Reglement uttak og stipendtildeling for delstudier i utlandet

Godkjent i beslutningsnotat av 12.01.2007

§ 1 Anvendelsesområde

Reglementet gjelder ved uttak til studieplasser og tildeling av stipend eller andre økonomiske fordeler til studenter ved Universitetet i Berge i forbindelse med delstudier i utlandet (studentutveksling).

Reglementet gjelder delstudier i utlandet på grunnlag av en bilateral avtale, et nettverk eller et program.

Reglementet gjelder på lavere og høyere grad, innenfor alle fagområder og for en periode på inntil tolv måneder.

Reglementet gjelder mer eller mindre skriftlig avtale eller forskriftene til et program regulerer forholdet nærmere.

§ 2 Vilkår for å kvalifisere for uttak til delstudier i utlandet

  • Søkeren må ha regulært opptak til studieprogram ved Universitetet i Bergen på søknadstidspunktet og for hele utvekslingsperioden.

  • Søkeren må kunne dokumentere eksamener tilsvarende 60 studiepoeng (ETCS) før utreise.

  • Søkeren må legge frem en plan for delstudiene og hvordan de inngår som en del av utdanningen ved Universitetet i Bergen.

  • Søkeren må være semesterregistert ved Universitetet i Bergen i hele perioden for delstudier i utlandet.

Det kan gjøres unntak fra vilkåret om opptak til studieprogram ved Universitetet i Bergen dersom søknad om utveksling behandles samtidig som behandling av søknad om opptak til masterprogram ved Universitetet i Bergen, og der masterprogrammet anbefaler søknaden om studentutveksling.

§ 3 Rangering av kvalifiserte søkere

Konkurrerende søkere rangeres for vedtak om tildeling dersom det er et begrenset antall studieplasser, friplasser og stipend eller andre økonomiske fordeler fra Universitetet i Bergen og/eller vertsinstitusjonen.

Ved vurdering skal det legges vekt på:

  • Utregnet karaktersnitt

  • Om delstudiet i utlandet støtter opp under studentens gradsstudium ved Universitetet i Bergen.

  • Om søkeren har, eller vil kunne tilegne seg, tilstrekkelige språkkunnskaper for å gjennomføre delstudiet i utlandet.

Søkere som ikke tidligere har gjennomført delstudier i utlandet kan prioriteres.

Det endelige uttaket av søkere vil være basert på en helhetsvurdering av den enkeltes søknad.

Hvis to eller flere søkere vurderes likt, skal uttaket avgjøres ved loddtrekning.

Studieplasser, friplasser og stipend eller andre økonomiske fordeler fra Universitetet i Bergen og/eller vertsinstitusjonen kan forbeholdes studenter på bestemte studieprogram, eller kan gis prioritet.

Universitetet i Bergen kan avslå søknader som ikke tilfredsstiller kravene for opptak til utenlandske utdanningsinstitusjoner.

§ 4 Grunnlaget for for tildeling av stipend

Kun studenter som har fått bekreftet opptak som utvekslingstudent i tilknytning til en bilateral avtale, et nettverk eller et program kan motta stipend.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

  1. oktober 2013 14:29:50

Import

Marit Midtun

  1. januar 2011 14:55:15

Import

Siglinde Marguerite Svare

  1. november 2009 13:27:19

Import

Administrator User