Institusjonsansvarlig utpeker om nødvendig en veileder som utarbeider et utvidet oppfølgings- og veiledningsopplegg som er ansvarlig for at planen for slik utvidet oppfølging og veiledning følges. Denne skriver en rapport med evaluering av opplegget. Rapporten sendes institusjonsansvarlig.

 7. Institusjonsansvarlig skal innkalle studenten til ny samtale der studenten får kommentere den institusjonsansvarliges syn på veileders evaluering av opplegget.

 8. Hvis den institusjonsansvarlige finner at utvidet oppfølging og veiledning ikke medfører eller ikke vil medføre den nødvendige endring og utvikling hos studenten, skal institusjonsansvarlig fremme saken for skikkethetsnemnda.

Behandling i skikkethetsnemnda og Den sentrale klagenemnd (jf. forskriften §§ 11 og 12):

 1. Saker som fremmes for skikkethetsnemnda skal følges av all skriftlig dokumentasjon i saken.

 2. Studenten skal varsles i god tid om tidspunktet for møtet i skikkethetsnemnda, og gjøres kjent med sakens opplysninger samt institusjonsansvarlig sin vurdering. Studenten skal ha mulighet til å legge frem sine synspunkter for nemnda før møtet, dersom han eller hun ønsker dette. På dette stadiet har studenten krav på å få dekket sine utgifter til fullmektig/advokat. Skikkethets-nemnda kan be om at saken utredes ytterligere dersom det er nødvendig.

 3. Nemnda lager en innstilling til klagenemnda med en vurdering av hvorvidt studenten er skikket eller ikke, hvorvidt studenten bør utestenges fra utdanningen, samt lengden på en eventuell utstengingsperiode samt eventuelle vilkår for at studenten skal få gjenoppta utdanningen. Uenighet i nemnda skal begrunnes og fremgå i innstillingen.

 4. På bakgrunn av skikkethetsnemndas innstilling tar Den sentrale klagenemnd stilling til om en student ikke er skikket etter reglene i universitets- og høyskoleloven.

 5. Hvis en student som er funnet ikke skikket skal utestenges fra utdanningen, skal det fattes et eget særskilt vedtak om dette, i tillegg til uskikkethetsvedtaket. Studenten kan utestenges fra utdanningen i inntil 5 år. Ved kortere utestenging kan klagenemnda stille vilkår som må være oppfylt før utdanningen kan gjenopptas. Vedtak om utestenging skal opplyse studenten om at han/hun ikke kan søke eller ta imot plass ved tilsvarende utdanninger ved institusjoner under lov om universiteter og høyskoler i utestengingsperioden, og at han/hun må søke nytt opptak dersom utdanningen skal gjenopptas etter utestengingsperioden.

 6. Vedtaket om utestengingen skal registreres i RUST.

 7. Vedtak fattet av klagenemnda i saker om skikkethetsvurdering kan påklages til Felles klagenemnd for studentsaker. Det skal ikke utstedes vitnemål for utdanningen til en student som er funnet ikke skikket.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

03. november 2016 13:45:22

Ny retningslinje for skikkethetsvurdering

Mona Viksøy

03. november 2016 13:37:09

Ny retningslinje for skikkethetsvurdering

Mona Viksøy