Retningslinjer for fastsetting av egenbetaling for etter- og videreutdanning ved UiB, ref pkt 1 om forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler

Vedtatt av Universitetsstyret i møtet 16.02.2006.

  • Universitetsdirektøren eller den han bemyndiger gis fullmakt til å godkjenne og fastsette egenbetaling, i hht. § 3 - 2 i Forskift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler.

  • Egenbetalingens (kursavgiftens) størrelse skal normalt dekke tilbudets prosjektrelaterte kostnader inkl. en rimelig andel av infrastrukturkostnader. Egenbetalingens størrelse vil variere og er avhengig av det enkelte fags egenart og kostnadsstruktur.

  • Det inngås studiekontrakt (kjøpskontrakt) mellom universitetet og den enkelte deltaker. Kontrakten regulerer hva som inngår i kursavgiften, betalingsbetingelser mv.

  • Fagtilbud med egenandel (kursavgift) organiseres gjennom universitetet sentralt ved Senter for etter- og videreutdanning (SEVU).

  • Styret holdes orientert om omfanget av studietilbud med egenbetaling gjennom utdanningsmelding og regnskap.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

  1. januar 2011 14:52:06

Import

Siglinde Marguerite Svare

  1. november 2009 13:46:54

Import

Administrator User